Food

Voorlichting voor de industrie: voorlichting over preventieve veiligheidsmaatregelen voor verwerkingsbedrijven en vervoersbedrijven van cosmetica

Bevat niet-bindende adviezen

November 2003, herzien Oktober 2007

In English

Extra exemplaren zijn te verkrijgen bij:
Office of Food Defense, Communication and Emergency Response
Food Defense Oversight Team HFS-007
Center for Food Safety and Applied Nutrition
Food and Drug Administration
5100 Paint Branch Parkway
College Park, MD 20740
(Tel) 301-436-1622 (Updated phone: 240-402-1622)
http://www.cfsan.fda.gov/guidance.html

U.S. Department of Health and Human Services
Food and Drug Administration
Center for Food Safety and Applied Nutrition
[November 2003; Updated October 2007]


Bevat niet-bindende adviezen

Inhoudsopgave

 1. INLEIDING
 2. ACHTERGROND
 3. DISCUSSIE
  1. Aanverwante voorlichtingsdocumenten
  2. Andere hulpbronnen
 4. AANBEVOLEN ACTIES
  1. Bedrijfsleiding
   1. Voorbereiding op mogelijke knoeierij of andere kwaadwillige, misdadige of terroristische activiteiten.
   2. Toezicht
   3. Strategie voor terugroepacties
   4. Onderzoek naar verdachte activiteiten
   5. Evaluatieprogramma
  2. Menselijke factoren - medewerkers
   1. Screening (voor, tijdens en na indiensttreding)
   2. Dagelijkse werkopdrachten
   3. Identificatie
   4. Toegangsbeperking
   5. Persoonlijke bezittingen
   6. Training in veiligheidsprocedures m.b.t. cosmetica
   7. Ongebruikelijk gedrag
   8. Gezondheid van het personeel
  3. Menselijke factoren - het publiek
   1. Bezoekers (bijvoorbeeld aannemers, vertegenwoordigers van leveranciers, bezorgers, cliënten, koeriers, vertegenwoordigers van verdelgingsbedrijven, accountants van buiten het bedrijf, inspecteurs, verslaggevers, excursies)
  4. Bedrijfsruimte
   1. Structurele beveiliging
   2. Laboratoriumbeveiliging
   3. Opslag en gebruik van giftige en toxische chemicaliën (bijvoorbeeld, reinigings- en ontsmettingsstoffen en verdelgingsmiddelen)
  5. Bedrijfsvoering
   1. Binnenkomende materialen en aannemerswerkzaamheden
   2. Opslag
   3. Beveiliging van gas- licht- en watervoorzieningen
   4. Eindproducten
   5. Postpakketten
   6. Toegang tot computersystemen
 5. Appendix: Zelfevaluatiehulpmiddel m.b.t. voedselbescherming voor verwerkingsbedrijven en vervoersbedrijven van cosmetica

Bevat niet-bindende adviezen

Voorlichting voor de industrie(1)
Voorlichting m.b.t preventieve veiligheidsmaatregelen voor verwerkingsbedrijven en vervoersbedrijven van cosmetica.

Dit voorlichtingsdocument vertegenwoordigt de huidige gedachtegang van de Food and Drug Administration (FDA) over dit onderwerp. Het schept of verleent geen enkel recht voor of aan enige persoon en heeft niet de werking om de FDA of het publiek te binden. U kunt een alternatieve benadering verkiezen, indien de benadering voldoet aan de eisen van de van toepassing zijnde wettelijke voorzieningen en regelingen. Indien u een alternatieve benadering wenst te bespreken, kunt u zich wenden tot de FDA medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de implementatie van dit voorlichtingsdocument. Indien u niet weet wie de betrokken FDA medewerkers zijn, kunt u het van toepassing zijnde telefoonnummer bellen dat op de titelpagina van dit voorlichtingsdocument is vermeld.

I. INLEIDING

Dit voorlichtingsdocument is ontworpen als hulpmiddel voor houders van cosmeticabedrijven (bijvoorbeeld bedrijven die cosmetica of ingrediënten voor cosmetica verwerken, opslaan, overpakken, heretiketteren, distribueren of vervoeren). Dit is een zeer uiteenlopende verzameling bedrijven, die zowel zeer grote als zeer kleine entiteiten omvat.

Dit voorlichtingsdocument identificeert de soorten preventieve maatregelen die houders van cosmeticabedrijven kunnen nemen om het risico te minimaliseren dat cosmetica onder hun beheer worden blootgesteld aan knoeierij of andere kwaadwillige, misdadige of terroristische activiteiten.

Voorlichtingsdocumenten van de FDA, met inbegrip van dit document, vestigen geen wettelijk af te dwingen verplichtingen. In plaats daarvan beschrijven voorlichtingsdocumenten de huidige gedachtegang van het Bureau over een bepaald onderwerp en dienen enkel te worden beschouwd als advies, tenzij aan specifieke reglementaire of wettelijke eisen wordt gerefereerd. Het gebruik van het woord dient in voorlichtingsdocumenten van het Bureau betekent dat iets wordt gesuggereerd of aanbevolen, maar niet verplicht gesteld.

II. ACHTERGROND

Houders van cosmeticabedrijven worden aangespoord om hun huidige werkwijzen en controle[procedures] te evalueren in het licht van het potentieel voor knoeierij of andere kwaadwillige, misdadige of terroristische activiteiten en passende verbeteringen aan te brengen. De FDA adviseert om de rol die groot- en distributieverpakking kunnen spelen in een veiligheidsprogramma voor cosmetica in de evaluatie op te nemen. Dit voorlichtingsdocument is ontworpen om de aandacht van bedrijfshouders stapsgewijze te richten op elk onderdeel van het productiesysteem voor cosmetica dat onder hun beheer valt, teneinde het risico van knoeierij of andere kwaadwillige, misdadige of terroristische activiteiten bij elk onderdeel te minimaliseren. Voor succesvolle implementatie van verscherpte voorzorgsmaatregelen is sterke betrokkenheid van bedrijfsleiding en werknemers een eerste vereiste. De FDA adviseert dan ook dat zowel bedrijfsleiding als werknemers deelnemen aan de ontwikkeling en evaluatie van dergelijke maatregelen.

Mogelijk zijn niet alle in dit document vervatte adviezen van toepassing of praktisch uitvoerbaar voor elke cosmeticabedrijf, met name voor kleinere bedrijven en distributeurs. De FDA adviseert dat houders van deze bedrijven de adviezen in elke sectie doornemen die betrekking hebben op een component van hun bedrijf, en nagaan welke preventieve maatregelen toegepast kunnen worden. Voorbeelden van benaderingen worden gegeven voor vele van de in dit document vermelde preventieve maatregelen. Deze voorbeelden dienen niet te worden beschouwd als minimumnormen, noch dienen de gegeven voorbeelden worden beschouwd als een volledige lijst van alle potentiële benaderingen om het doel van de preventieve maatregel te bereiken. De FDA raadt bedrijfshouders aan om het doel van de preventieve maatregel in overweging te nemen, na te gaan of het doel relevant is voor hun bedrijf, en, indien dit het geval is, een benadering uit te denken die zowel efficiënt als effectief is om het doel onder hun bedrijfsomstandigheden te bereiken.

III. DISCUSSIE

Dit voorlichtingsdocument is onderverdeeld in vijf secties die betrekking hebben op individuele onderdelen van de bedrijfsvoering van een cosmeticabedrijf: bedrijfsleiding, menselijke factoren m.b.t medewerkers, menselijke factoren m.b.t. het publiek, bedrijfsruimte en bedrijfsvoering.

