• Decrease font size
 • Return font size to normal
 • Increase font size
U.S. Department of Health and Human Services

Food

 • Print
 • Share
 • E-mail

Voorlichting voor de industrie: Importeurs en douane-expediteurs: voorlichting over preventieve veiligheidsmaatregelen m.b.t. voedingsmiddelen

Bevat niet-bindende adviezen

Oktober 2007

In English

Extra exemplaren zijn te verkrijgen bij:
Office of Food Defense, Communication and Emergency Response
Food Defense Oversight Team HFS-007
Center for Food Safety and Applied Nutrition
Food and Drug Administration
5100 Paint Branch Parkway
College Park, MD 20740
(Tel) 301-436-1622 (Updated phone: 240-402-1622)
http://www.cfsan.fda.gov/guidance.html

U.S. Department of Health and Human Services
Food and Drug Administration
Center for Food Safety and Applied Nutrition
[November 2003; Updated October 2007]


Bevat niet-bindende adviezen

Inhoudsopgave

 1. INLEIDING
 2. ACHTERGROND
 3. DISCUSSIE
  1. Aanverwante voorlichtingsdocumenten
  2. Andere hulpbronnen
 4. AANBEVOLEN ACTIES
  1. Bedrijfsleiding
   1. Voorbereiding op mogelijke knoeierij of andere kwaadwillige, misdadige of terroristische activiteiten.
   2. Toezicht
   3. Strategie voor terugroepacties
   4. Onderzoek naar verdachte activiteiten
   5. Evaluatieprogramma
  2. Menselijke factoren - medewerkers
   1. Screening (voor, tijdens en na indiensttreding)
   2. Dagelijkse werkopdrachten
   3. Identificatie
   4. Toegangsbeperking
   5. Persoonlijke bezittingen
   6. Training in voedselveiligheidsprocedures
   7. Ongebruikelijk gedrag
   8. Gezondheid van het personeel
  3. Menselijke factoren - het publiek
   1. Bezoekers (bijvoorbeeld aannemers, vertegenwoordigers van leveranciers, bezorgers, cliënten, koeriers, vertegenwoordigers van verdelgingsbedrijven, accountants van buiten het bedrijf, inspecteurs, verslaggevers, excursies)
  4. Bedrijfsruimte
   1. Structurele beveiliging
   2. Opslag en gebruik van giftige en toxische chemicaliën (bijvoorbeeld, reinigings- en ontsmettingsstoffen en verdelgingsmiddelen)
  5. Bedrijfsvoering
   1. Binnenkomende materialen en aannemerswerkzaamheden
   2. Opslag en gebruik van giftige en toxische chemicaliën (bijvoorbeeld, reinigings- en ontsmettingsstoffen en verdelgingsmiddelen)
   3. Uitgaande producten
   4. Beveiliging van gas- licht- en watervoorzieningen
   5. Beveiliging van het ventilatiesysteem
   6. Postpakketten
   7. Toegang tot computer systemen
 5. Appendix: Zelfevaluatiehulpmiddel m.b.t. voedselbescherming voor importeurs en douane-expediteurs
  Gelieve er nota van te nemen dat het Zelfevaluatiehulpmiddel m.b.t. voedselbescherming is ontleend aan de hierboven vermelde adviezen en dat we voorbeelden en verwijzingen naar andere instellingen en hun reglementen hebben weggelaten. We sporen gebruikers aan om zich eerst vertrouwd te maken met het voorlichtingsdocument alvorens dit hulpmiddel te gebruiken.

Bevat niet-bindende adviezen

Voorlichting voor de industrie(1)
Importeurs en douane-expediteurs: Voorlichting over preventieve veiligheidsmaatregelen m.b.t. voedingsmiddelen.

Dit voorlichtingsdocument vertegenwoordigt de huidige gedachtegang van de Food and Drug Administration (FDA) over dit onderwerp. Het schept of verleent geen enkel recht voor of aan enige persoon en heeft niet de werking om de FDA of het publiek te binden. U kunt een alternatieve benadering verkiezen, indien de benadering voldoet aan de eisen van de van toepassing zijnde wettelijke voorzieningen en regelingen. Indien u een alternatieve benadering wenst te bespreken, kunt u zich wenden tot de FDA medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de implementatie van dit voorlichtingsdocument. Indien u niet weet wie de betrokken FDA medewerkers zijn, kunt u het van toepassing zijnde telefoonnummer bellen dat op de titelpagina van dit voorlichtingsdocument is vermeld.

