• Decrease font size
 • Return font size to normal
 • Increase font size
U.S. Department of Health and Human Services

For Consumers

 • Print
 • Share
 • E-mail

FDA Communications Report Open for Public Comment (Vietnamese)

In English

FDA Đang Tìm Kiếm Góp Ý Công Khai cho Báo Cáo Trao Đổi Thông Tin đ ể Thông Báo và Phổ Biến Cho Các Nhà Cung Cấp Chăm Sóc Y Tế và Bệnh Nhân về Lợi Ích và Rủi Ro Của Các Sản Phẩm Y Tế
Báo cáo đặc biệt tập trung vào các tiểu quần thể thiếu đại diện bao gồm các tiểu nhóm chủng tộc

Ngày 11/7/2013

Tuần này  Cục Quản Lý Dược và Thực Phẩm Hoa Kỳ phát hành một báo cáo về cách cơ quan này trao đổi những lợi ích và rủi ro của các sản phẩm y tế cho các nhà cung cấp chăm sóc y tế và bệnh nhân, đặc biệt là nhóm dân số thiếu đại diện, bao gồm các tiểu nhóm chủng tộc. Báo cáo cũng thảo luận về một số bước FDA đang thực hiện để cải thiện trao đổi thông tin với nhóm dân số thiếu đại diện bao gồm việc xây dựng một kế hoạch hành động học ngoại ngữ và mở rộng tiếp cận của cơ quan tới cộng đồng thiểu số thông qua các kênh truyền thông mới như phương tiện truyền thông xã hội.

Báo cáo được yêu cầu theo Mục 1138 trong Đạo Luật Đổi Mới và An Toàn Của Cục Quản Lý Dược và Thực Phẩm (FDASIA) năm 2012, yêu cầu FDA đưa ra:

 • Chiến lược tốt nhất để trao đổi các cảnh báo an toàn, chỉ dẫn có dán nhãn cho các sản phẩm y tế, thay đổi nhãn hoặc ghi nhãn sản phẩm y tế (bao gồm cảnh báo hộp đen, tư vấn sức khỏe, các lợi ích sức khỏe và an toàn và rủi ro), và các hành động cụ thể được thực hiện bởi các chuyên viên chăm sóc sức khỏe và bệnh nhân.
 • Bất kỳ thông tin nào nhận diện các tiểu quần thể cụ thể.
 • Bất kỳ thông tin có liên quan khác nào được xác định là thích hợp để thúc đẩy trao đổi thông tin; bao gồm các phương tiện trao đổi thông tin điện tử khác nhau, và;
 • Quy trình thực hiện bất kỳ cải tiến hoặc thay đổi khác được xác định là cần thiết.

FDA đã mở phiếu để tìm kiếm góp ý công khai về những phát hiện của báo cáo và kế hoạch trao đổi thông tin của FDA sắp tới.

CÁCH GỬI NHẬN XÉT:

Vui lòng gửi góp ý điện tử hay văn bản trước ngày 9/9/2013.

 ĐỊA CHỈ:

 • Góp ý điện tử gửi tới   http://www.regulations.gov    [ 1}  [Số phiếu. FDA-2013-N-0757]
 • Viết nhận xét gửi tới:
  Đơn Vị Quản Lý Phiếu (HFA-305),
  Cục Quản Lý Dược và Thực Phẩm,
  5630 Fishers Lane, rm. 1061, 
  Rockville, MD 20852.

Tất cả các góp ý cần được nhận diện bằng số phiếu [Số phiếu. FDA-2013-N-0757]

Báo cáo này được xây dựng để đáp ứng các yêu cầu trong Mục 1138 và được đăng tải trên trang Web của Văn Phòng Y Tế Thiểu Số của FDA.

Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ: Jonca Bull, Văn Phòng Sức Khỏe Thiểu Số, Cục Quản Lý Dược Và Thực Phẩm, 10903 New Hampshire Ave., Bldg. 32, rm. 4274, Silver Spring, MD 20993-0002, 301-796-8000, email: jonca.bull@fda.hhs.gov.

Để biết thêm chi tiết:

 

 
-