For Consumers

Mapanganib na Pagdaraya ang Ilan sa mga Produktong Bee Pollen para sa Pagbabawas ng Timbang

Bee Pollen Weight Loss Product

Red envelope icon Subscribe: FDA Consumer Health Information

In English 

Ang mga produktong tinatakan na mayroong bee pollen na nangangakong tutulungan kayong bawasan ang inyong timbang o ibahin ang korte ng inyong katawan ay tunay na maaaring makapinsala sa inyo, pinapaunawaan ng Food and Drug Administration (FDA).

Ang bee pollen ay ang pollen na iniipon ng mga bubuyog mula sa mga bulaklak; ito ang pagkain na nagbibigay ng sustansiya sa mga larvae ng mga bubuyog. Subalit hindi ito mapaghimalang sangkap, ayon kay Gary Coody, R.Ph., ang pambansang health fraud coordinator ng FDA.

Natuklasan na ang ilan sa mga produktong bee pollen na ibinebenta para sa mga pagbabawas ng timbang ay naglalaman ng mga nakatagong sangkap na maaaring makapinsala sa mga taong may mga kalagayan gaya ng di-regular na tibok ng puso, mataas na presyon ng dugo at mga bipolar disorder (isang disorder ng utak na sanhi ng mga di-karaniwang pagbago sa kalooban), ayon kay Coody.

Pinayuhan kamakailan ng FDA ang mga consumer na pigilin kaagad ang paggamit ng isa sa mga produktong ito – Zi Xiu Tang Bee Pollem —dahil naglalaman ito ng isa man lamang na maaaring makapinsalang sangkap na hindi nakalista sa etiketa ng produkto.

Ang Zi Xiu Tang ay isa lamang sa maraming mga produktong bee pollen na natuklasan ng FDA na mayroong hindi nadeklarang sibutramine at/o phenolphthalein. Kabilang sa mga iba ang Ultimate Formula, Fat Zero, Bella Vi Amp’d Up, Insane Amp’d Up, Slim Trim U, Infinity, Perfect Body Solution, Asset Extreme, Asset Extreme Plus, Asset Bold at Asset Bee Pollen. Ang lahat nitong mga produkto ay ibinebenta para sa pagbabawas ng timbang ay nagsama ng bee pollen sa listahan ng mga sangkap.

Nakatanggap ang ahensiya mula sa mga consumer at mga propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan ng higit sa 50 ulat ng mga masamang nangyari kaugnay sa paggamit ng mga produktong bee pollen na may nakahalong naksasamang sangkap para sa pagbabawas ng timbang. Nabibilang sa mga ulat ang isa man lamang na pagkamatay, malulubhang mga problema sa puso, kirot sa dibdib, mga palpitations ng puso, tachycardia (mataas na tulin ng puso), mataas na presyon ng dugo, mga seizure, mga pag-iisip ng suwisida, kabalisahan, insomnia at diarrhea.

Bukod dito, maraming produktong bee pollen para sa pagbabawas ng timbang na binebenta bilang mga suplemento sa diyeta na nagpapahayag na maaari nilang gamutin o hadlangan ang iba-ibang sakit at mga senyas o sintomas ng sakit, kabilang ang labis na katabaan, mga alerhiya, mataas na presyon ng dugo at mataas ng cholesterol. Ayon sa batas, hindi maaring magpahayag ang mga suplementong pangdiyeta na kaya nilang gamutin o hadlangan ang anumang sakit.

“Kapag binibili ng mga tao itong mga produktong bee pollen para sa pagbabawas ng timbang, na may nakahalong masasamang sangkap, walang-malay nilang iniinom ang isa o higit ng nakatagong mga droga na ipinagbabawal sa pamilihan,” ibinabala ni Coody.

Ipinapakita nitong kaso ng Zi Xiu Tang Bee Pollen ang mga maaaring peligro na dinudulot ng mga walang-konsiyensiyang promotor ng mga quick health fix (mabilis na pagtugon upang mapabuti ang kalusugan).

back to top

Isang Peligrosong Halo

Siniyasat ng mga laboratoryo ng FDA ang 15 iba-ibang sampol ng Zi Xiu Tang Bee Pollen mula sa iba-ibang distributor na may iba-ibang expiration date (petsa ng pagkawalang-bisa) at mga lot number. Mayroon mga hindi idineklarang mga drogang sangkap - sibutramine at/o phenolphthalein - ang lahat ng mga produktong sinuri, kabilang ang mga iyon na nagpahayag na “genuine” (tunay) at “anti-counterfeit” (laban sa pagpapalsipika).

Ang sibutramine ay isang kontroladong sangkap na inalis sa pamilihan noong Oktubre 2010 pagkatapos naipakita ng mga klinikal na datos na nagdudulot ito ng napataas na peligro ng atake sa puso at stroke. stroke. Labis pinatataas ng sibutramine ang presyon ng dugo at/o pulso sa ilang tao at maaaring peligroso ito para sa mga pasyente na may kasaysayan ng coronary artery disease, congestive heart failure, heart arrhythmias o stroke, ayon kay Jason Humbert, isang nakatataas na regulatory manager sa Office of Regulatory Affairs ng FDA.

