U.S. flag An official website of the United States government
  1. Home
  2. For Consumers
  3. Consumer Updates
  4. Matuto ng higit pa Tungkol sa Bakuna sa COVID-19 Mula sa FDA
  1. Consumer Updates

Matuto ng higit pa Tungkol sa Bakuna sa COVID-19 Mula sa FDA

Tingnan ang ebidensiya para sa bawat bakuna sa COVID-19 at ang pangangatuwiran sa likod ng mga emergency use authorization ng FDA.aa

May 10, 2021: The FDA expanded the emergency use authorization of the Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine to include adolescents 12 through 15.

April 23, 2021: The FDA amended the emergency use authorization of the Johnson & Johnson (Janssen) COVID-19 vaccine to include information about a very rare and serious type of blood clot in people who receive the vaccine. View frequently asked questions about Janssen COVID-19 Vaccine...

Report vaccine side effects toll-free at 1-800-822-7967 or online to FDA/CDC Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS).


English

Pinahintulutan ng US Food and Drug Administration ang tatlong bakuna sa COVID-19 para sa emerhensiya na paggamit. Ang mga bakuna ay:

Pfizer BioNTech COVID-19 Vaccine

Moderna COVID-19 Vaccine

Janssen COVID-19 Vaccine (Johnson & Johnson)

Pinapayagan ng Emergency use authorization (EUA) ang mga bakunang ito na maipamahagi sa U.S. Matuto ng higit pa tungkol sa EUA para sa mga bakuna sa COVID-19 mula sa Center for Biologics Evaluation and Research (CBER) ng FDA.

Sino ang nag-aapruba ng mga Bakuna sa COVID-19?

Ang FDA ay ahensya na responsable para sa pagkontrol ng mga bakuna, kabilang ang mga bakuna sa COVID-19. Ang mga empleyado ng FDA na may mga siyetipikong karera at doktor ay ang mga taong nagpasyang pahintulutan ang mga bakuna sa COVID-19 matapos nilang maingat na suriin ang datos sa kaligtasan, pagiging epektibo at kalidad ng pagmamanupaktura. Maaaring mag-isyu ang FDA ng isang EUA kapag natukoy ng mga eksperto sa agham ng ahensya na ang mga kilala at potensyal na benepisyo ng bakuna ay nakahihigit sa kilala at mga potensyal na peligro. Ang mga empleyado ng FDA ay mga ama, ina, anak na babae, anak na lalaki, kapatid na babae, mga kapatid at marami pa. Sila at ang kanilang mga pamilya ay direktang naapektuhan sa pamamagitan ng ginagawa nilang trabaho.

Bakit dapat akong magpabakuna ng bakuna sa COVID-19?

Kapag kumuha ka ng bakuna sa COVID-19, pinipili mong protektahan ang iyong sarili at malaking tulong ang iyong nagagawa para sa iyong mga anak, magulang, lolo't lola, at iba pang mga mahal sa buhay. Milyun-milyong mga tao sa Estados Unidos ang nakatanggap ng bakuna sa COVID-19. Para ganap na maprotektahan ang isang pamayanan, karamihan sa mga miyembro ng pamayanan ay kailangang makakuha ng bakuna. Ang pagbabakuna laban sa COVID-19 ay makakatulong protektahan ka mula sa COVID-19, at maaari rin itong protektahan ang mga tao sa iyong paligid.

Paano ako makakakuha ng bakuna sa COVID-19?

Pumunta sa  Centers for Disease Control and Prevention (CDC) website upang mahanap ang iyong estado at mga lokal na kagawaran ng kalusugan na responsable para sa pamamahagi ng bakuna sa COVID-19. Ang lahat ng mga katanungan at pagkabahala ay dapat ipadala sa iyong estado ng gobyerno o lokal na kagawaran ng kalusugan. Layunin ng gobyerno ng U.S. na magkaroon ng sapat na dosis ng bakuna sa COVID-19 para sa lahat ng mga tao sa U.S. na piniling mabakunahan.