A. Aanverwante voorlichtingsdocumenten

De FDA heeft twee voorlichtingsdocumenten gepubliceerd over voedselveiligheid, getiteld "Food Producers, Processors, and Transporters: Food Security Preventive Measures Guidance" en "Importers and Filers: Food Security Preventive Measures Guidance", die het hele boerderij-tot-tafel spectrum van de voedselproductie bestrijken. De twee documenten zijn verkrijgbaar op http://www.cfsan.fda.gov/~dms/guidance.html.

B. Andere hulpbronnen (2)

Een procedure genaamd Bedrijfsrisicobeheer ("Operational Risk Management" (ORM) kan helpen bij het prioriteren van de preventieve maatregelen waarvan het effect waarschijnlijk het grootst is op het reduceren van de kans op knoeierij of andere kwaadwillige, misdadige of terroristische activiteiten m.b.t voedingswaren. Informatie m.b.t. ORM is te vinden in het Handboek voor Systeemveiligheid (System Safety Handbook) van de Federal Aviation Administration (FAA), U.S. Department of Transportation, FAA, 30 december 2000, Hoofdstuk 15, Operational Risk Management. Het handboek is verkrijgbaar op: http://www.asy.faa.gov/Risk/SSHandbook/Chap15_1200.PDF.

De Research and Special Programs Administration van het U.S. Department of Transportation heeft een advies gepubliceerd met vrijwillige maatregelen om de veiligheid van het vervoer van gevaarlijke stoffen te verhogen. Het is te verkrijgen op: http://frwebgate.access.gpo.gov/cgibin/getdoc.cgi?dbname=2002_register&docid=02-3636-filed.pdf. Het document verschaft voorlichting aan expediteurs en vervoersbedrijven over veiligheidskwesties m.b.t. personeel, bedrijfsruimte en routes.

De U.S. Postal Service heeft voorlichtingsmateriaal samengesteld voor het identificeren van en omgaan met verdachte post. Het is verkrijgbaar op:http://www.usps.com/news/2001/press/mailsecurity/postcard.htm.

De Federale Wet op Knoeierij (Federal Anti-Tampering Act, 18 USC 1365) maakt het een federaal misdrijf om te knoeien met consumentenproducten of om te pogen, te dreigen of samen te spannen om met een consumentenproduct te knoeien of om een valse verklaring af te leggen over het geknoeid hebben met een consumentenproduct. Veroordeling kan leiden tot straffen van maximaal $100.000 in boetes en maximaal levenslange gevangenisstraf. De wet is te vinden op: http://www.fda.gov/opacom/laws/fedatact.htm.

Ten slotte hebben een aantal beroepsorganisaties voorlichtingsmateriaal samengesteld voor voedselveiligheid die zuiver gericht is op hun specifieke bedrijftak. Zo heeft bijvoorbeeld de internationale beroepsorganisatie voor de zuivel (International Dairy Food Association) een voorlichtingsdocument m.b.t. voedselveiligheid samengesteld als hulpmiddel voor de zuivelindustrie.

De FDA spoort andere beroepsorganisaties aan om de in dit FDA voorlichtingsdocument vervatte preventieve maatregelen te evalueren en deze aan te passen aan hun specifieke producten en bedrijfsvoering en dit voorlichtingsdocument aan te vullen met additionele preventieve maatregelen als van toepassing. De FDA verwelkomt dialoog over de inhoud van sector-specifieke voorlichting met de betrokken beroepsorganisaties.

 IV. AANBEVOLEN ACTIES

A. Bedrijfsleiding

1. Preparing for the possibility of tampering or other malicious, criminal, or terrorist actions.

 • Het toewijzen van verantwoordelijkheid voor beveiliging aan een of meer deskundige personen
 • Het uitvoeren van een initiële evaluatie van procedures en activiteiten m.b.t. cosmetica, welke wij adviseren vertrouwelijk te houden
 • Het beschikbaar hebben van een strategie voor veiligheidsbeheer ter voorbereiding op en beantwoording van knoeierij of andere kwaadwillige, misdadige of terroristische activiteiten, zowel bedreigingen als daadwerkelijke gebeurtenissen, met inbegrip van het identificeren, isoleren en veiligstellen van het betrokken product.
 • Het maken van een plan voor noodevacuatie met inbegrip van het voorkomen van inbreuk op de beveiligingsvoorschriften gedurende de evacuatie
 • Het bewaren van alle plattegronden en productieschema's op een veilige locatie buiten het bedrijf
 • Het vertrouwd raken met het noodhulpsysteem in de gemeente
 • Het attenderen van de bedrijfsleiding op 24-uurs contactinformatie voor plaatselijke, provinciale en landelijke politie-/brandweer-/reddings-/volksgezondheids-/veiligheidsdiensten
 • Het informeren van medewerkers wie in de bedrijfsleiding zij moeten waarschuwen over mogelijke veiligheidsproblemen (24-uurs contacten)
 • Het bevorderen van het veiligheidsbesef m.b.t. cosmetica door alle medewerkers aan te sporen om alert te zijn op eventuele aanwijzingen van knoeierij of andere kwaadwillige, misdadige of terroristische activiteiten of punten die kwetsbaar zijn voor dergelijke activiteiten en alle bevindingen te melden aan daartoe aangewezen leden van de bedrijfsleiding (bijvoorbeeld middels het verschaffen van training, het instellen van een beloningssysteem, het inbouwen van beveiliging in functioneringsnormen)
 • het beschikken over een intern communicatiesysteem om de medewerkers te informeren over en op de hoogte te houden van relevante veiligheidskwesties
 • Het beschikken over een strategie om met het publiek te communiceren (bijvoorbeeld, het aanstellen van een woordvoerder voor de media, het samenstellen van generieke persberichten en achtergrondinformatie, en het coördineren van persberichten met de betrokken overheden)

2. Toezicht

 • Het houden van passend toezicht op alle werknemers met inbegrip van schoonmakers, onderhoudspersoneel, onderaannemers, personeel voor data-invoer en computeronderhoud en in het bijzonder nieuwe werknemers.
 • Het uitvoeren van routinematige veiligheidsinspecties van gebouwen en terreinen met inbegrip van geautomatiseerde productielijnen, gas-, licht- en watervoorziening, en essentiële computer datasystemen (met de door de aard der werkzaamheden geboden frequentie) op aanwijzingen van knoeierij of andere kwaadwillige, misdadige of terroristische activiteiten of punten die kwetsbaar zijn voor dergelijke activiteiten

3. Strategie voor terugroepacties

 • het aanwijzen van een hiervoor verantwoordelijke persoon en een plaatsvervanger
 • Het zorg dragen voor het correct omgaan met en het opruimen van teruggeroepen producten
 • het vastleggen van contacten, adressen en telefoonnummers van cliënten

4. Onderzoek naar verdachte activiteiten

 • Het onderzoeken van bedreigingen of informatie over aanwijzingen van knoeierij of andere kwaadwillige, misdadige of terroristische activiteiten
 • Het waarschuwen van de daarvoor in aanmerking komende wetshandhavings- en volksgezondheidsinstanties aangaande eventuele bedreigingen met of vermoedens van knoeierij of andere kwaadwillige, misdadige of terroristische activiteiten