 I. INLEIDING

Dit voorlichtingsdocument is ontworpen als hulpmiddel voor houders van importbedrijven, opslagplaatsen en douane-expediteurs van voedingsmiddelen. Het beschrijft de soorten preventieve maatregelen die dezen kunnen nemen om het risico te minimaliseren dat voedingsmiddelen onder hun beheer worden blootgesteld aan knoeierij of andere kwaadwillige, misdadige of terroristische activiteiten.

Dit voorlichtingsdocument is ontworpen om de aandacht van bedrijfshouders stapsgewijze te richten op elk onderdeel van het leveringssysteem van voedingsmiddelen dat onder hun beheer valt, teneinde het risico van knoeierij of andere kwaadwillige, misdadige of terroristische activiteiten bij elk onderdeel te minimaliseren. Voor succesvolle implementatie van verscherpte voorzorgsmaatregelen is sterke betrokkenheid van bedrijfsleiding en werknemers een eerste vereiste. De FDA adviseert dan ook dat zowel bedrijfsleiding als werknemers deelnemen aan de ontwikkeling en evaluatie van dergelijke maatregelen.

Voorlichtingsdocumenten van de FDA, met inbegrip van dit document, vestigen geen wettelijk af te dwingen verplichtingen. In plaats daarvan beschrijven voorlichtingsdocumenten de huidige gedachtegang van het Bureau over een bepaald onderwerp en dienen enkel te worden beschouwd als advies, tenzij aan specifieke reglementaire of wettelijke eisen wordt gerefereerd. Het gebruik van het woord dient in voorlichtingsdocumenten van het Bureau betekent dat iets wordt gesuggereerd of aanbevolen, maar niet verplicht gesteld.

 II. ACHTERGROND

Houders van importbedrijven van voedingsmiddelen worden aangespoord om hun huidige werkwijzen en controleprocedures te evalueren in het licht van het potentieel voor knoeierij of andere kwaadwillige, misdadige of terroristische activiteiten en passende verbeteringen aan te brengen. Voor succesvolle implementatie van verscherpte voorzorgsmaatregelen is sterke betrokkenheid van bedrijfsleiding en werknemers een eerste vereiste. De FDA adviseert dan ook dat zowel bedrijfsleiding als werknemers deelnemen aan de ontwikkeling en evaluatie van dergelijke maatregelen..

Mogelijk zijn niet alle in dit document vervatte adviezen van toepassing of praktisch uitvoerbaar voor elke importbedrijf van voedingsmiddelen, met name voor kleinere bedrijven. De FDA adviseert dat houders van deze bedrijven de adviezen in elke sectie doornemen die betrekking hebben op een component van hun bedrijf, en nagaan welke preventieve maatregelen toegepast kunnen worden. Voorbeelden van benaderingen worden gegeven voor vele van de in dit document vermelde preventieve maatregelen. Deze voorbeelden dienen niet te worden beschouwd als minimumnormen, noch dienen de gegeven voorbeelden worden beschouwd als een volledige lijst van alle potentiële benaderingen om het doel van de preventieve maatregel te bereiken. De FDA raadt bedrijfshouders aan om het doel van de preventieve maatregel in overweging te nemen, na te gaan of het doel relevant is voor hun bedrijf, en, indien dit het geval is, een benadering uit te denken die zowel efficiënt als effectief is om het doel onder hun bedrijfsomstandigheden te bereiken.

 III. DISCUSSIE

Dit voorlichtingsdocument is onderverdeeld in vijf secties die betrekking hebben op individuele onderdelen van de bedrijfsvoering van een cosmeticabedrijf: bedrijfsleiding, menselijke factoren m.b.t medewerkers, menselijke factoren m.b.t. het publiek, bedrijfsruimte en bedrijfsvoering.

 A. Aanverwante voorlichtingsdocumenten:

De FDA heeft een begeleidend voorlichtingsdocument gepubliceerd over voedselveiligheid, getiteld "Guidance for Food Producers, Processors, and Transporters: Food Security Preventive Measures Guidance". Dit document is verkrijgbaar op: http://www.access.gpo.gov/su_docs/aces/aces140.html.

 B. Andere hulpbronnen(2)

Een procedure genaamd Bedrijfsrisicobeheer ("Operational Risk Management" (ORM) kan helpen bij het prioriteren van de preventieve maatregelen, waarvan het effect waarschijnlijk het grootst is op het reduceren van de kans op knoeierij of andere kwaadwillige, misdadige of terroristische activiteiten m.b.t voedingsmiddelen. Informatie m.b.t. ORM is te vinden in het Handboek voor Systeemveiligheid (System Safety Handbook) van de Federal Aviation Administration (FAA), U.S. Department of Transportation, FAA, 30 december 2000, Hoofdstuk 15, Operational Risk Management. Het handboek is verkrijgbaar op: http://www.asy.faa.gov/Risk/SSHandbook/Chap15_1200.PDF..