Ang mga bakuna sa COVID-19 na pinahintulutan ng FDA ay ipinamamahagi nang libre ng mga estado at lokal na komunidad. Kung nakakakita ka ng mga bakunang ibinebenta online, o kung may humihingi sa iyo ng pera upang makakuha ng appointment ng bakuna, para ilagay ang iyong pangalan sa listahan ng paghihintay, o para makakuha ng access sa isang bakuna, ito ay isang scam. Hindi mo kailangang magbayad upang makakuha ng appointment sa bakuna o ilagay sa listahan ng mga naghihintay.

Epektibo ba ang bakuna sa COVID-19?

Oo. Lahat ng tatlong bakunang pinahintulutan ng FDA ay epektibo upang maiwasan ang pagpapa-ospital at pagkamatay mula sa COVID-19 at maaaring ibigay sa sinumang taong karapat-dapat makatanggap ng bakuna sa COVID-19. Pinag-aralan at sinuring mabuti ng FDA ang kaligtasan at pagiging epektibo ng datos para sa lahat ng bakuna sa COVID-19 at natukoy na ang lahat ng magagamit na datos para sa bawat bakuna ay nagbibigay ng malinaw na ebidensiya na ang mga kilala at potensyal na benepisyo ay nahihigitan ang kilala at potensyal na mga panganib ng paggamit ng bawat bakuna.

Epektibo ba ang mga bakuna sa COVID-19 laban sa mga bagong variant?

Habang ang bawat bakuna sa COVID-19  na pinahintulutan ng FDA ay bahagyang naiiba, iminumungkahi na ang magagamit na impormasyon ng mga awtorisadong bakuna ay mananatiling epektibo sa pagprotekta sa publiko ng Amerika laban sa kasalukuyang pagkalaganap ng mga strain ng COVID-19. Kami ay nakikipag-usap sa mga tagagawa ng bakuna tungkol sa mga bagong strains na ito at kung paano mabilis at ligtas na gumawa ng anumang mga pagbabago na maaaring kailanganin sa hinaharap.

Ang ilang mga variant ay mas madaling kumalat kaysa sa iba. Upang matulungan mapabagal ang pagkalat ng COVID-19, magpabakuna ng bakuna sa COVID-19 kung mayroon nito sa inyong lugar. Ang iba pang mga paraan upang mapabagal ang pagkalat ay kinabibilangan ng:

  • Pagsusuot ng mask
  • Pagpapanatili ng 6 na talampakan ang distansya mula sa iba na hindi nakatira sa iyo.
  • Iwasan ang maraming tao at ang walang gaanong bentilasyon sa loob ng mga espasyo
  • Maghugas ng iyong mga kamay ng madalas gamit ang sabon at tubig (gumamit ng hand sanitizer kung walang sabon at tubig na magagamit)

Gaano kaligtas ang mga bakuna sa COVID-19?

Sinuri ng FDA ang datos mula sa mga klinikal na pag-aaral na kasama ang libo-libong tao. Ang datos mula sa mga pag-aaral na ito ay malinaw na ipinapakita na ang mga kilala at potensyal na benepisyo ng mga bakuna sa COVID-19 na pinahintulutan ng FDA ay lubos na nahihigitan kaysa sa mga kilala at potensyal na peligro.

Milyun-milyong dosis ng mga bakuna sa COVID-19 na pinahintulutan ng FDA ang naibigay sa mga tao sa buong bansa. Ang mga malubhang masamang pangyayari kasunod ng pagbabakuna ay napakabihira. Walang seryoso, nakamamatay na panganib na mga reaksyon ng alerdyi na naganap sa mga kalahok sa klinikal na pag-aaral, subalit, pagkatapos makakuha ng bakuna sa COVID-19 sa kanilang komunidad, ang ilang mga tao ay nagkaroon ng anaphylaxis (isang malubhang, nagbabanta sa buhay na reaksiyong alerhiya na nangyayari sa loob ng ilang segundo o minuto ng pagkakalantad sa isang alerdyi). Dahil sa malayong pagkakataong ito ng malubhang reaksiyong alerdyi, maaaring hilingin sa iyo ng mga tagapagbigay ng pangangalaga ng kalusugan na manatili sa lugar kung saan nakatanggap ka ng bakuna para sa pagsubaybay sa loob ng 15 hanggang 30 minuto.