5. Evaluatieprogramma

 • Het evalueren van in het verleden geleerde lessen m.b.t. knoeierij of andere kwaadwillige, misdadige of terroristische activiteiten en bedreigingen
 • Het reviseren en verifiëren, tenminste éénmaal per jaar, van de effectiviteit van het veiligheidsbeheer (door bijvoorbeeld gebruik te maken van deskundigen van het eigen bedrijf of daarbuiten voor het houden van oefeningen m.b.t. knoeierij of andere kwaadwillige, misdadige of terroristische activiteiten en het simuleren van terugroepacties en het beproeven van computerbeveiligingssystemen) en het programma dienovereenkomstig bijstellen, en deze informatie vertrouwelijk te houden.
 • het houden van onaangekondigde inspecties m.b.t. cosmeticaveiligheid van alle daarvoor in aanmerking komende locaties in het bedrijf (met inbegrip van losplaatsen en opslagruimtes) met gebruikmaking van deskundigen van het eigen bedrijf of daarbuiten, en het vertrouwelijk houden van deze informatie
 • Het verifiëren dat ingehuurde beveiligingsfunctionarissen hun werk naar behoren doen, waar van toepassing
B. Menselijke factoren - medewerkers

Onder de landswetten van de VS zijn houders van voedingsmiddelenbedrijven verplicht om te verifiëren dat alle nieuw aan te nemen medewerkers arbeidsgerechtigd zijn in overeenstemming met de bepalingen van de Wet op immigratie en nationaliteit (Immigration and Nationality Act) door het invullen van het verificatieformulier voor arbeidsgerechtigdheid van de immigratiedienst van de VS, de INS (Employment Eligibility Verification Form, INS formulier I-9). Het invullen van formulier I-9 voor nieuw aan te nemen personeel is verplicht onder 8 USC 1324a en de non-discriminatiebepalingen die van toepassing zijn op de verificatieprocedure zijn neergelegd in 8 USC 1324b.

1. Screening (voor, tijdens en na indiensttreding)

 • Het onderzoeken van de achtergrond van alle medewerkers (met inbegrip van seizoenwerkers, tijdelijke krachten, onderaannemers en vrijwilligers, ongeacht of ze direct zijn ingehuurd of middels een wervingsbureau) als passend voor hun functie, rekening houdend met de toegang die kandidaten zouden hebben tot kwetsbare punten in het bedrijf en de mate waarin zij onder toezicht zullen staan en andere relevante factoren (bijvoorbeeld het inwinnen en verifiëren van werkreferenties, adressen en telefoonnummers, deelname in een van de proefprogramma's die worden verzorgd door de Immigration and Naturalization Service en de Social Security Administration [Deze programma's verschaffen elektronische confirmatie van de arbeidsgerechtigdheid van nieuwe werknemers. Voor meer informatie kunt u gratis bellen naar het INS SAVE  Program, tel. 1-888-464-4218, een verzoek om informatie faxen naar (202) 514-9981, of schrijven naar US/INS, SAVE Program, 425 I Street, NW, ULLICO-4th floor, Washington, DC 20536. Mogelijk zijn deze proefprogramma's niet in alle staten beschikbaar], het laten uitvoeren van een strafbladonderzoek door de plaatselijke politie of door een daartoe gecontracteerde firma [Denk eraan om eerst na te gaan welke staats- of plaatselijke wetten van toepassing zijn op het uitvoeren van dergelijke onderzoeken])

Let op: de screeningprocedure dient gelijkelijk te worden toegepast op alle medewerkers, ongeacht ras, land van herkomst, godsdienst en nationaliteit of immigratiestatus.

2. Dagelijkse werkopdrachten

 • Weten wie er op het bedrijfsterrein is en wie er zou moeten zijn, en waar ze zich zouden moeten bevinden, voor iedere ploegendienst
 • De informatie regelmatig bijwerken

3. Identificatie

 • Het invoeren van een systeem voor positieve identificatie en herkenning dat is aangepast aan de aard van het personeelsbestand (bijvoorbeeld de uitgifte van uniformen, naamplaatjes, of identificatiebadges met foto en individuele controlenummers, gekleurcodeerd per toegangsgebied), waar van toepassing
 • Het innemen van uniform, naamplaatje of identificatie-badge wanneer een medewerker niet langer meer verbonden is aan het bedrijf

4. Toegangsbeperking

 • Het identificeren van medewerkers die onbeperkt toegang moeten hebben tot alle bedrijfsruimten
 • Het periodiek herzien van de toegangsniveaus van alle medewerkers
 • Het beperken van toegang zodanig dat medewerkers alleen die ruimtes kunnen betreden die nodig zijn voor hun taakstelling en alleen gedurende normale werktijden (bijvoorbeeld, het gebruiken van sleutelkaarten of sloten met sleutel of cijfercode voor het betreden van kwetsbare locaties, gekleurcodeerde uniformen [denk eraan om de relevante federale, staats- of plaatselijke reglementen m.b.t. brandbeveiliging en bedrijfsveiligheid te raadplegen alvorens veranderingen aan te brengen])
 • het wijzigen van combinaties of veranderen van sloten en/of het innemen van de ongeldige sleutelkaart, wanneer een medewerker die zulks in zijn bezit heeft, niet langer meer aan het bedrijf verbonden is, en alles wat handhaving van de veiligheid meer vereist

5. Persoonlijke bezittingen

 • het beperken van het soort persoonlijke bezittingen die in het bedrijf mogen worden binnengebracht
 • het uitsluitend in het bedrijf toelaten van die medicamenten voor persoonlijk gebruik die noodzakelijk zijn voor de gezondheid van de medewerkers en het zeker stellen dat deze medicamenten voor persoonlijk gebruik naar behoren zijn geëtiketteerd en niet nabij ruimtes worden bewaard waar cosmetica worden verwerkt of opgeslagen
 • het voorkomen dat medewerkers persoonlijke bezittingen (bijvoorbeeld lunchtrommels en handtassen) meenemen naar ruimtes waar cosmetica worden verwerkt of opgeslagen
 • het zorg dragen dat de inhoud van opbergkastjes van medewerkers regelmatig kan worden geïnspecteerd (bijvoorbeeld het verschaffen van kastjes van plaatgaas of met door het bedrijf geleverde sloten), evenals tassen, pakketten, en voertuigen die zich op het bedrijfsterrein bevinden. (Denk eraan om eerst na te gaan welke lands-, staats- of plaatselijke wetten van toepassing zijn op het uitvoeren van dergelijke inspecties)

6. Training in veiligheidsprocedures m.b.t. cosmetica

 • het incorporeren van veiligheidsbesef m.b.t. cosmetica, met inbegrip van informatie over hoe knoeierij of andere kwaadwillige, misdadige of terroristische activiteiten of bedreigingen te voorkomen, onderkennen, en te beantwoorden, in trainingsprogramma's voor medewerkers, met inbegrip van seizoenswerkers, tijdelijke krachten, onderaannemers en vrijwilligers
 • Het periodiek in herinnering brengen van het belang van veiligheidsprocedures (bijvoorbeeld, het beleggen van vergaderingen en het verschaffen van brochures of aanhechtingen aan loonstrookjes)
 • het aanmoedigen van steun vanuit het personeel (bijvoorbeeld het betrekken van medewerkers in de planning van de beveiliging van een cosmetica-bedrijf en het voorlichtingsprogramma m.b.t. cosmeticaveiligheid, en het aantonen van het belang van veiligheidsprocedures aan de medewerkers)

7. Ongebruikelijk gedrag

 • Het letten op ongebruikelijk of verdacht gedrag van medewerkers (bijvoorbeeld medewerkers die zonder duidelijk doel ongebruikelijk lang blijven na afloop van hun dienst, ongebruikelijk vroeg binnenkomen; die zich toegang verschaffen tot dossiers/informatie/locaties van het bedrijf die buiten hun werkgebied vallen; die  documenten uit het bedrijf verwijderen; die vragen stellen over vertrouwelijke  onderwerpen; die camera's meebrengen naar het werk)