De Research and Special Programs Administration van het U.S. Department of Transportation heeft een advies gepubliceerd met vrijwillige maatregelen om de veiligheid van het vervoer van gevaarlijke stoffen te verhogen. Het is te verkrijgen op: http://frwebgate.access.gpo.gov/cgi-bin/getdoc.cgi?dbname=2002_register&docid=02-3636-filed.pdf. Het document verschaft voorlichting aan expediteurs en vervoersbedrijven over veiligheidskwesties m.b.t. personeel, bedrijfsruimte en routes.

De U.S. Postal Service heeft voorlichtingsmateriaal samengesteld voor het identificeren van en omgaan met verdachte post. Het is verkrijgbaar op: http://www.usps.com/news/2001/press/mailsecurity/postcard.htm.

De Federale Wet op Knoeierij (Federal Anti-Tampering Act, 18 USC 1365) maakt het een federaal misdrijf om te knoeien met consumentenproducten of om te pogen, te dreigen of samen te spannen om met een consumentenproduct te knoeien of om een valse verklaring af te leggen over het geknoeid hebben met een consumentenproduct. Veroordeling kan leiden tot straffen van maximaal $100.000 in boetes en maximaal levenslange gevangenisstraf. De wet is te vinden op: http://www.fda.gov/opacom/laws/fedatact.htm.

Ten slotte hebben een aantal beroepsorganisaties voorlichtingsmateriaal samengesteld voor voedselveiligheid die zuiver gericht is op hun specifieke bedrijftak. Zo heeft bijvoorbeeld de internationale beroepsorganisatie voor de zuivel (International Dairy Food Association) een voorlichtingsdocument m.b.t. voedselveiligheid samengesteld als hulpmiddel voor de zuivelindustrie.

De FDA spoort andere beroepsorganisaties aan om de in dit FDA voorlichtingsdocument vervatte preventieve maatregelen te evalueren en deze aan te passen aan hun specifieke producten en bedrijfsvoering en dit voorlichtingsdocument aan te vullen met additionele preventieve maatregelen als van toepassing. De FDA verwelkomt dialoog over de inhoud van sector-specifieke voorlichting met de betrokken beroepsorganisaties.

 IV. AANBEVOLEN ACTIES

 A. Bedrijfsleiding

1. Voorbereiding op mogelijke knoeierij of andere kwaadwillige, misdadige of terroristische activiteiten.

 • Het toewijzen van verantwoordelijkheid voor beveiliging aan een of meer deskundige personen
 • Het uitvoeren van een initiële evaluatie van procedures en activiteiten m.b.t. voedselveiligheid, welke wij adviseren vertrouwelijk te houden
 • Het beschikbaar hebben van een strategie voor veiligheidsbeheer ter voorbereiding op en beantwoording van knoeierij of andere kwaadwillige, misdadige of terroristische activiteiten, zowel bedreigingen als daadwerkelijke gebeurtenissen, met inbegrip van het identificeren, isoleren en veiligstellen van het betrokken product
 • Het maken van een plan voor noodevacuatie met inbegrip van het voorkomen van inbreuk op de veiligheidsvoorschriften gedurende de evacuatie
 • Het bewaren van alle plattegronden en productieschema's op een veilige locatie buiten het bedrijf
 • Het vertrouwd raken met het noodhulpsysteem in de gemeente
 • Het attenderen van de bedrijfsleiding op 24-uurs contactinformatie voor plaatselijke, provinciale en landelijke politie-/brandweer-/reddings-/volksgezondheids-/veiligheidsdiensten
 • Het informeren van medewerkers wie in de bedrijfsleiding zij moeten waarschuwen over mogelijke veiligheidsproblemen (24-uurs contacten)
 • Het bevorderen van het voedselveiligheidsbesef door alle medewerkers aan te sporen om alert te zijn op eventuele aanwijzingen leden van de bedrijfsleiding (bijvoorbeeld middels het verschaffen van training, het instellen van een beloningssysteem, het inbouwen van beveiliging in functioneringsnormen)
 • het beschikken over een intern communicatiesysteem om de medewerkers te informeren over en op de hoogte te houden van relevante veiligheidskwesties
 • Het beschikken over een strategie om met het publiek te communiceren (bijvoorbeeld, het aanstellen van een woordvoerder voor de media, het samenstellen van generieke persberichten en achtergrondinformatie, en het coördineren van persberichten met de betrokken overheden)

