U.S. flag An official website of the United States government
  1. Home
  2. For Consumers
  3. Consumer Updates
  4. Alamin Ang Iyong Mga Pagpipilian sa Paggamot para sa COVID-19
  1. Consumer Updates

Alamin Ang Iyong Mga Pagpipilian sa Paggamot para sa COVID-19

Image
Older female patient speaking with doctor about COVID-19 treatment in hospital room.

English

May marami nang opsyon sa paggamot ang mga pasyente sa kasalukuyan sa pakikipaglaban sa sakit na coronavirus. Inaprubahan ng U.S. Food and Drug Administration (Pangasiwaan sa Pagkain at Gamot ng U.S.) ang mga panlunas gamit ang gamot para sa COVID-19 at inawtorisahan nito ang iba para sa pang-emerhensyang paggamit. Bukod dito, marami pang terapiya ang sinusubukan sa mga klinikal na pagsubok upang suriin kung ligtas at mabisa ang mga ito sa paglaban sa COVID-19.

Kausapin ang iyong propesyonal na pangangalagang pangkalusugan tungkol sa mga makukuhang opsyon sa paggamot kung mayroon kang COVID-19. Malalaman ng iyong provider ang pinakamahusay na opsyon para sa iyo batay sa iyong mga sintomas, mga panganib at kasaysayan ng kalusugan.

Makukuha ang mga gamot para sa COVID-19 sa pamamagitan ng iyong propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan, mga parmasya, mga hospital at mga klinikang pangkalusugan. Kung mayroon kang mga sintomas ng COVID-19 at nasurian kang positibo, huwag nang maghintay pa para magamot. Kailangang ireseta ng propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan ang mga gamot sa panggamot sa COVID-19 at masimulan ito sa lalong madaling panahon pagkatapos ng dyagnosis upang maging mabisa. Ang Treatment Locator ay makakatulong sa iyong maghanap ng lokasyong naghahandog ng testing at paggamot o parmasya kung saan maaari kang magpapuno ng inireresetang gamot.

Narito ang mas higit pang pagtalakay sa ilan sa mga makukuhang paggamot sa COVID-19 at kung paano makakakuha ng mas higit pang impormasyon tungkol sa mga ito at sa iba. Para sa karagdagang impormasyon at sanggunian, bisitahin ang covid.gov.

Anong mga paggamot ang makukuha para sa COVID-19?

Inaprubahan ng FDA ang antiviral na gamot na Veklury (remdesivir) para sa mga nasa hustong gulang at ilang pasyenteng bata na may COVID-19. Ang terapiya na itinuturok sa ugat (IV) ay inaprubahan upang magamit sa parehong pasilidad kung saan may naoospital at hindi naoospital. Inaprubahan din ng FDA ang mga immune modulator na Olumiant (baricitinib) at Actemra (tocilizumab) para sa ilang mga naospital na nasa hustong gulang na may COVID-19.

Maaaring awtorisahan ng FDA ang paggamit ng mga hindi inaprubahang gamot o mga hindi inaprubahang paggamit sa mga inaprubahang gamot, sa ilang sitwasyon. Ang tawag dito ay Emergency Use Authorization (EUA, Awtorisasyon para sa Pang-emerhensyang Paggamit)

Kasalukuyang mayroong dalawang iniinom na antiviral pill, ang Paxlovid at Lagevrio, na inawtorisahan para sa pang-emerhensyang paggamit para gamutin ang ilang pasyenteng may banayad hanggang katamtamang COVID-19. Ipinapakita sa mga datos na ang paggamit ng Paxlovid at Lagevrio ay nakabawas sa panganib ng paglala hanggang sa paglubha ng sakit, kabilang ang pagkakaospital o kamatayan. Kung nasurian kang may COVID-19 at may mga sintomas, makipag-ugnayan sa iyong propesyonal na pangangalagang pangkalusugan upang makita kung tama para sa iyo ang mga paggamot na ito.

Ang mga terapeutikong gamot at mga hindi bakunang biyolohikal na produktong inawtorisahan sa ilalim ng EUA ay nakalista sa EUA page ng FDA. Hindi pamalit ang mga produktong ito sa bakuna laban sa COVID-19. Maghanap ng bakuna at booster para sa COVID‑19 na malapit sa iyo sa vaccines.gov.

Patuloy na nakikipagtulungan ang FDA sa mga bumubuo, mananaliksik, tagamanupaktura, sa National Institutes of Health (NIH, Pambansang Institutong Pangkalusugan) at iba pang mga kaakibat upang mapabilis ang pagbuo at pagkakaroon ng mga terapeutikong gamot at biyolohikal na produkto upang mapigilan o gamutin ang COVID-19. Upang malaman kung inaprubahan ng FDA ang gamot, magsaliksik sa database ng mga inaprubahang gamot: Drugs@FDA database.