8. Gezondheid van het personeel

 • Het alert zijn op abnormaliteiten in de gezondheidstoestand van medewerkers, die door de medewerkers vrijwillig gemeld kunnen worden, en absenties die een vroege aanwijzing zouden kunnen zijn van knoeierij of andere kwaadwillige, misdadige of terroristische activiteiten (b.v. een ongewoon hoog aantal medewerkers die in dezelfde bedrijfsruimte werken en over een korte periode gelijksoortige symptomen melden), en zulke verschijnselen te melden aan plaatselijke volksgezondheidsinstanties.
C. Menselijke factoren - het publiek

1. Bezoekers (bijvoorbeeld aannemers, vertegenwoordigers van leveranciers, bezorgers, cliënten, koeriers, vertegenwoordigers van verdelgingsbedrijven, accountants van buiten het bedrijf, inspecteurs, verslaggevers, excursies)

 • Het inspecteren van binnenkomende en uitgaande voertuigen, pakketten en aktetassen op verdachte, misplaatste of ongebruikelijke voorwerpen of activiteit, voor zover praktisch uitvoerbaar.
 • Het beperken van toegang tot het bedrijf (bijvoorbeeld het in- en uitboeken van bezoekers een identiteitsbewijs, uitgifte van badges aan bezoekers die bij vertrek worden ingenomen, het escorteren van bezoekers)
 • Het zeker stellen dat er een geldige reden is voor het bezoek alvorens toegang te verlenen tot het bedrijf - pas op voor ongevraagde bezoekers
 • Het verifiëren van de identiteit van onbekende bezoekers
 • Het beperken van toegang tot locaties waar cosmetica worden verwerkt of opgeslagen (bijvoorbeeld het escorteren van bezoekers, tenzij deze anderszins specifiek zijn gemachtigd)
 • het beperken van toegang tot kleedkamers
D. Bedrijfsruimte

1. Structurele beveiliging

 • Het beschermen van de terreingrenzen met hekken of andere weringen, waar van toepassing
 • Het goed afsluiten van deuren (met inbegrip van laad- en losdeuren die niet in gebruik zijn en niet worden bewaakt, en nooduitgangen), ramen, dakopeningen en dakluiken, ventilatieopeningen, ventilatiesystemen, bergruimtes, ruimtes voor het aanmaken en opslaan van ijs, zolders, opleggers, tankwagens, treinwagons en opslagtanks voor vloeistoffen, vaste stoffen en persgas, voorzover mogelijk (bijvoorbeeld door gebruik te maken van sloten, beschermplaten, verzegelingen, alarminstallaties, bewegingsdetectoren, bewakers, videobewaking [Denk eraan om de relevante federale, staats- of plaatselijke reglementen m.b.t. brandbeveiliging en bedrijfsveiligheid te raadplegen alvorens veranderingen aan te brengen)]
 • Het gebruiken van metalen of met metaal beslagen buitendeuren, voorzover mogelijk, wanneer het bedrijf gesloten is, behalve waar zichtbaarheid vanaf de openbare weg welbewust bedoeld is als afschrikmiddel (denk eraan om de relevante federale, staats- of plaatselijke reglementen m.b.t. brandbeveiliging en bedrijfsveiligheid te raadplegen alvorens veranderingen aan te brengen)
 • het minimaliseren van het aantal toegangswegen tot locaties die verboden zijn voor onbevoegden (Denk eraan om de relevante federale, staats- of plaatselijke reglementen m.b.t. brandbeveiliging en bedrijfsveiligheid te raadplegen alvorens veranderingen aan te brengen)
 • Het vergrendelen van losinstallaties (bijvoorbeeld vijzellossers, buizen, lopende banden en slangen) wanneer die niet in gebruik zijn en het inspecteren van de installaties voorafgaand aan gebruik
 • Het bijhouden van alle sleutels van het bedrijf (bijvoorbeeld door een persoon aan te wijzen die verantwoordelijk is voor uitgifte, tracering en inname van sleutels)
 • Het bewaken van het bedrijfsterrein met daartoe geschikte methodes (bijvoorbeeld door gebruik te maken van beveiligingspatrouilles [in uniform en/of in burger] en videobewaking)
 • Het minimaliseren, voor zover praktisch mogelijk, van plaatsen die kunnen worden gebruikt om stoffen voor opzettelijke contaminatie tijdelijk te verbergen (bijvoorbeeld, het minimaliseren van hoekjes en gaatjes, valse plafonds)
 • Het zorgen voor voldoende binnen- en buitenverlichting met inbegrip van noodverlichting, waar van toepassing, om het bespeuren van verdachte of ongebruikelijke activiteiten te vergemakkelijken
 • Het implementeren van een beheersysteem voor voertuigen die vergunning hebben om op het bedrijfsterrein te parkeren (door gebruik te maken van, bijvoorbeeld, raambordjes, plakplaatjes, sleutelkaarten, sloten met sleutel of cijfercombinatie, uitgifte van passen aan voertuigen van bezoekers voor specifieke locaties en tijdstippen)
 • Het zorgdragen dat parkeerplaatsen niet in de buurt van locaties liggen waar cosmetica worden verwerkt of opgeslagen of van gas-, licht- en waterinstallaties, indien praktisch mogelijk

2. Laboratoriumbeveiliging

 • Het beperken van toegang tot het laboratorium (door gebruik te maken van, bijvoorbeeld, sleutelkaarten of sloten met sleutels of cijfercombinaties [denk eraan om de relevante federale, staats- of plaatselijke reglementen m.b.t. brandbeveiliging en bedrijfsveiligheid te raadplegen alvorens veranderingen aan te brengen])
 • Het zorgdragen dat laboratoriummateriaal niet buiten het laboratorium komt, behalve indien noodzakelijk voor bemonstering of andere rechtmatige activiteiten
 • Het beperken van toegang (door gebruik te maken van, bijvoorbeeld, sloten, verzegelingen, alarminstallaties, sleutelkaarten, sloten met sleutel of cijfercombinatie) tot risicodragende stoffen (bijvoorbeeld reagensen en bacteriële en toxine-positieve controlestoffen)
 • Het aanwijzen van een deskundige persoon die verantwoordelijk is voor de integriteit van positieve controlestoffen
 • Het bijhouden van welke reagensen en positieve controlestoffen in het bedrijf aanwezig dienen te zijn en het traceren daarvan
 • Het verrichten van prompt onderzoek naar ontbrekende reagensen of positieve controlestoffen of andere onregelmatigheden buiten een normaal variabiliteitsbeloop en het waarschuwen van de daarvoor in aanmerking komende wetshandhavings- en volksgezondheidsinstellingen m.b.t. onopgeloste kwesties, waar van toepassing
 • Het opruimen van overtollige reagensen en positieve controlestoffen op een wijze waardoor het risico wordt geminimaliseerd dat deze als smetstof kunnen worden gebruikt

3. Opslag en gebruik van giftige en toxische chemicaliën (bijvoorbeeld, reinigings- en ontsmettingsstoffen en verdelgingsmiddelen)