2. Toezicht

 • Het houden van passend toezicht op alle werknemers met inbegrip van reinigings- en onderhoudspersoneel, onderaannemers,  personeel voor data-invoer en computeronderhoud en in het bijzonder nieuwe werknemers.
 • Het uitvoeren van routinematige veiligheidsinspecties van gebouwen en terreinen met inbegrip van geautomatiseerde productielijnen, gas-, licht- en watervoorziening, en essentiële computer datasystemen (met de door de aard der werkzaamheden geboden frequentie) op aanwijzingen van knoeierij of andere kwaadwillige, misdadige of terroristische activiteiten of punten die kwetsbaar zijn voor dergelijke activiteiten

3. Strategie voor terugroepacties

 • het aanwijzen van een hiervoor verantwoordelijke persoon en een plaatsvervanger.
 • Het zorg dragen voor het correct omgaan met en het opruimen van teruggeroepen producten
 • het vastleggen van contacten, adressen en telefoonnummers van cliënten

4. Onderzoek naar verdachte activiteiten

 • Het onderzoeken van bedreigingen of informatie over aanwijzingen van knoeierij of andere kwaadwillige, misdadige of terroristische activiteiten
 • Het waarschuwen van de daarvoor in aanmerking komende wetshandhavings- en volksgezondheidsinstanties aangaande eventuele bedreigingen met of vermoedens van knoeierij of andere kwaadwillige, misdadige of terroristische activiteiten

5. Evaluatieprogramma

 • Het evalueren van in het verleden geleerde lessen m.b.t. knoeierij of andere kwaadwillige, misdadige of terroristische activiteiten en bedreigingen
 • Het reviseren en verifiëren, tenminste éénmaal per jaar, van de effectiviteit van het veiligheidsbeheer (door bijvoorbeeld gebruik te maken van deskundigen van het eigen bedrijf of daarbuiten voor het houden van oefeningen m.b.t. knoeierij of andere kwaadwillige, misdadige of terroristische activiteiten en het simuleren van terugroepacties en het beproeven van computerbeveiligingssystemen) en het programma dienovereenkomstig bijstellen, en deze informatie vertrouwelijk te houden.
 • het houden van onaangekondigde inspecties m.b.t. voedselveiligheid van alle daarvoor in aanmerking komende locaties in het bedrijf (met inbegrip van losplaatsen en opslagruimtes, waar van toepassing) met gebruikmaking van deskundigen van het eigen bedrijf of daarbuiten, en het vertrouwelijk houden van deze informatie
 • Het verifiëren dat ingehuurde beveiligingsfunctionarissen hun werk naar behoren doen, waar van toepassing

 B. Menselijke factoren - medewerkers

Onder de landswetten van de VS zijn houders van voedingsmiddelenbedrijven verplicht om te verifiëren dat alle nieuw aan te nemen medewerkers arbeidsgerechtigd zijn in overeenstemming met de bepalingen van de Wet op immigratie en nationaliteit (Immigration and Nationality Act) door het invullen van het verificatieformulier voor arbeidsgerechtigdheid van de immigratiedienst van de VS, de INS (Employment Eligibility Verification Form, INS formulier I-9). Het invullen van formulier I-9 voor nieuw aan te nemen personeel is verplicht onder 8 USC 1324a en de non-discriminatiebepalingen die van toepassing zijn op de verificatieprocedure zijn neergelegd in 8 USC 1324b.

1. Screening (voor, tijdens en na indiensttreding)

 • Het onderzoeken van de achtergrond van alle medewerkers (met inbegrip van seizoenwerkers, tijdelijke krachten, onderaannemers en vrijwilligers, ongeacht of ze direct zijn ingehuurd of middels een wervingsbureau) als passend voor hun functie, rekening houdend met de toegang die kandidaten zouden hebben tot kwetsbare punten in het bedrijf, en de mate waarin zij onder toezicht zullen staan en andere relevante factoren (bijvoorbeeld het inwinnen en verifiëren van werkreferenties, adressen en telefoonnummers, deelname in een van de proefprogramma's die worden verzorgd door de Immigration and Naturalization Service en de Social Security Administration [Deze programma's verschaffen elektronische confirmatie van de arbeidsgerechtigdheid van nieuwe werknemers. Voor meer informatie kunt u gratis bellen naar het INS SAVE Program, tel. 1-888-464-4218, een verzoek om informatie faxen naar (202) 514-9981, of schrijven naar US/INS, SAVE Program, 425 I Street, NW, ULLICO-4th floor, Washington, DC 20536. Mogelijk zijn deze proefprogramma's niet in alle staten beschikbaar], het laten uitvoeren van een strafbladonderzoek door de plaatselijke politie of door een daartoe gecontracteerde firma [Denk eraan om eerst na te gaan welke staats- of plaatselijke wetten van toepassing zijn op het uitvoeren van dergelijke onderzoeken])

Let op: de screeningprocedures dienen gelijkelijk te worden toegepast op alle medewerkers, ongeacht ras, land van herkomst, godsdienst en nationaliteit of immigratiestatus.

