• Decrease font size
 • Return font size to normal
 • Increase font size
U.S. Department of Health and Human Services

For Consumers

 • Print
 • Share
 • E-mail

FDA Communications Report Open for Public Comment (Tagalog)

In English

FDA ay Humihiling ng Komentaryo ng Publiko sa Ulat ng mga Komunikasyon nito pa ra Ipaalam at Bigyan-kaalaman ang mga Tagapangalaga ng Kalusugan at Pasyente tungkol sa mga Benepisyo at Peligro ng mga Medikal na Produkto

Ang ulat ay partikular na nagbibigay-tuon sa mga hindi masyadong nabibigyan ng mga kinatawan na mga maliliit na populasyon pati na ang mga maliliit na grupo ng mga ibang lahi

Hulyo 11, 2013

Sa linggong ito ang U.S. Food and Drug Administration ay naglabas ng isang ulat tungkol sa ipinapaalam ng ahensiya ang mga benepisyo at peligro ng mga medikal na produkto sa mga nagdudulot ng mga pangangalagang pangkalusugan at pasyente, lalong-lalo na ang mga hindi gaanong nabibigyan ng magandang kinatawan na populasyon, pati na ang mga maliliit na mga grupo ng ibang lahi. Tinatalakay din sa ulat ang ilan sa mga hakbang na isinasagawa ng FDA para mapahusay ang mga komunikasyon sa mga hindi gaanong nabibigyan ng magandang kinatawan na populasyon pati na ang pagbuo ng isang plano ng mga hakbang sa mga dayuhang wika at ang pagpapalawak ng pakikipag-ugnayan ng ahensiya sa mga minority na komunidad sa pamamagitan ng mga bagong channel ng komunikasyon tulad ng social media.

Ang ulat ay hiniling sa ilalim ng Section 1138 ng Food and Drug Administration Safety and Innovation Act (FDASIA) ng 2012, na siyang humiling sa FDA para tugunan ang:

 • Pinakamahusay na istratehiya para sa pagbabalita ng mga alertong pangkaligtasan, mga tamang paggamit ng gamot na nakasaad sa label para sa mga medikal na produkto, pagbabago sa label at pagle-label ng mga medikal na produkto (pati na ang mga itim na kahon na mga babala, mga pagpapayong pangkalusugan, mga benepisyo at peligro na pangkalusugan at pangkaligtasan), at ang mga partikular na mga hakbang na isasagawa ng mga tagapagdulot ng pangangalagang pangkalusugan at pasyente.
 • Anumang impormasyon na tumutukoy sa mga partikular na mga maliliit na populasyon.
 • Ang anumang ibang nauugnay na impormasyon na tinukoy na naaangkop para mapahusay ang komunikasyon; pati na ang iba’t ibang pamamaraan ng komunikasyon, at;
 • Proseso ng implementasyon ng mga anumang pagpapahusay o ibang pagbabago na natukoy na kinakailangan.

Nagbukas ang FDA ng isang docket para humiling ng komentaryo ng publiko sa mga natuklasan ng ulat at mga plano sa komunikasyon ng FDA sa hinaharap.

PAGSUMITE NG MGA KOMENTARYO:

Mangyaring magsumit ng mga komentaryong electronik o nakasulat bago lumipas ang Setyembre 9, 2013.

MGA ADDRESS:

 • [1}Mga elektronik na komentaryo sa http://www.regulations.gov  [Docket No. FDA-2013-N-0757]
 • Mga nakasulat na komentaryo sa:
  Division of Dockets Management (HFA-305),
  Food and Drug Administration,
  5630 Fishers Lane, rm. 1061,
  Rockville, MD 20852.

Ang lahat ng mga komentaryo ay kailangang tumutukoy sa docket number\[Docket No. FDA-2013-N-0757]

Ang ulat na ito ay binuo para tugunan ang lahat ng mga kinakailangan sa Seksyon 1138 at nakapaskil sa FDA's Office of Minority Health Web site.

Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan kay: Jonca Bull, Office of Minority Health, Food and Drug Administration, 10903 New Hampshire Ave., Bldg. 32, rm. 4274, Silver Spring, MD 20993-0002, 301-796-8000, email: jonca.bull@fda.hhs.gov.

Para sa mas marami pang impormasyon:

 

 
-