 • Het beperken van giftige en toxische chemicaliën in het bedrijf tot wat benodigd is voor de bedrijfsvoering en het onderhoud van het bedrijf
 • Het opslaan van giftige en toxische chemicaliën op locaties die zo ver mogelijk verwijderd zijn van productie- en opslagruimtes als praktisch mogelijk is
 • Het beperken van toegang tot en het beveiligen van opslagruimtes voor giftige en toxische chemicaliën die niet op voorraad worden gehouden voor verkoop (door gebruik te maken van, bijvoorbeeld, sloten met sleutel of cijfercombinatie, sleutelkaarten, verzegelingen, alarminstallaties, bewegingsdetectoren, bewakers, videobewaking [denk eraan om de relevante federale, staats- of plaatselijke reglementen m.b.t. brandbeveiliging te raadplegen alvorens veranderingen aan te brengen])
 • Het zeker stellen dat giftige en toxische chemicaliën correct zijn geëtiketteerd
 • Het gebruiken van verdelgingsmiddelen in overeenstemming met de federale wet op insecticiden, fungiciden en rattengif (Federal Insecticide, Fungicide, and Rodenticide Act ) (bijvoorbeeld door gesloten, braakvrije  vallen te gebruiken voor in gebruik zijnd lokaas voor knaagdieren)
 • Het bijhouden van welke giftige en toxische chemicaliën in het bedrijf aanwezig dienen te zijn en het traceren daarvan
 • Het verrichten van onderzoek naar ontbrekende voorraden of andere onregelmatigheden buiten een normaal variabiliteitsbeloop en het waarschuwen van de daarvoor in aanmerking komende wetshandhavings- en volksgezondheidsinstellingen m.b.t. onopgeloste kwesties, waar van toepassing
E. Bedrijfsvoering

1. Binnenkomende materialen en aannemerswerkzaamheden

 • Het uitsluitend gebruik maken van erkende
 • Het nemen van redelijke stappen om zeker te stellen dat leveranciers, aannemers en expediteurs passende maatregelen in praktijk brengen m.b.t. cosmeticaveiligheid (bijvoorbeeld het controleren, waar praktisch mogelijk, van naleving van veiligheidsmaatregelen m.b.t. cosmetica die zijn vermeld in koop- en vervoerscontracten of kredietbrieven, of het gebruik maken van een goedkeuringsprogramma voor leveranciers)
 • Het waarmerken van etikettering en verpakkingsconfiguratie en dateringssystemen voor productcodering/verloopdatum (waar van toepassing) voor binnenkomende materialen voorafgaand aan ontvangst van de lading, met name voor nieuwe producten
 • Het verzoeken om afgesloten en/of verzegelde voertuigen/containers/treinwagons, en, indien verzegeld, het opvragen van het zegelnummer van de leverancier en het verifiëren van zulks bij ontvangst, en het treffen van regelingen voor het instant houden van de bewakingsketen, wanneer een zegel is verbroken voor inspectie door een overheidsinstelling of als gevolg van meervoudige leveringen
 • Het verzoeken dat de expediteur over de capaciteit beschikt om de locatie van de lading ten allen tijde te verifiëren, waar praktisch mogelijk
 • Het vaststellen van leveringsroosters en het afwijzen van leveringen of chauffeurs, en het verrichten van onderzoek naar vertraagde of gemiste zendingen
 • Het houden van toezicht op het lossen van binnenkomende materialen, met inbegrip van leveringen buiten normale werktijden
 • Het vergelijken van het product en de ontvangen hoeveelheid met het product en de hoeveelheid als besteld en het product en de hoeveelheid als vermeld op de factuur en verladingsdocumenten, rekening houdend met eventuele bemonstering voorafgaand aan ontvangst
 • Het onderzoeken van verladingsdocumenten met verdachte wijzigingen
 • Het inspecteren van binnenkomende materialen, met inbegrip van ingrediënten, persgas,  verpakking, etikettering, geretourneerde producten, en materialen voor research & development op aanwijzingen van knoeierij, contaminatie of beschadiging (bijvoorbeeld abnormale poeders, vloeistoffen, vlekken of geuren, aanwijzingen van herverzegeling, beschadigde veiligheidsverpakking) of "vervalsing" (bijvoorbeeld
 • Het evalueren van het nut van het testen van binnenkomende ingrediënten, persgas, verpakking, etiketten, geretourneerde producten en materialen voor research & development teneinde knoeierij of andere kwaadwillige, misdadige of terroristische activiteiten aan het licht te brengen
 • Het afwijzen van verdachte cosmetica of cosmetische ingrediënten
 • Het waarschuwen van de daartoe aangewezen wetshandhavings- en volksgezondheidsinstellingen m.b.t. aanwijzingen van knoeierij, "vervalsing" of andere kwaadwillige, misdadige of terroristische activiteiten

2. Opslag

 • Het beschikken over een systeem voor ontvangst, opslag en verwerking van ontzette, beschadigde, geretourneerde en gemodificeerde producten, waardoor hun potentieel om gecompromitteerd te raken of de veiligheid van andere producten te compromitteren wordt geminimaliseerd (bijvoorbeeld het vernietigen van producten die ongeschikt zijn voor gebruik, producten met onleesbare codes, producten van twijfelachtige herkomst en producten die door klanten zijn geretourneerd aan detailhandelaren)
 • Het traceren van binnenkomende materialen en in gebruik zijnde materialen met inbegrip van ingrediënten, persgas, verpakking, etiketten, hergebruikte producten, gemodificeerde producten en geretourneerde producten
 • Het verrichten van onderzoek naar ontbrekende of overtollige voorraden of andere onregelmatigheden buiten een normaal beloop van variabiliteit en het melden van onopgeloste kwesties aan de daartoe aangewezen wetshandhavings- en volksgezondheidsinstellingen, waar van toepassing
 • Het bewaren van productetiketten op een veilige locatie en het vernietigen van verouderde of afgedankte productetiketten
 • Het minimaliseren van hergebruik van containers, transportverpakking, karton en dergelijke, waar praktisch mogelijk

3. Beveiliging van gas- licht- en watervoorzieningen

 • Het beveiligen, voorzover praktisch mogelijk, van toegang tot regelmechanismen voor luchtcirculatie, water, elektriciteit en koeling
 • Het beveiligen van niet-gemeentelijke waterputten, standpijpen, opslagruimtes en verwerkingsinstallaties
 • Het zeker stellen dat watersystemen en tankwagens voorzien zijn van terugloopstops
 • Het chloreren van watersystemen en het bewaken van chloreringsapparatuur, waar praktisch mogelijk, en in het bijzonder voor niet-gemeentelijke watersystemen
 • Het regelmatig testen van niet-gemeentelijke bronnen op drinkbaarheid, evenals het nemen van steekproeven, en alert zijn op veranderingen in het profiel van de resultaten
 • Het opmerkzaam blijven op eventuele waarschuwingen in de media m.b.t. problemen met de openbare watervoorziening, waar van toepassing
 • Het identificeren van alternatieve bronnen van drinkwater voor gebruik tijdens noodsituaties waarbij de gewone watersystemen gecompromitteerd zijn (bijvoorbeeld, vervoer per tankwagen van een goedgekeurde bron, zuivering of opslag op het bedrijfsterrein)

4. Eindproducten

 • Het zeker stellen dat passende veiligheidsmaatregelen in praktijk worden gebracht bij publieke opslagbedrijven en vervoersbedrijven (voer- en vaartuigen) (bijvoorbeeld inspecties, waar praktisch mogelijk, op naleving van veiligheidsmaatregelen voor de cosmetica-industrie die vermeld zijn in contracten of garantiebrieven)
 • Het uitvoeren van onaangekondigde inspecties van opslagruimtes, voer- en vaartuigen
 • Het evalueren van het nut van het testen van eindproducten teneinde knoeierij of andere kwaadwillige, misdadige of terroristische activiteiten aan het licht te brengen
 • Het verzoeken om afgesloten en/of verzegelde voertuigen/containers/treinwagons en het doorgeven van het zegelnummer aan de ontvanger
 • Het vergen dat de expediteur over de capaciteit beschikt om de locatie van de lading ten allen tijde te verifiëren
 • Het vaststellen van ophaalroosters en het weigeren van ophaling
 • Het traceren van eindproducten
 • Het instellen van onderzoek naar ontbrekende of overtollige voorraden of andere onregelmatigheden buiten een normaal beloop van variabiliteit en het melden van onopgeloste kwesties aan de daartoe aangewezen wetshandhavings- en volksgezondheidsinstellingen, waar van toepassing
 • Het instrueren van verkooppersoneel om alert te zijn op vervalste producten en om de bedrijfsleiding te waarschuwen bij eventuele ontdekking van problemen