2. Dagelijkse werkopdrachten

 • Weten wie er op het bedrijfsterrein is en wie er zou moeten zijn, en waar ze zich zouden moeten bevinden, voor iedere ploegendienst
 • De informatie regelmatig bijwerken

3. Identificatie

 • Het invoeren van een systeem voor positieve identificatie en herkenning dat is aangepast aan de aard van het personeelsbestand (bijvoorbeeld de uitgifte van uniformen, naamplaatjes, of identificatiebadges met foto en individuele controlenummers, gekleurcodeerd per toegangsgebied), waar van toepassing
 • Het innemen van uniform, naamplaatje of identificatie-badge, wanneer een medewerker niet langer meer verbonden is aan het bedrijf

4. Toegangsbeperking

 • Het identificeren van medewerkers die onbeperkt toegang moeten hebben tot alle bedrijfsruimten
 • Het periodiek herzien van de toegangsniveaus van alle medewerkers
 • Het beperken van toegang zodanig dat medewerkers alleen die ruimtes kunnen betreden die nodig zijn voor hun taakstelling en alleen gedurende normale werktijden (bijvoorbeeld, het gebruiken van sleutelkaarten of sloten met sleutel of cijfercode voor het betreden van kwetsbare locaties, gekleurcodeerde uniformen [denk eraan om de relevante federale, staats- of plaatselijke reglementen m.b.t. brandbeveiliging en bedrijfsveiligheid te raadplegen alvorens veranderingen aan te brengen])
 • het wijzigen van combinaties of veranderen van sloten en/of het innemen van de ongeldige sleutelkaart, wanneer een medewerker die zulks in zijn bezit heeft, niet langer meer aan het bedrijf verbonden is, en alles wat handhaving van de veiligheid meer vereist

5. Persoonlijke bezittingen

 • het beperken van het soort persoonlijke bezittingen die in niet voor het publiek toegankelijke delen van het bedrijf mogen worden binnengebracht
 • het uitsluitend in het bedrijf toelaten van die medicamenten voor persoonlijk gebruik die noodzakelijk zijn voor de gezondheid van de medewerkers en het zeker stellen dat deze medicamenten voor persoonlijk gebruik naar behoren zijn geëtiketteerd en niet nabij ruimtes worden bewaard waar voedingsmiddelen worden verwerkt of opgeslagen
 • het voorkomen dat medewerkers persoonlijke bezittingen (bijvoorbeeld lunchtrommels en handtassen) meenemen naar ruimtes waar voedingsmiddelen worden verwerkt of opgeslagen
 • het zorg dragen dat de inhoud van opbergkastjes van medewerkers regelmatig kan worden geïnspecteerd (bijvoorbeeld het verschaffen van kastjes van plaatgaas of met door het bedrijf geleverde sloten), evenals tassen, pakketten, en voertuigen die zich op het bedrijfsterrein bevinden. (Denk eraan om eerst na te gaan welke lands-, staats- of plaatselijke wetten van toepassing zijn op het uitvoeren van dergelijke inspecties)

6. Training in voedselveiligheidsprocedures

 • het incorporeren van veiligheidsbesef m.b.t. voedingsmiddelen met inbegrip van informatie over hoe knoeierij of andere kwaadwillige, misdadige of terroristische activiteiten of bedreigingen te voorkomen, onderkennen, en te beantwoorden, in trainingsprogramma's voor medewerkers, met inbegrip van seizoenswerkers, tijdelijke krachten, onderaannemers en vrijwilligers
 • Het periodiek in herinnering brengen van het belang van veiligheidsprocedures (bijvoorbeeld, het beleggen van vergaderingen en het verschaffen van brochures of aanhechtingen aan loonstrookjes)
 • het aanmoedigen van steun vanuit het personeel (bijvoorbeeld het betrekken van medewerkers in de planning van de beveiliging van een voedingsmiddelen-bedrijf en het voorlichtingsprogramma m.b.t. voedselveiligheid, en het aantonen van het belang van veiligheidsprocedures aan de medewerkers)

7. Ongebruikelijk gedrag

 • Het letten op ongebruikelijk of verdacht gedrag van medewerkers (bijvoorbeeld medewerkers die zonder duidelijk doel ongebruikelijk lang blijven na afloop van hun dienst, ongebruikelijk vroeg binnenkomen; die zich toegang verschaffen tot dossiers/informatie/locaties van het bedrijf die buiten hun werkgebied vallen; die documenten uit het bedrijf verwijderen; die vragen stellen over vertrouwelijke  onderwerpen; die camera's meebrengen naar het werk)

8. Gezondheid van het personeel

 • Het alert zijn op abnormaliteiten in de gezondheidstoestand van medewerkers, die door de medewerkers vrijwillig gemeld kunnen worden, en absenties die een vroege aanwijzing zouden kunnen zijn van knoeierij of andere kwaadwillige, misdadige of terroristische activiteiten (b.v. een ongewoon hoog aantal medewerkers die in dezelfde bedrijfsruimte werken en over een korte periode gelijksoortige symptomen melden), en zulke verschijnselen te melden aan plaatselijke volksgezondheidsinstanties.

