U.S. flag An official website of the United States government
  1. Home
  2. For Consumers
  3. Consumer Updates
  4. Tumulong Upang Mapahinto ang Pagkalat ng Coronavirus at Protektahan ang Iyong Pamilya
  1. Consumer Updates

Tumulong Upang Mapahinto ang Pagkalat ng Coronavirus at Protektahan ang Iyong Pamilya

Image
Larawan para sa Tumulong Upang Mapahinto ang Pagkalat ng Coronavirus at Protektahan ang Iyong Pamilya (English: Image for 'Help Stop the Spread of Coronavirus and Protect Your Family')

English

Ang pandemya ng COVID-19 ay nangangailangan na manatiling maingat tayo sa ating pang-araw-araw na buhay. Ang bawat isa sa atin ay maaring gawin ang ilang simpleng hakbang upang matulungan ang pagbagal ng pagkalat ng sakit na coronavirus at protektahan ang ating sarili, ating pamilya at ating mga komunidad.

Ang mga hakbang ay:

  1. Maghugas ng iyong mga kamay nang madalas gamit ang simpleng sabon at tubig.
  2. Takpan ang iyong bibig at ilong gamit ang pangtakip sa mukha na gawa sa tela o non-surgical mask kapag nasa paligid ng iba
  3. Iwasan ang matataong lugar at magsanay ng pagitan mula sa kapwa-tao (manatili ng hindi bababa sa 6 na talampakan na pagitan mula sa iba)

Narito ang ilang mga paraan para sa iyo at sa iyong pamilya na makakatulong para mapabagal ang pagkalat ng sakit na coronavirus.

Maghugas ng iyong mga Kamay

Una, magsanay ng simpleng kalinisan. Maghugas ng iyong mga kamay nang regular na sabon at tubig sa loob ng 20 segundo - lalo na pagkatapos ng pagpunta sa banyo, bago kumain, at pagkatapos ng pag-ubo, pagbahing, o pagsinga. Alamin kung paano maghugas ng iyong mga kamay upang maiwasan ang pagkalat ng coronavirus at iba pang mga karamdaman.

Kung ang sabon at tubig ay hindi maaring magagamit, inirerekumenda ng Centers for Disease Control and Prevention na gumamit ang mga mamimili ng mga sanitizer na nakabatay sa alkohol na naglalaman ng hindi bababa sa 60% porsyento na ethanol (kilala rin bilang ethyl alkohol).

Patuloy na binabalaan ng FDA ang mga mamimili tungkol sa mga hand sanitizer na naglalaman ng methanol, na tinatawag ding kahoy na alkohol. Ang Methanol ay lubhang nakakalason at hindi dapat gamitin sa hand sanitizer. Kung nasisipsip ng balat o nalulon, ang methanol ay maaaring maging sanhi ng malubhang mga problema sa kalusugan, tulad ng mga seizure at pagkabulag, o kaya naman ay pagkamatay

Bago ka bumili ng hand sanitizer o gumamit ng ilan na mayroon ka sa bahay, suriin ang listahang ito upang makita kung ang hand sanitizer ay may posibilidad na mayroong methanol. Karamihan sa mga hand sanitizer na natagpuan na naglalaman ng methanol ay hindi nakalista ito bilang isang sangkap sa label (dahil hindi ito isang katanggap-tanggap na sangkap sa produkto), kaya mahalagang suriin ang listahan ng FDA upang makita kung kasama ang kumpanya o produkto. Patuloy na suriin ang listahang ito nang madalas, dahil ina-update ito araw-araw

Pinalawak din ng FDA ang listahan upang isama ang mga hand sanitizer na naglalaman ng iba pang mga kontaminado at mga produkto na may mas mababa sa kinakailangang halaga ng aktibong sangkap upang maging epektibo.

Kung mayroon kang hand sanitizer na nasa listahan ng FDA, itigil ang paggamit nito. Alamin kung paano hanapin ang iyong hand sanitizer sa listahan ng hindi ginagamit at kung paano ligtas na gamitin ang hand sanitizer.

Magsuot ng Mask at Iwasan ang matataong lugar

Manatili sa bahay hangga't maaari. Iwasan ang malapit na pakikisalamuha (hindi bababa sa 6 talampakan, o halos dalawang haba ng mga bisig) sa mga taong hindi mula sa iyong sambahayan, kahit na wala silang sakit, sa parehong panloob at panlabas na mga espasyo. Ang ilang mga tao na walang mga sintomas ay maaaring maikalat ang coronavirus

Inirerekomenda ng CDC na magsuot ng mga mask na gawa sa tela  o pantakip sa mukha - hindi ang mga surgical mask o N95 respirators - sa publiko, lalo na kung ang iba pang mga hakbang sa pagitan mula sa kapwa-tao ay mahirap mapanatili (halimbawa, sa mga tindahan ng groseri at parmasya).

Ang pagsusuot sa publiko ng mga tela na pangtakip sa mukha o mga non-surgical mask ay makakatulong upang mapabagal ang pagkalat ng virus. Maaari silang makatulong na mapanatili ang mga tao na maaaring mayroong virus at hindi alam na napapasalin na ito sa iba. Inirerekomenda ang mga tela na pangtakip sa mukha bilang isang simpleng hadlang upang makatulong na maiwasan ang mga patak o pagtalsik ng paghinga mula sa paglalakbay  nito sa hangin papunta sa ibang tao kapag kaway umubo, bumahing o nakipag-usap.

Alamin kung paano protektahan ang iyong sarili at ang  iba mula sa coronavirus.