5. Postpakketten

 • Het implementeren van procedures teneinde de veiligheid van binnenkomende brieven en pakketten zeker te stellen (bijvoorbeeld zorgen dat de postkamer niet in de buurt is van locaties waar cosmetica worden verwerkt en opgeslagen, het beveiligen van de postkamer, het visueel of met röntgenstralen screenen van brieven en pakketten in overeenstemming met de richtlijnen van de U.S. Postal Service)

6. Toegang tot computersystemen

 • Het beperken van toegang tot geautomatiseerde stuursystemen van procedés en essentiële datasystemen tot diegenen die beschikken over toereikende bevoegdheden (door gebruik te maken van, bijvoorbeeld, wachtwoorden en firewalls)
 • Het intrekken van toegang tot de computersystemen, wanneer een medewerker niet langer aan het bedrijf is verbonden
 • Het instellen van een traceersysteem voor  computertransacties
 • Het evalueren van de toereikendheid van anti-virussystemen en procedures voor het maken van reservekopieën van essentiële computerdatasystemen
 • Het valideren van de beveiliging van het computersysteem

In noodgevallen contact opnemen met:

U.S. Food and Drug Administration
5600 Fishers Lane
Rockville, MD 20857
1-866-300-4374 of 301-796-8240

Indien houders van voedingsmiddelenbedrijven vermoeden dat een of meer van zijn/haar producten die door de FDA zijn gereguleerd het doelwit zijn geweest van knoeierij, "vervalsing" of andere kwaadwillige, misdadige of terroristische activiteiten, raadt de FDA aan dat zij dit aan de FDA melden via het 24-uurs noodnummer, 1-866-300-4374 of 301-796-8240, of contact opnemen met het dichtstbijzijnde regionale kantoor van de FDA. De telefoonnummers van de regionale kantoren van de FDA zijn te vinden op: http://www.fda.gov/ora/inspect_ref/iom/iomoradir.html†. De FDA adviseert dat zij eveneens de daartoe in aanmerking komende wetshandhavings- en volksgezondheidsinstanties op de hoogte brengen.

VI. Appendix: Zelfevaluatiehulpmiddel m.b.t. voedselbescherming voor verwerkingsbedrijven en vervoersbedrijven van cosmetica

Gelieve er nota van te nemen dat het Zelfevaluatiehulpmiddel m.b.t. voedselbescherming is ontleend aan de hierboven vermelde adviezen en dat we voorbeelden en verwijzingen naar andere instellingen en hun reglementen hebben weggelaten. We sporen gebruikers aan om zich eerst vertrouwd te maken met het voorlichtingsdocument alvorens dit hulpmiddel te gebruiken


Geef bij elk punt aan: J (Ja), N (Nee), NVT (Niet van toepassing) of Onbekend.

Bedrijfsvoering in de cosmetica-industrie

Bedrijfsleiding

 • J, N, NVT of Onbekend – Voorbereiding op mogelijke knoeierij of andere kwaadwillige, misdadige of terroristische activiteiten
 • J, N, NVT of Onbekend – Het toewijzen van verantwoordelijkheid voor beveiliging aan een of meer deskundige personen
 • J, N, NVT of Onbekend – Het uitvoeren van een initiële evaluatie van procedures en activiteiten m.b.t. cosmeticaveiligheid
 • J, N, NVT of Onbekend – Het beschikbaar hebben van een strategie voor veiligheidsbeheer ter voorbereiding op en beantwoording van knoeierij of andere kwaadwillige, misdadige of terroristische activiteiten, zowel bedreigingen als daadwerkelijke gebeurtenissen, met inbegrip van het identificeren, isoleren en veiligstellen van het betrokken product.
 • J, N, NVT of Onbekend – Het maken van een plan voor noodevacuatie met inbegrip van het voorkomen van inbreuk op de veiligheidsvoorschriften gedurende de evacuatie
 • J, N, NVT of Onbekend – Het bewaren van alle plattegronden en productieschema's op een veilige locatie buiten het bedrijf
 • J, N, NVT of Onbekend – Het vertrouwd raken met het noodhulpsysteem in de gemeente
 • J, N, NVT of Onbekend – Het attenderen van de bedrijfsleiding op 24-uurs contactinformatie voor plaatselijke, provinciale en landelijke politie-/brandweer-/reddings-/volksgezondheids-/veiligheidsdiensten
 • J, N, NVT of Onbekend – Het informeren van medewerkers wie in de bedrijfsleiding zij moeten waarschuwen over mogelijke veiligheidsproblemen (24-uurs contacten)
 • J, N, NVT of Onbekend – Het bevorderen van het veiligheidsbesef m.b.t. cosmetica door alle medewerkers aan te sporen op te letten op eventuele aanwijzingen van knoeierij of andere kwaadwillige, misdadige of terroristische activiteiten of punten die kwetsbaar zijn voor dergelijke activiteiten en alle bevindingen te melden aan daartoe aangewezen leden van de bedrijfsleiding
 • J, N, NVT of Onbekend – Het beschikken over een intern communicatiesysteem om de medewerkers te informeren over en op de hoogte te houden van relevante veiligheidskwesties
 • J, N, NVT of Onbekend – Het beschikken over een strategie om met het publiek te communiceren

Strategie voor terugroepacties

 • J, N, NVT of Onbekend – Het aanwijzen van een hiervoor verantwoordelijke persoon en een plaatsvervanger
 • J, N, NVT of Onbekend – Het zorg dragen voor het correct omgaan met en het opruimen van teruggeroepen producten
 • J, N, NVT of Onbekend – Het vastleggen van contacten, adressen en telefoonnummers van cliënten

Onderzoek naar verdachte activiteiten

 • J, N, NVT of Onbekend – Het onderzoeken van bedreigingen of informatie over aanwijzingen van knoeierij of andere kwaadwillige, misdadige of terroristische activiteiten
 • J, N, NVT of Onbekend – Het waarschuwen van de daarvoor in aanmerking komende wetshandhavings- en volksgezondheidsinstanties aangaande eventuele bedreigingen of vermoedens van knoeierij of andere kwaadwillige, misdadige of terroristische activiteiten

Evaluatieprogramma

 • J, N, NVT of Onbekend – Het evalueren van in het verleden geleerde lessen m.b.t. knoeierij of andere kwaadwillige, misdadige of terroristische activiteiten en bedreigingen
 • J, N, NVT of Onbekend – Het reviseren en verifiëren, tenminste éénmaal per jaar, van de effectiviteit van het veiligheidsbeheer en het programma dienovereenkomstig bijstellen
 • J, N, NVT of Onbekend – Het houden van onaangekondigde inspecties m.b.t. cosmetica van alle daarvoor in aanmerking komende locaties in het bedrijf (met inbegrip van losplaatsen en opslagruimtes) met gebruikmaking van deskundigen van het eigen bedrijf of daarbuiten
 • J, N, NVT of Onbekend – Het verifiëren dat ingehuurde beveiligingsfunctionarissen hun werk naar behoren doen, waar van toepassing
Menselijke factoren - medewerkers

Dagelijkse werkopdrachten

 • J, N, NVT of Onbekend – Weten wie er op het bedrijfsterrein is en wie er zou moeten zijn, en waar ze zich zouden moeten bevinden, voor iedere ploegendienst
 • J, N, NVT of Onbekend – De informatie regelmatig bijwerken