Ang phenolphthalein, isang laksante (laxative) at sinosospetsahang cancer-causing agent (sangkap na nagdudulot ng kanser), ay hindi aprobado sa Estados Unidos. Inuri ng FDA ang phenolphthalein bilang hindi sa kalahatan kinikilala bilang ligtas at epektibo.

“Sasabihin nila sa inyo na uuhawin kayo at kakailanganin ninyong uminom ng mas maraming tubig. Hindi nila sasabihin sa inyo na di-sinasadyang epekto ito ng sibutramine,” sabi ni Coody tungkol sa mga nagbebenta ng mga suplementong may mga halong masasamang sangkap. “Sasabihin nila sa inyo na maaaring sumama ang inyong katawan dahil dine-detoxify ninyo ang inyong katawan. Sa katunayan, masama ang inyong pakiramdam dahil sa mga di-sinasadyang epekto ng sibutramine.”

Nagpapahayg ang produkto ng isang larawan ng autentisidad, kalakasan at kalusugan, sabi ni Cody. “Itong mga taong ito ay napakahusay sa pagbenta ng produkto. Dahil sa kanila, iisipin ninyo na hindi lamang ito galing sa ibang bansa, kundi lubos na natural pa,” idinagdag niya.

Iniimbestiga din ng FDA ang ibang mga produktong bee pollen para sa pagbabawas ng timbang na sinosospetsahang naglalaman ng mga di-idineklarang mga droga. “Subalit hindi namin maaaring suriin ang bawat produkto,” sabi ni Coody.

back to top

Isang Masalimuot na Pamamaraan sa Pagbebenta

Ibinebenta ang Zi Xiu Tang Bee Pollen sa mga health store, fitness center at spa. Ipinupuri pa ito ng mga health care practitioner.

Lumikha ang mga manufacturer at distributor ng Zi Xiu Tang ng isang sistema laban sa pagpapalsipika upang maniwala ang mga consumer na “tunay” ang kanilang produkto at hindi pareho ang lahat ng produktong bee pollen (“Ang kanila ay ang tunay – ang mahusay,” sabi ni Humbert). Kabilang sa lansi ang isang kodigong may 16 numero sa pakete na maaaring gamitin ng mga customer online at “”i-validate” kung “tunay” o “palsipikado” ang produkto.

Mayroon din mga website na mukhang marapat at lubos na pinag-uusapan sa mga social media, lalo na sa Facebook at YouTube, upang mabenta ang produkto. “Napaka-masalimuot at mahusay itong pamamaraan ng pagbebenta,” sabi ni Humbert. “Pinagsasamantalahan ang mga kahinaan ng tao. Gusto nilang tumalab ang produkto.”

Inilagay ang Zi Xiu Tang Bee Pollen sa Import Alert upang mahadlangan ang paglulan nito sa Estados Unidos. Subalit ilegal pa din pumapasok ang produkto sa bansa, sabi ni Coody. Nag-iimbestiga ang FDA at maaaring maglabas ng mga karagdagang sulat na nagbibigay ng babala o maaaring kumilos upang magpaganap, gaya ng paglalabas ng administrative detention order laban sa mga produktong mayroong mga di-idineklarang mga droga, na maghaharap sa pederal na korte ng isang pagsasamsam na kilos, o sansalain (injunction) o kriminal na paghabla laban sa kompanya o sa mga taong nananagot.

Maaari din pumunta ang mga consumer sa website ng FDA upang makita ang listahan ng mga produkto na dating nasiyasat at natuklasan na naglalaman ng mga di-idineklarang mga sangkap na droga..

Dapat iulat ng mga consumer at health care professional ang anumang masamang nangyari kaugnay sa Zi Xiu Tang Bee Pollen o mga ibang produktong bee pollen sa MedWatch program ng FDA sa pamamagitan ng:p>

“Nakatutuksong maniwala na mayroong mabilis at madaling suplemento para sa pagbabawas ng timbang na ligtas gamitin, sabi ni Humbert. “Subalit dahil totoong taglay ng mga produktong ito ang isang di-idineklarang sangkap, dapat nilang iwasan ang mga ito.”

Makikita itong lathala sa FDA's Consumer Updates page, kung saan makikita ang pinakabagong balita tungkol sa mga produktong pinamamahalaan ng FDA.

Hunyo 18, 2014

back to top

Page Last Updated: 11/24/2017
Note: If you need help accessing information in different file formats, see Instructions for Downloading Viewers and Players.
Language Assistance Available: Español | 繁體中文 | Tiếng Việt | 한국어 | Tagalog | Русский | العربية | Kreyòl Ayisyen | Français | Polski | Português | Italiano | Deutsch | 日本語 | فارسی | English