Hangang sa kasalukuyan ang FDA at iba pang mga ahensya ng gobyerno ay hindi pa natutukoy ang anumang mga bagong senyales sa kaligtasan na nagtataas ng mga katanungan tungkol sa mga panganib at benepisyo ng mga bakuna sa COVID-19. Ang isang senyales ng kaligtasan ay ang impormasyon mula sa isa o higit pang mga mapagkukunan, tulad ng mga programang pederal na pagsubaybay, iminumungkahi na  ang masamang pangyayari ay maaaring potensyal na nauugnay sa isang bakuna o gamot at ang karagdagang pagsusuri sa pamamagitan ng karagdagang mga pag-aaral o maingat na pagsubaybay ay maaaring kailanganin.

Maaari ko bang makita ang datos na ipinapakita na ang bakuna sa COVID-19 ay ligtas at epektibo?

Ibinibahagi ng FDA sa publiko ang impormasyon tungkol sa mga bakuna sa COVID-19 upang makita mo ang ebidensiya para sa iyong sarili. Ang pagsusuri ng FDA sa datos ng klinikal na pagsubok, pati na rin ang impormasyon sa demograpiko tungkol sa mga klinikal na boluntaryong pag-aaral, ay magagamit sa Briefing Document ng FDA para sa bawat bakuna. Maaari mong makita ang mga eksperto sa labas na tinatalakay ang datos sa mga advisory committee webcasts. Ang pangangatuwiran ng FDA para sa pagpapahintulot sa bawat bakuna ay magagamit sa Decision Memorandum ng FDA.

Bakuna sa COVID-19 Briefing Document ng FDA Advisory Committee Meeting Webcast Decision Memorandum ng FDA
Pfizer-BioNTech
COVID-19 Vaccine
Pfizer-BioNTech December 10, 2020 Webcast Pfizer-BioNTech
Moderna
COVID-19 Vaccine
Moderna December 17, 2020 Webcast Moderna
Janssen COVID-19 Vaccine
(Johnson & Johnson) 
Janssen February 26, 2021 Webcast Janssen

Sinusubaybayan ba ng FDA ang kaligtasan ng bakuna sa COVID-19 pagkatapos ng pag-apruba o pahintulot?

Oo. Ang FDA at ang CDC ay may mga sistema sa lugar upang patuloy na masubaybayan ang kaligtasan ng bakuna sa COVID-19. Ang mga sistemang ito, na tinawag na "passive surveillance" at mga " active surveillance" na mga sistema, ay mabilis na natutuklasan at nag-iimbestiga sa mga potensyal na problema sa kaligtasan. Ang mga sistema tulad ng Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) at ang v-safe na sistema na batay sa teksto ng CDC, na tumatanggap ng mga ulat ng hindi magagandang kaganapan kasunod ng pagbabakuna, ay mga halimbawa ng mga passive surveillance system. Ang PINAKAMAHUSAY na Inisyatiba ng FDA ay isang halimbawa ng active surveillance system, na maaaring mabilis na masusuri ang impormasyong nangyayari o nagaganap sa milyun-milyong indibidwal na naitala sa malalaking datos ng sistema upang siyasatin ang anumang mga senyales ng kaligtasan na kinilala ng VAERS o v-safe.

Kaugnay na Impormasyon

Consumer Updates Email

Subscribe to receive Consumer Updates email notifications.

Back to Top