 C. Menselijke factoren - het publiek

1. Bezoekers (bijvoorbeeld aannemers, vertegenwoordigers van leveranciers, bezorgers, cliënten, koeriers, vertegenwoordigers van verdelgingsbedrijven, accountants van buiten het bedrijf, inspecteurs, verslaggevers, excursies)

 • Het inspecteren van binnenkomende en uitgaande voertuigen, pakketten en aktetassen op verdachte, misplaatste of ongebruikelijke voorwerpen of activiteit, voor zover praktisch uitvoerbaar.
 • Het beperken van toegang tot het bedrijf (bijvoorbeeld het in- en uitboeken van bezoekers een identiteitsbewijs, uitgifte van badges aan bezoekers die bij vertrek worden ingenomen, het escorteren van bezoekers)
 • Het zeker stellen dat er een geldige reden is voor het bezoek alvorens toegang te verlenen tot het bedrijf - pas op voor ongevraagde bezoekers
 • Het verifiëren van de identiteit van onbekende bezoekers
 • Het beperken van toegang tot locaties waar voedingsmiddelen worden verwerkt of opgeslagen (bijvoorbeeld het escorteren van bezoekers, tenzij deze anderszins specifiek zijn gemachtigd)
 • het beperken van toegang tot kleedkamers

 D. Bedrijfsruimte

1. Structurele beveiliging

 • Het beschermen van de terreingrenzen met hekken of andere weringen, waar van toepassing
 • Het goed afsluiten van deuren (met inbegrip van laad- en losdeuren die niet in gebruik zijn en niet worden bewaakt, en nooduitgangen), ramen, dakopeningen en dakluiken, ventilatieopeningen, ventilatiesystemen, bergruimtes, ruimtes voor het aanmaken en opslaan van ijs, zolders, opleggers, tankwagens, treinwagons en opslagtanks voor vloeistoffen, vaste stoffen en persgas, voorzover mogelijk (bijvoorbeeld door gebruik te maken van sloten, beschermplaten, verzegelingen, alarminstallaties, bewegingsdetectoren, bewakers, videobewaking [Denk eraan om de relevante federale, staats- of plaatselijke reglementen m.b.t. brandbeveiliging en bedrijfsveiligheid te raadplegen alvorens veranderingen aan te brengen)]
 • Het gebruiken van metalen of met metaal beslagen buitendeuren, voorzover mogelijk, wanneer het bedrijf gesloten is, behalve waar zichtbaarheid vanaf de openbare weg welbewust bedoeld is als afschrikmiddel (denk eraan om de relevante federale, staats- of plaatselijke reglementen m.b.t. brandbeveiliging en bedrijfsveiligheid te raadplegen alvorens veranderingen aan te brengen)
 • Het vergrendelen van losinstallaties (bijvoorbeeld vijzellossers, buizen, lopende banden en slangen) wanneer die niet in gebruik zijn en het inspecteren van de installaties voorafgaand aan gebruik
 • het minimaliseren van het aantal toegangswegen tot locaties die verboden zijn voor onbevoegden (Denk eraan om de relevante federale, staats- of plaatselijke reglementen m.b.t. brandbeveiliging en bedrijfsveiligheid te raadplegen alvorens veranderingen aan te brengen)
 • Het bijhouden van alle sleutels van het bedrijf (bijvoorbeeld door een persoon aan te wijzen die verantwoordelijk is voor uitgifte, tracering en inname van sleutels)
 • Het bewaken van het bedrijfsterrein met daartoe geschikte methodes (bijvoorbeeld door gebruik te maken van beveiligingspatrouilles [in uniform en/of in burger] en videobewaking)
 • Het minimaliseren, voor zover praktisch mogelijk, van plaatsen die kunnen worden gebruikt om stoffen voor opzettelijke contaminatie tijdelijk te verbergen (bijvoorbeeld, het minimaliseren van hoekjes en gaatjes, valse plafonds)
 • Het zorgen voor voldoende binnen- en buitenverlichting met inbegrip van noodverlichting, waar van toepassing, om het bespeuren van verdachte of ongebruikelijke activiteiten te vergemakkelijken
 • Het implementeren van een beheersysteem voor voertuigen die vergunning hebben om op het bedrijfsterrein te parkeren (door gebruik te maken van, bijvoorbeeld, raambordjes, plakplaatjes, sleutelkaarten, sloten met sleutel of cijfercombinatie, uitgifte van passen aan voertuigen van bezoekers voor specifieke locaties en tijdstippen)
 • Het zorgdragen dat parkeerplaatsen niet in de buurt van locaties liggen waar voedingsmiddelen worden opgeslagen of verwerkt of van gas-, licht- en waterinstallaties, indien praktisch mogelijk

