U.S. flag An official website of the United States government
  1. Home
  2. News & Events
  3. FDA Newsroom
  4. Press Announcements
  5. FDA ก้าวสู่ยุคใหม่ที่มีความเป็นอัจฉริยะมากขึ้น ด้วยการออกกฎพื้นฐานในเรื่องความปลอดภัยของอาหาร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจสอบอาหารที่ปนเปื้อนแบบย้อนกลับ
  1. Press Announcements

FDA News Release

FDA ก้าวสู่ยุคใหม่ที่มีความเป็นอัจฉริยะมากขึ้น ด้วยการออกกฎพื้นฐานในเรื่องความปลอดภัยของอาหาร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจสอบอาหารที่ปนเปื้อนแบบย้อนกลับ

For Immediate Release:

English

วันนี้ องค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกาได้ประกาศถึงความก้าวหน้าครั้งสำคัญในการป้องกันความเจ็บป่วยจากอาหาร โดยการจัดทำข้อสรุปขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับกฎในการติดตามอาหารที่ปนเปื้อนอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนในการจัดหาอาหาร ไม่ว่าจะเป็นการจัดหาในสหรัฐอเมริกาหรือต่างประเทศ 

กฎขั้นสุดท้ายเป็นการกําหนดข้อกําหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเก็บบันทึกข้อมูลที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้สําหรับการผลิต แปรรูป บรรจุ หรือการเก็บอาหารบางประเภท ซึ่งรวมไปถึงผักใบเขียว เนยถั่ว ผลไม้และผักสด และสลัดเดลีพร้อมรับประทาน การร่วมมือกับอุตสาหกรรมจะช่วยให้ FDA จะสามารถระบุแหล่งที่มาและเส้นทางของอาหารที่ปนเปื้อนบางอย่างได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อป้องกันหรือบรรเทาการแพร่ระบาดของโรคที่เกิดจากอาหาร จัดการกับอันตรายที่ร้ายแรงต่อสุขภาพหรือการเสียชีวิตจากอาหารได้อย่างน่าเชื่อถือ และลดผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์หรือการเรียกคืนในวงกว้างที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์อาหารที่ไม่ได้รับผลกระทบ 

“กฎนี้จะเป็นการวางรากฐานสําหรับการตรวจสอบอาหารแบบย้อนกลับในระบบอาหารที่เรากําลังดําเนินการได้ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการริเริ่มในชื่อความปลอดภัยของอาหารยุคใหม่ที่มีความเป็นอัจฉริยะมากขึ้น (New Era of Smarter Food Safety)” แฟรงก์ เยียนนาส รองกรรมาธิการด้านนโยบายอาหารและการตอบสนองของ FDA กล่าว “วิธีการที่เป็นมาตรฐานและขับเคลื่อนด้วยข้อมูลในการเก็บบันทึกข้อมูลที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้นี้จะช่วยให้การตรวจสอบอาหารแบบย้อนกลับมีความสอดคล้องกันในระดับสากล ซึ่งจะเป็นการปูทางให้อุตสาหกรรมนําไปปรับใช้และใช้ประโยชน์จากระบบการตรวจสอบย้อนกลับในรูปแบบดิจิทัลที่ใช้งานร่วมกันได้ และใช้เทคโนโลยีมากขึ้น ทั้งในระยะใกล้และในอนาคต”

อาหารที่อยู่ภายใต้ข้อกําหนดของกฎขั้นสุดท้ายจะมีรายชื่ออยู่ในบัญชีการตรวจสอบอาหารแบบย้อนกลับ (FTL) ในการพิจารณาว่าอาหารชนิดใดควรจะมีรายชื่ออยู่ใน FTL ทาง FDA จึงได้พัฒนาโมเดลการจัดอันดับความเสี่ยงสําหรับการติดตามอาหารตามปัจจัยที่รัฐสภาระบุไว้ในมาตรา 204 ของกฎหมายการปรับปรุงความปลอดภัยของอาหารให้ทันสมัยของ FDA (Food Safety Modernization Act, FSMA) กลุ่มอาหารดังกล่าวรวมไปถึง ผักใบเขียวสด แตงไทย พริกไทย กะหล่ำปลี สมุนไพร มะเขือเทศ แตงกวา และผลไม้จากต้นไม้เขตร้อน ตลอดจนไข่ทั้งเปลือก เนยถั่ว ผลไม้และผักสด สลัดเดลีพร้อมรับประทาน ชีส (นอกเหนือจากชีสแข็ง) ปลาสลิด และกุ้ง