Identificatie

 • J, N, NVT of Onbekend – Het invoeren van een systeem voor positieve identificatie en herkenning, waar van toepassing
 • J, N, NVT of Onbekend – Het innemen van uniform, naamplaatje of identificatie-badge, wanneer een medewerker niet langer meer verbonden is aan het bedrijf

Toegangsbeperking

 • J, N, NVT of Onbekend – Het identificeren van medewerkers die onbeperkt toegang moeten hebben tot alle bedrijfsruimten
 • J, N, NVT of Onbekend – Het periodiek herzien van de toegangsniveaus van alle medewerkers
 • J, N, NVT of Onbekend – Het beperken van toegang zodanig dat medewerkers alleen die ruimtes betreden die nodig zijn voor hun taakstelling en alleen gedurende normale werktijden
 • J, N, NVT of Onbekend – Het wijzigen van combinaties of veranderen van sloten en/of het innemen van de ongeldige sleutelkaart, wanneer een medewerker die zulks in zijn bezit heeft, niet langer meer aan het bedrijf verbonden is, en alles wat handhaving van de veiligheid meer vereist

Persoonlijke bezittingen

 • J, N, NVT of Onbekend – Het beperken van het soort persoonlijke bezittingen die in het bedrijf mogen worden binnengebracht
 • J, N, NVT of Onbekend – Het uitsluitend in het bedrijf toelaten van die medicamenten voor persoonlijk gebruik die noodzakelijk zijn voor de gezondheid van de medewerkers en het zeker stellen dat deze medicamenten voor persoonlijk gebruik naar behoren zijn geëtiketteerd en niet nabij ruimtes worden bewaard waar cosmetica worden verwerkt of opgeslagen
 • J, N, NVT of Onbekend – Het voorkomen dat medewerkers persoonlijke bezittingen meenemen naar ruimtes waar cosmetica worden verwerkt of opgeslagen
 • J, N, NVT of Onbekend – Het zorg dragen dat de inhoud van opbergkastjes van medewerkers regelmatig kan worden geïnspecteerd, evenals tassen, pakketten, en voertuigen die zich op het bedrijfsterrein bevinden

Training in veiligheidsprocedures m.b.t. cosmetica

 • J, N, NVT of Onbekend – Het incorporeren van veiligheidsbesef m.b.t. cosmetica met inbegrip van informatie over hoe knoeierij of andere kwaadwillige, misdadige of terroristische activiteiten of bedreigingen te voorkomen, onderkennen, en te beantwoorden, in trainingsprogramma's voor medewerkers, met inbegrip van seizoenswerkers, tijdelijke krachten, onderaannemers en vrijwilligers
 • J, N, NVT of Onbekend – Het periodiek in herinnering brengen van het belang van veiligheidsprocedures
 • J, N, NVT of Onbekend – Het aanmoedigen van deelname door het personeel in veiligheidsprocedures

Ongebruikelijk gedrag

 • J, N, NVT of Onbekend – Het letten op ongebruikelijk of verdacht gedrag van medewerkers

Gezondheid van het personeel

 • J, N, NVT of Onbekend – Het alert zijn op abnormaliteiten in de gezondheidstoestand van medewerkers, die door de medewerkers vrijwillig gemeld kunnen worden, en absenties die een vroege aanwijzing zouden kunnen zijn van knoeierij of andere kwaadwillige, misdadige of terroristische activiteiten en zulke verschijnselen te melden aan plaatselijke volksgezondheidsinstanties.
Menselijke factoren - het publiek

Bezoekers (niet-werknemers)

 • J, N, NVT of Onbekend – Het inspecteren van binnenkomende en vertrekkende voertuigen, pakketten en aktetassen op verdachte, misplaatste of ongebruikelijke voorwerpen of activiteit, voor zover praktisch uitvoerbaar.
 • J, N, NVT of Onbekend – Het beperken van toegang tot het bedrijf
 • J, N, NVT of Onbekend – Het zeker stellen dat er een geldige reden is voor het bezoek alvorens toegang te verlenen tot het bedrijf - pas op voor ongevraagde bezoekers
 • J, N, NVT of Onbekend – Het verifiëren van de identiteit van onbekende bezoekers
 • J, N, NVT of Onbekend – Het beperken van toegang tot locaties waar cosmetica worden verwerkt of opgeslagen
 • J, N, NVT of Onbekend – Het beperken van toegang tot kleedkamers
Bedrijfsruimte

Structurele beveiliging

 • J, N, NVT of Onbekend – Het beschermen van de terreingrenzen met hekken of andere weringen, waar van toepassing
 • J, N, NVT of Onbekend – Het goed afsluiten van deuren, ramen, dakopeningen en dakluiken, ventilatieopeningen, ventilatiesystemen, bergruimtes, zolders, opleggers, tankwagens, treinwagons en opslagtanks voor vloeistoffen, vaste stoffen en persgas, voorzover mogelijk
 • J, N, NVT of Onbekend – Het gebruiken van metalen of met metaal beslagen buitendeuren, voorzover mogelijk, wanneer het bedrijf gesloten is, behalve waar zichtbaarheid vanaf de openbare weg welbewust bedoeld is
 • J, N, NVT of Onbekend – Het minimaliseren van het aantal toegangswegen tot locaties die verboden zijn voor onbevoegden
 • J, N, NVT of Onbekend – Het vergrendelen van losinstallaties wanneer die niet in gebruik zijn, en het inspecteren van de installaties voorafgaand aan gebruik
 • J, N, NVT of Onbekend – Het bijhouden van alle sleutels van het bedrijf
 • J, N, NVT of Onbekend – Het bewaken van het bedrijfsterrein met daartoe geschikte methodes
 • J, N, NVT of Onbekend – Het minimaliseren, voor zover praktisch mogelijk, van  plaatsen die kunnen worden gebruikt om stoffen voor opzettelijke contaminatie tijdelijk te verbergen
 • J, N, NVT of Onbekend – Het zorgen voor voldoende binnen- en buitenverlichting met inbegrip van noodverlichting, waar van toepassing, om het bespeuren van verdachte of ongebruikelijke activiteiten te vergemakkelijken
 • J, N, NVT of Onbekend – Het implementeren van een beheersysteem voor voertuigen die vergunning hebben om op het bedrijfsterrein te parkeren
 • J, N, NVT of Onbekend – Het zorgdragen dat parkeerplaatsen niet in de buurt van locaties liggen waar cosmetica worden verwerkt of opgeslagen of van gas-, licht- en waterinstallaties, indien praktisch mogelijk

Opslag en gebruik van giftige en toxische chemicaliën

 • J, N, NVT of Onbekend – Het beperken van giftige en toxische chemicaliën tot wat benodigd is voor de bedrijfsvoering en het onderhoud van het bedrijf
 • J, N, NVT of Onbekend – Het opslaan van giftige en toxische chemicaliën op locaties die zo ver mogelijk verwijderd zijn van productie- en opslagruimtes als praktisch mogelijk is
 • J, N, NVT of Onbekend – Het beperken van toegang tot en het beveiligen van opslagruimtes voor giftige en toxische chemicaliën
 • J, N, NVT of Onbekend – Het zeker stellen dat giftige en toxische chemicaliën correct zijn geëtiketteerd
 • J, N, NVT of Onbekend – Het gebruiken van verdelgingsmiddelen in overeenstemming met de federale wet op insecticiden, fungiciden en rattengifFederal Insecticide, Fungicide, and Rodenticide Act)
 • J, N, NVT of Onbekend  – Het bijhouden van welke giftige en toxische chemicaliën in het bedrijf aanwezig dienen te zijn en het traceren daarvan
 • J, N, NVT of Onbekend – Het verrichten van onderzoek naar ontbrekende voorraden of andere onregelmatigheden buiten een normaal variabiliteitsbeloop en het waarschuwen van de daarvoor in aanmerking komende wetshandhavings- en volksgezondheidsinstellingen m.b.t. onopgeloste kwesties, waar van toepassing
Bedrijfsvoering