2. Opslag en gebruik van giftige en toxische chemicaliën (bijvoorbeeld, reinigings- en ontsmettingsstoffen en verdelgingsmiddelen)

 • Het beperken van giftige en toxische chemicaliën in het bedrijf tot wat benodigd is voor de bedrijfsvoering en het onderhoud van het bedrijf en wat op voorraad wordt gehouden voor verkoop
 • Het opslaan van giftige en toxische chemicaliën op locaties die zo ver mogelijk verwijderd zijn van locaties waar voedingsmiddelen worden opgeslagen of verwerkt als praktisch mogelijk is
 • Het beperken van toegang tot en het beveiligen van opslagruimtes voor giftige en toxische chemicaliën die niet op voorraad worden gehouden voor verkoop (door gebruik te maken van, bijvoorbeeld, sloten met sleutel of cijfercombinatie, sleutelkaarten, verzegelingen, alarminstallaties, bewegingsdetectoren, bewakers, videobewaking [denk eraan om de relevante federale, staats- of plaatselijke reglementen m.b.t. brandbeveiliging te raadplegen alvorens veranderingen aan te brengen])
 • Het zeker stellen dat giftige en toxische chemicaliën correct zijn geëtiketteerd
 • Het gebruiken van verdelgingsmiddelen in overeenstemming met de federale wet op insecticiden, fungiciden en rattengifFederal Insecticide, Fungicide, and Rodenticide Act) (bijvoorbeeld door gesloten, braakvrije  vallen te gebruiken voor in gebruik zijnd lokaas voor knaagdieren)
 • Het bijhouden van welke giftige en toxische chemicaliën in het bedrijf aanwezig dienen te zijn en het traceren daarvan
 • Het verrichten van onderzoek naar ontbrekende voorraden of andere onregelmatigheden buiten een normaal variabiliteitsbeloop en het waarschuwen van de daarvoor in aanmerking komende wetshandhavings- en volksgezondheidsinstellingen m.b.t. onopgeloste kwesties, waar van toepassing