I-save ang Personal na Pananggalang na Kagamitan para sa mga nasa Front Line

Huwag bumili o mag imbak ng mga personal na pananggalang na kagamitan tulad ng mga surgical mask at mga respirator na N95. Ang mga surgical mask at N95 ay dapat na nakareserba para magamit ng mga manggagawa ng pangangalaga sa kalusugan, mga unang sumasaklolo, at iba pang mga manggagawa sa frontline na ang mga trabaho ay naglalagay sa kanila sa mas malaking panganib na mahawahan ng COVID-19.

Sundin ang mga Panuntunan sa Kaligtasan ng Pagkain

Ang suplay ng pagkain sa Estados Unidos ay ligtas, kapwa para sa mga tao at para sa mga hayop. Walang katibayan na ang coronavirus ay naisasalin sa pamamagitan ng pagkain, lalagyan ng pagkain, o packaging ng pagkain.

Tulad ng dati, mahalagang sundin ang apat na pangunahing hakbang ng kaligtasan ng pagkain: hugasan, paghiwalayin, lutuin, at palamigin

Magbigay ng dugo

Ang isa pang paraan upang makatulong ay ang pagbibigay ng dugo kung magagawa mo. Ang suplay ng dugo sa Estados Unidos ay nahaharap sa mas mabibigat na hamon at kakulangan. Ang mga sentro ng donor ay nakaranas ng napakalaking kabawasan sa mga donasyon dahil sa pagitan mula sa kapwa-tao at kanseladong blood drives.

Ang pagpapanatili ng sapat na suplay ng dugo ay mahalaga sa kalusugan ng publiko. Ang mga donor ng dugo ay tumutulong sa mga pasyente ng lahat ng edad at uri - aksidente at biktima ng sunog, operasyon sa puso at mga pasyente ng transplant sa organ, at ang mga nakikipaglaban sa cancer at iba pang mga kondisyon na nagbabanta sa buhay. Tinatantya ng American Red Cross na sa bawat dalawang segundo, ang isang tao sa Estados Unidos ang nangangailangan ng dugo.

Kung ikaw ay malusog at mabuti ang pakiramdam, makipag-ugnayan sa  lokal na sentro ng donasyon upang gumawa ng isang takdang araw ng usapan. Ang mga sentro ng donasyon ay gumagawa ng mga hakbang upang matiyak na ligtas ang donasyon.

Kung Ikaw ay Lubusan ng Gumaling Mula sa COVID-19, Mag Donate ng Plasma

Ang mga taong lubusan ng gumaling mula sa COVID-19 ay hinikayat na isaalang-alang ang pagbibigay ng plasma, na maaaring makatulong na mailigtas ang buhay ng iba pang mga pasyente ng COVID-19. Ang mga pasyente ng COVID-19 ay nagkakaroon ng mga antibodies (protina na maaaring makatulong na labanan ang impeksyon) sa kanilang dugo.

Ang COVID-19 na convalescent plasma ay dapat makolekta lamang mula sa mga narekober na indibidwal kung karapat-dapat silang magbigay ng dugo. Ang COVID-19 na convalescent plasma ay maaaring makolekta mula sa mga indibidwal na nagkaroon ng panimulang pagsusuri ng COVID-19, na kung saan ay naitala ang isang pagsubok sa laboratoryo, at nakakatugon sa iba pang mga kwalipikasyon. Halimbawa, dapat ay lubusan na silang gumaling mula sa COVID-19, na may kumpletong resolusyon ng mga sintomas na hindi bababa sa 14 na araw bago ang donasyon. Ang isang negatibong pagsubok sa lab para sa aktibong sakit na COVID-19 ay hindi kinakailangan upang maging karapat-dapat sa donasyon.

Ang karagdagang pagsisiyasat ay kinakailangan upang matukoy kung ang convalescent plasma ay ligtas at epektibo bilang panggamot para sa COVID-19, at kung mabawasan nito ang dalas o tagal ng sakit, o maiwasan ang pagkamatay, na nauugnay sa COVID-19.

Iulat Ang Mga Pandaraya sa Pagsubok sa Coronavirus, Bakuna, at Paggamot

Ilang mga tao at kumpanya ay mga nagbebenta ng produkto  na may mapanlinlang na COVID-19 na diyagnostika, pag-iwas, at mga pag-angkin sa paggamot. Ang mga mapanlinlang na COVID-19 na mga produkto ay maraming uri, kabilang ang mga suplemento sa pagkain at iba pang mga pagkain, pati na rin ang mga produkto na nagsasabing mga pagsubok, gamot, iba pang mga aparatong medikal, o mga bakuna.

Ang pagbebenta ng mga mapanlinlang na produkto ng COVID-19 ay isang banta sa kalusugan ng publiko. Ang mga mamimili at mga propesyonal sa pangangalaga sa kalusugan ay maaaring makatulong sa pamamagitan ng pag-uulat ng pinaghihinalaang panlilinlang sa Health Fraud Program ng FDA o ang Opisina ng Kriminal na Pagsisiyasat. Maaari ka ring mag-email sa FDA-COVID-19-Fraudulent-Products@fda.hhs.gov

Kung mayroon kang katanungan tungkol sa isang paggamot o pagsubok na ipinagbibili online, makipag-usap sa iyong tagabigay ng pangangalaga sa kalusugan o doktor. Kung mayroon kang katanungan tungkol sa gamot, tawagan ang iyong parmasyutiko o ang FDA. Sasagutin ng FDA's Division of Drug Information (DDI) ang halos anumang katanungan ukol sa gamot. Ang mga parmasyutiko ng DDI ay magagamit sa pamamagitan ng email, druginfo@fda.hhs.gov, at sa pamamagitan ng telepono, 1-855-543-DRUG (3784) at 301-796-3400.

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa coronavirus bisitahin ang:

Back to Top