Pinag-aaralan ng mga mananaliksik ang mga gamot na inaprubahan na para sa ibang mga kondisyong pangkalusugan bilang mga posibleng paggamot para sa COVID-19. Bukod dito, lumikha ang FDA ng Coronavirus Treatment Acceleration Program (CTAP, Programa ng Pagpapabilis sa Paggamot ng Coronavirus) upang masuri ang mga bagong paggamot at ipasa ang mga ito sa mga pasyente nang mabilis hangga’t maaari.

Ano ang dapat kong gawin kung ako ay mayroon, o sa tingin ko ay mayroon akong, COVID-19?

Ang Centers for Disease Control and Prevention (Mga Sentro Para sa Pagkontrol at Pag-iwas sa Sakit) ay may mga rekomendasyon para sa mga taong may sakit ng COVID-19 o maaaring mayroon nito. Para sa karagdagang impormasyon at sanggunian, bisitahin ang covid.gov.

Kung sa tingin mo ay kailangan mo ng COVID-19 diagnostic test, makakahanap ka ng testing site sa komunidad sa iyong estado. Maaari mo ring gamitin ang COVID-19 diagnostic test na inawtorisahan ng FDA para magamit sa bahay, na magbibigay sa iyo ng opsyon ng pagsusuri sa sarili kung saan kumbinyente ito para sa iyo.

Tandaan na ang mga COVID-19 diagnostic test ay inawtorisahan para sa mga partikular na paggamit. Halimbawa, may ilang test na maaaring gamitin ng mga taong mayroon at walang sintomas at may iba namang mga test na para lamang sa mga taong may mga sintomas. Bukod dito, ang mga pagsusuring nakabase sa laboratoryo, tulad ng polymerase chain reaction o mga PCR test, ay karaniwang mas tumpak kaysa mga test na ginagamit sa bahay.

Paano ko maa-access ang mga paggamot para sa COVID-19?

Depende sa iyong medikal na kasaysayan, mga panganib at sintomas, makakatulong ang iyong propesyonal ng pangangalagang pangkalusugan na malaman kung tama para sa iyo ang terapiyang inaprubahan ng FDA, o makukuha sa ilalim ng EUA. Bukod dito, nagpapanatili ang pamahalaan ng U.S. ng isang locator tool para sa ilang terapeutika para sa COVID-19. 

Paano kung hindi alam ng aking provider ng pangangalagang pangkalusugan ang mga opsyon sa paggamot sa COVID-19?

Makukuha ang impormasyon tungkol sa mga opsyon sa paggamot page na ito. Para sa partikular na impormasyon tungkol sa mga EUA, idirekta ang iyong propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan sa EUA page ng FDA, kung saan makukuha ang mga fact sheet para sa mga provider ng pangangalagang pangkalusugan sa mga awtorisadong paggamot. Maaari ring makipag-ugnayan ang iyong propesyonal ng pangangalagang pangkalusugan sa Division of Drug Information ng FDA sa 301-796-3400 o druginfo@fda.hhs.gov. 

May napakaraming impormasyon online. Paano ko malalaman kung aling gamot ang ligtas?

Laging tiyakin na ang iyong impormasyon ay galing sa pinagkakatiwalaang pinagmumulan nito. Kung mayroon kang mga katanungan tungkol sa anumang gamot, makipag-ugnayan sa Division of Drug Information ng FDA sa 301-796-3400 o druginfo@fda.hhs.gov. Bukod dito, basahin ito sa Consumer Update (Update para sa Mamimili) upang matutunan ang tungkol sa mga mapanlinlang na produkto para sa COVID-19.

Paano ako makakasali sa klinikal na pagsubok na nauugnay sa COVID-19?

Kausapin ang iyong propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan tungkol sa posibleng pag-enroll sa klinikal na pagsubok sa iyong lugar. Para sa impormasyon tungkol sa mga klinikal na pagsubok para sa mga paggamot sa COVID-19, bumisita sa clinicaltrials.gov at COVID-19 Prevention Network (Network ng Pag-iwas sa COVID-19)

Kapag may mga sintomas ang mga tao ng ilang linggo, ilang buwan o maging ilang taon pagkatapos ng impeksyong COVID-19, ang tawag dito ay pangmatagalang COVID. Lumikha ang NIH ang RECOVER Initiative (Inisyatiba sa PAGBANGON) upang matutunan pa ang tungkol sa mga pangmatagalang epekto ng COVID-19. Nagkaroon ka man o hindi ng COVID-19, maaari kang makasali sa pananaliksik na RECOVER.

  •  

Consumer Updates Email

Subscribe to receive Consumer Updates email notifications.

Back to Top