Binnenkomende materialen en aannemerswerkzaamheden

 • J, N, NVT of Onbekend – Het uitsluitend gebruik maken van erkende
 • J, N, NVT of Onbekend – Het nemen van stappen om zeker te stellen dat leveranciers, aannemers en expediteurs passende maatregelen in praktijk brengen m.b.t. cosmeticaveiligheid
 • J, N, NVT of Onbekend – Het waarmerken van etikettering en verpakkingsconfiguratie en dateringssystemen voor productcodering/verloopdatum (waar van toepassing) voor binnenkomende materialen voorafgaand aan ontvangst van de lading, met name voor nieuwe producten
 • J, N, NVT of Onbekend – Het verzoeken om afgesloten en/of verzegelde voertuigen/containers/treinwagons, en, indien verzegeld, het opvragen van het zegelnummer van de leverancier en het verifiëren van zulks bij ontvangst, en het treffen van regelingen voor het instant houden van de bewakingsketen, wanneer een zegel is verbroken voor inspectie door een overheidsinstelling of als gevolg van meervoudige leveringen
 • J, N, NVT of Onbekend – Het vergen dat de expediteur over de capaciteit beschikt om de locatie van de lading ten allen tijde te verifiëren, waar praktisch mogelijk
 • J, N, NVT of Onbekend – Het vaststellen van leveringsroosters en het afwijzen van leveringen of chauffeurs, en het verrichten van onderzoek naar vertraagde of gemiste zendingen
 • J, N, NVT of Onbekend – Het houden van toezicht op het lossen van binnenkomende materialen, met inbegrip van leveringen buiten normale werktijden
 • J, N, NVT of Onbekend – Het onderzoeken van verladingsdocumenten met verdachte wijzigingen
 • J, N, NVT of Onbekend – Het inspecteren van binnenkomende materialen, met inbegrip van ingrediënten, persgas,  verpakking, etikettering, geretourneerde producten, en materialen voor research & development op aanwijzingen van knoeierij, contaminatie of beschadiging of "vervalsing",
 • J, N, NVT of Onbekend – Het evalueren van het nut van het testen van binnenkomende ingrediënten, persgas, verpakking, etiketten, geretourneerde producten en materialen voor research & development, teneinde knoeierij of andere kwaadwillige, misdadige of terroristische activiteiten aan het licht te brengen
 • J, N, NVT of Onbekend – Het afwijzen van verdachte cosmetica of cosmetische ingrediënten
 • J, N, NVT of Onbekend – Het waarschuwen van de daartoe aangewezen wetshandhavings- en volksgezondheidsinstellingen m.b.t. aanwijzingen van knoeierij, "vervalsing" of andere kwaadwillige, misdadige of terroristische activiteiten

Opslag

 • J, N, NVT of Onbekend – Het beschikken over een systeem voor ontvangst, opslag en verwerking van ontzette, beschadigde, geretourneerde en gemodificeerde producten waardoor hun potentieel om gecompromitteerd te raken of de veiligheid van andere producten te compromitteren wordt geminimaliseerd
 • J, N, NVT of Onbekend – Het traceren van binnenkomende materialen en in gebruik zijnde materialen met inbegrip van ingrediënten, persgas, verpakking, etiketten, hergebruikte producten, gemodificeerde producten en geretourneerde producten
 • J, N, NVT of Onbekend – Het verrichten van onderzoek naar ontbrekende of overtollige voorraden of andere onregelmatigheden buiten een normaal beloop van variabiliteit en het melden van onopgeloste kwesties aan de daartoe aangewezen wetshandhavings- en volksgezondheidsinstellingen, waar van toepassing
 • J, N, NVT of Onbekend – Het bewaren van productetiketten op een veilige locatie en het vernietigen van verouderde of afgedankte productetiketten
 • J, N, NVT of Onbekend – Het minimaliseren van hergebruik van containers, transportverpakking, karton en dergelijke, waar praktisch mogelijk

Eindproducten

 • J, N, NVT of Onbekend – Het zeker stellen dat passende veiligheidsmaatregelen in praktijk worden gebracht bij publieke opslagbedrijven en vervoersbedrijven (voer- en vaartuigen)
 • J, N, NVT of Onbekend – Het uitvoeren van onaangekondigde inspecties van opslagruimtes, voer- en vaartuigen
 • J, N, NVT of Onbekend – Het evalueren van het nut van het testen van eindproducten teneinde knoeierij of andere kwaadwillige, misdadige of terroristische activiteiten aan het licht te brengen
 • J, N, NVT of Onbekend – Het verzoeken om afgesloten en/of verzegelde voertuigen/containers/treinwagons en het doorgeven van het zegelnummer aan de ontvanger
 • J, N, NVT of Onbekend – Het vergen dat de expediteur over de capaciteit beschikt om de locatie van de lading ten allen tijde te verifiëren
 • J, N, NVT of Onbekend – Het vaststellen van ophaalroosters en het afwijzen van ophaling
 • J, N, NVT of Onbekend – Het traceren van eindproducten
 • J, N, NVT of Onbekend – Het instellen van onderzoek naar ontbrekende of overtollige voorraden of andere onregelmatigheden buiten een normaal beloop van variabiliteit en het melden van onopgeloste kwesties aan de daartoe aangewezen wetshandhavings- en volksgezondheidsinstellingen, waar van toepassing
 • J, N, NVT of Onbekend – Het instrueren van verkooppersoneel om alert te zijn op vervalste producten en om de bedrijfsleiding te waarschuwen bij eventuele ontdekking van problemen

Toegang tot computersystemen

 • J, N, NVT of Onbekend – Het beperken van toegang tot bedieningssystemen van computerprocessen en essentiële datasystemen tot diegenen die beschikken over toereikende bevoegdheden
 • J, N, NVT of Onbekend – Het intrekken van toegang tot de computersystemen, wanneer een medewerker niet langer aan het bedrijf is verbonden
 • J, N, NVT of Onbekend – Het instellen van een traceersysteem voor  computertransacties
 • J, N, NVT of Onbekend – Het evalueren van de toereikendheid van anti-virussystemen en procedures voor het maken van reservekopieën van essentiële computerdatasystemen
 • J, N, NVT of Onbekend – Het valideren van de beveiliging van het computersysteem

Indien de houder van een cosmeticabedrijf vermoedt dat een of meer van zijn/haar producten die door de FDA zijn gereguleerd het doelwit zijn geweest van knoeierij, "vervalsing" of andere kwaadwillige, misdadige of terroristische activiteiten, raadt de FDA aan dat zij dit aan de FDA melden via het 24-uurs noodnummer, 1-866-300-4374 of 301-796-8240, of contact opnemen met het dichtstbijzijnde regionale kantoor van de FDA. De telefoonnummers van de regionale kantoren van de FDA zijn te vinden op: http://www.fda.gov/ora/inspect_ref/iom/iomoradir.html†. De FDA adviseert dat zij eveneens de daartoe in aanmerking komende wetshandhavings- en volksgezondheidsinstanties op de hoogte brengen.

 

Page Last Updated: 05/26/2015
Note: If you need help accessing information in different file formats, see Instructions for Downloading Viewers and Players.
Language Assistance Available: Español | 繁體中文 | Tiếng Việt | 한국어 | Tagalog | Русский | العربية | Kreyòl Ayisyen | Français | Polski | Português | Italiano | Deutsch | 日本語 | فارسی | English