• Decrease font size
  • Return font size to normal
  • Increase font size
U.S. Department of Health and Human Services

News & Events

  • Print
  • Share
  • E-mail

Section Contents Menu

Newsroom

PAGPAPAHAYAG NG BALITA NG FDA

Para sa Agarang Pagpapahayag: June 7, 2010
Mga Katanungan ng Media: Rita Chappelle, 301-796-4672 or 240-753-8603, rita.chappelle@fda.hhs.gov  
Mga Katungan ng Mamimili: 888-INFO-FDA

Kumilos ang FDA Laban sa Lifesoy – Tagagawa ng mga Soyang Produkto sa California
Ang mga produkto ay gawa sa di nakakapasang kondisyon na lumabag sa batas na pederal

Lifesoy Inc, isang tagagawa ng mga pagkaing ready-to-eat na nakabase sa San Diego, na tinukoy ng U.S. Food and Drug Administration sa paghahanda, pagpapakete at paghahawak ng pagkain nang di malinis na kondisyon, ay pumasok sa isang consent decree ( o sinang-ayunang kautusan) na may permanenteng direktiba sa U.S District Court para sa Timog na Distrito ng California.

Ipinag-uutos ng sinang-ayunang kautusan sa Lifesoy na itigil ang paggawa at pagtitinda ng mga produktong pagkain hanggang makapagrehistro ang kumpanya sa FDA at sumunod sa mga batas na pederal tungkol sa mga malilinis na pamamaraan.

Gumawa ang Lifesoy ng pinatamis at di pinatamis na gatas na soya, piniritong tofu, sariwang tofu, pudding na gawa sa soyabean, at mga ibang produktong gawa sa soya para sa pagkain ng tao. Ipinaparatang ng reklamo ng pamahalaan sa Lifesoy at ang may-ari nitong si Long H. Lai, ang naging sanhi na ang mga pagkain ay may-halo ayon sa ilalim ng batas federal sa pamamagitan ng paggawa, pagpakete at paghawak ng mga pagkain sa kondisyong nakakapinsala sa kalusugan o maaaring maging kontaminado ang mga produkto. Ang reklamo ay nagpaparatang pa sa Lifesoy sa hindi paghawak at pag-imbak ng pagkain sa nararapat na pagpapalamig na kundisyon para maiwasan ang pagtubo ng mga maliliit na organismo.

Nagpasok si U.S. District Judge Jeffrey T. Miller ng isang sinang-ayunang kautusang may permanenteng direktiba noong Mayo June 2, 2010 laban sa kumpanya at si G.Lai.Permanenteng ipinagbabawal at ipinag-uutos ng sinang-ayunang kautusan sa Lifesoy at kay G. Lai sa direktang o di direktang pagtanggap, paggawa, pagproseso, pagpakete, pag-iimbak at pamamahagi ng anumang bagay na pagkain hanggang masunod ang mga takda ng sinang-ayunang kautusan at ng batas.

“Ipinapakita ng kilos na ito ngayon na ang FDA ay maghahanap ng kilos ng pagpapatupad laban sa mga kumpanyang walang humpay na sumusuway sa mga batas pederal na dinisenyo para protektahan ang kaligtasan ng suplay ng pagkain ng bansa,” sabi ni FDA Acting Associate Commisioner for Regulatory Affairs Michael Chappell. “Ipinag-uutos ng batas sa mga pasilidad ng pagkain gaya ng Lifesoy na magrehistro sa FDA at sumunod sa mga kasalukuyang mabubuting gawi at ibang batas, kasama na ang pagpapanatili ng malinis na pasilidad.”

Bilang bahagi ng sinang-ayunang kautusan, dapat na magpanatili ang Lifesoy ng isang kwalipikadong eksperto sa kalinisan, na walang personal o pananalaping kaugnayan sa mga akusado, magsulong at magpatupad ng isang nakasulat na programa sa kalinisan para matiyak na ang mga operasyon ay tumutupad sa kasalukuyang Maiinam na Gawi sa Paggawa. Bago magbukas muli ang kumpanya, dapat na, maliban sa mga iba pang bagay, makatanggap ng pag-aaproba mula sa FDA para sa programang pangkalinisan nito at muling inspeksiyunin kanilang pasilidad.

Unang inispeksiyon ng FDA ang Lifesoy noong Nobyembre 2007. Tinangkang tulungan ng ahensiya ang kumpanya para maipatupad ang mga naaangkop na batas tungkol sa ligtas na pagkain, pero nabigong tumupad ang Lifesoy na nagbunga ng pagkilos na ito.

Para sa mas maraming impormasyon

  • Lifesoy Inc. – Ang Web Page ng Mga Inspeksiyon, Pagpapasunod, Pagpapatupad, at mga Kriminal na Imbestigasyon ng FDA.

 

#

RSS Feed for FDA News Releases [what is RSS?]

 
-