FDA ได้ออกข้อเสนอเกี่ยวกับกฎในปี 2563 และจัดกำหนดช่วงเวลาในทำประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ผลิตอาหารและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ จนถึงต้นปี 2564 ในการตอบสนองต่อผลการทำประชาพิจารณ์ดังกล่าว FDA ได้ทําการเปลี่ยนแปลงในหลายเรื่องในกฎสุดขั้นท้ายเพื่อให้มีความสอดคล้องกับแนวทางของอุตสาหกรรมในปัจจุบันมากขึ้นในการตรวจสอบอาหารแบบย้อนกลับและความสอดคล้องในจุดต่างๆ ในห่วงโซ่อุปทานที่ต้องมีการเก็บรักษาบันทึกข้อมูล 

ประเด็นเด่นที่สําคัญของกฎขั้นสุดท้ายรวมไปถึง:

  • การติดตามเหตุการณ์ที่สําคัญ: ที่จุดเฉพาะในห่วงโซ่อุปทาน – เช่น การเก็บเกี่ยว การแช่เย็น การบรรจุหีบห่อครั้งแรก การรับ การแปรรูป และการจัดส่งอาหาร FTL – จําเป็นต้องมีการบันทึกองค์ประกอบข้อมูลที่สําคัญ 
  • แผนการตรวจสอบแบบย้อนกลับ: ข้อมูลที่จําเป็นเพื่อช่วยให้หน่วยงานกํากับดูแลสามารถเข้าใจได้ถึงโปรแกรมการตรวจสอบย้อนกลับขององค์กร ข้อมูลดังกล่าวรวมไปถึงคําอธิบายเกี่ยวกับขั้นตอนที่ใช้ในการเก็บรักษาบันทึกตามข้อกำหนด คําอธิบายเกี่ยวกับขั้นตอนที่ใช้ในการระบุอาหารใน FTL คําอธิบายเกี่ยวกับวิธีการกําหนดรหัสล็อตที่สามารถการตรวจสอบแบบย้อนกลับได้ จุดติดต่อสําหรับการสอบถามเกี่ยวกับแผนการตรวจสอบแบบย้อนกลับ และแผนที่ฟาร์มสําหรับผู้ที่เพาะปลูกหรือเลี้ยงอาหารใน FTL
  • ข้อกําหนดเพิ่มเติม: การเก็บรักษาบันทึกข้อมูลที่เป็นเอกสารต้นฉบับในรูปแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกส์หรือการรับรองสำเนาถูกต้อง การจัดทำบันทึกตามที่กำหนดเพื่อยื่นต่อ FDA ภายใน 24 ชั่วโมงตามที่ขอ (หรือภายในระยะเวลาที่เหมาะสมตามที่ FDA เห็นชอบ) และการจัดทำบันทึกในสเปรดชีตที่จัดเรียงได้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ตามที่จําเป็นเพื่อให้ความร่วมมือกับ FDA ในระหว่างการแพร่ระบาดของโรค การเรียกคืน หรือภัยคุกคามอื่นๆ ต่อสุขภาพของสาธารณะ

ความเจ็บป่วยที่เกิดจากอาหารส่งผลกระทบต่อชาวอเมริกันนับล้านคนในแต่ละปี การดำเนินการในวันนี้นับเป็นความก้าวหน้าขององค์กรในเรื่องความมุ่งมั่นที่จะปกป้องประชาชนให้ดียิ่งขึ้นด้วยการสร้างความมั่นใจเกี่ยวกับการจัดหาอาหารที่ปลอดภัยและมีประโยชน์ ข้อกําหนดในการเก็บบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาหาร FTL จะช่วยให้สามารถระบุและกําจัดอาหารที่ปนเปื้อนออกจากตลาดได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น ส่งผลให้มีการเจ็บป่วยและเสียชีวิตจากอาหารลดลงในท้ายที่สุด

Related Information

###

Boilerplate

FDA ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงสาธารณสุขและบริการมนุษย์ของสหรัฐ ให้การปกป้องสุขภาพของประชาชนโดยรับรองในเรื่องความปลอดภัย ประสิทธิภาพ และความมั่นคงด้านยา วัคซีน และผลิตภัณฑ์ทางชีวภาพอื่นๆ สําหรับการใช้กับมนุษย์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ นอกจากนี้ FDA ยังมีหน้าที่รับผิดชอบในด้านความปลอดภัยและความมั่นคงในการจัดหาอาหาร เครื่องสําอาง ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์ที่ปล่อยรังสีอิเล็กทรอนิกส์ และการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบในประเทศของเรา


Inquiries

Media:
Janell Goodwin
240-393-3067
Consumer:
888-INFO-FDA

 
Back to Top