 E. Bedrijfsvoering

1. Binnenkomende materialen en aannemerswerkzaamheden

 • Het uitsluitend gebruik maken van erkende
 • Het nemen van redelijke stappen om zeker te stellen dat leveranciers, aannemers en expediteurs passende maatregelen in praktijk brengen m.b.t. voedselveiligheid (bijvoorbeeld het controleren, waar praktisch mogelijk, van naleving van voedselveiligheidsmaatregelen die zijn vermeld in koop- en vervoerscontracten of kredietbrieven, of het gebruik maken van een goedkeuringsprogramma voor leveranciers)
 • Het waarmerken van etikettering en verpakkingsconfiguratie en dateringssystemen voor productcodering/verloopdatum (waar van toepassing) voor binnenkomende materialen voorafgaand aan ontvangst van de lading, met name voor nieuwe producten
 • Het verzoeken om afgesloten en/of verzegelde voertuigen/containers/treinwagons, en, indien verzegeld, het opvragen van het zegelnummer van de leverancier en het verifiëren van zulks bij ontvangst, en het treffen van regelingen voor het instant houden van de bewakingsketen, wanneer een zegel is verbroken voor inspectie door een overheidsinstelling of als gevolg van meervoudige leveringen
 • Het vergen dat de expediteur over de capaciteit beschikt om de locatie van de lading ten allen tijde te verifiëren, waar praktisch mogelijk
 • Het vaststellen van leveringsroosters en het afwijzen van leveringen of chauffeurs, en het verrichten van onderzoek naar vertraagde of gemiste zendingen
 • Het houden van toezicht op het lossen van binnenkomende materialen, met inbegrip van leveringen buiten normale werktijden
 • Het vergelijken van het product en de ontvangen hoeveelheid met het product en de hoeveelheid als besteld en het product en de hoeveelheid als vermeld op de factuur en verladingsdocumenten, rekening houdend met eventuele bemonstering voorafgaand aan ontvangst
 • Het onderzoeken van verladingsdocumenten met verdachte wijzigingen
 • Het inspecteren van binnenkomende materialen en geretourneerde producten op aanwijzingen van knoeierij, contaminatie of beschadiging (bijvoorbeeld abnormale poeders, vloeistoffen, vlekken of geuren, aanwijzingen van herverzegeling, beschadigde veiligheidsverpakking) of "vervalsing" (bijvoorbeeld abnormale poeders, vloeistoffen, vlekken of geuren, aanwijzingen van herverzegeling, beschadigde veiligheidsverpakking) of "vervalsing" (bijvoorbeeld onjuiste of niet kloppende productidentificatie, etikettering, partijnummercodering of specificaties, ontbrekende veiligheidsverpakking, wanneer het etiket aangeeft dat veiligheidsverpakking aanwezig is), waar van toepassing
 • Het inspecteren van binnenkomende producten op authenticiteit, integriteit van product en verpakking, en aanwijzingen van ongeoorloofde heretikettering/herverpakking (bijvoorbeeld transportverpakking en beschreven inhoud niet consistent met werkelijke inhoud) en het verifiëren van lading-, partij- en containercodes
 • Het verifiëren van naleving van de eisen van de FDA m.b.t. productveiligheid, kwaliteit, effectiviteit en etikettering (het kan hiervoor nodig zijn om contact op te nemen met de buitenlandse fabrikant/verwerker)
 • Het evalueren van het nut van het testen van binnenkomende ingrediënten, persgas, verpakking, etiketten, geretourneerde producten en materialen voor research & development teneinde knoeierij of andere kwaadwillige, misdadige of terroristische activiteiten aan het licht te brengen
 • Het ontwikkelen en implementeren van procedures voor het inspecteren van transportcontainers en voertuigen
 • Het instellen van onderzoek naar beschadiging en verlies en het inlichten van de daartoe aangewezen overheden omtrent eventuele discrepanties
 • Het afwijzen van verdachte voedingsmiddelen
 • Het waarschuwen van de daartoe aangewezen wetshandhavings- en volksgezondheidsinstellingen m.b.t. aanwijzingen van knoeierij, "vervalsing" of andere kwaadwillige, misdadige of terroristische activiteiten

2. Opslag

 • Het beschikken over een systeem voor ontvangst, opslag en verwerking van ontzette, beschadigde, geretourneerde en gemodificeerde producten, waardoor hun potentieel om gecompromitteerd te raken of de veiligheid van andere producten te compromitteren wordt geminimaliseerd (bijvoorbeeld het vernietigen van producten die ongeschikt zijn voor menselijke of dierlijke consumptie, producten met onleesbare codes, producten van twijfelachtige herkomst en producten die door klanten zijn geretourneerd aan detailhandelaren)
 • Het traceren van binnenkomende producten, hergebruikte producten en geretourneerde producten
 • Het minimaliseren van hergebruik van containers, transportverpakking, karton en dergelijke, waar praktisch mogelijk
 • Het verrichten van onderzoek naar ontbrekende of overtollige voorraden of andere onregelmatigheden buiten een normaal beloop van variabiliteit en het melden van onopgeloste kwesties aan de daartoe aangewezen wetshandhavings- en volksgezondheidsinstellingen, waar van toepassing

3. Uitgaande producten

 • Het zeker stellen dat passende veiligheidsmaatregelen in praktijk worden gebracht bij publieke opslagbedrijven en vervoersbedrijven (voer- en vaartuigen) (bijvoorbeeld inspecties, waar praktisch mogelijk, op naleving van voedselveiligheidsmaatregelen die vermeld zijn in contracten of garantiebrieven)
 • Het uitvoeren van onaangekondigde inspecties van opslagruimtes, voer- en vaartuigen
 • Het verzoeken om afgesloten en/of verzegelde voertuigen/containers/treinwagons en het doorgeven van het zegelnummer aan de ontvanger (Denk eraan om de relevante federale, staats- of plaatselijke reglementen m.b.t. brandbeveiliging en bedrijfsveiligheid te raadplegen alvorens veranderingen aan te brengen)
 • Het vaststellen van ophaalroosters en het afwijzen van ophaling
 • Het beperken van toegang tot het distributieproces tot daartoe bevoegde werknemers
 • Het vergen dat de expediteur over de capaciteit beschikt om de locatie van de lading ten allen tijde te verifiëren
 • Het instrueren van verkooppersoneel om gedurende bezoeken aan cliënten alert te zijn op vervalste producten en om de bedrijfsleiding te waarschuwen bij eventuele ontdekking van problemen
 • Het instellen van onderzoek naar ontbrekende of overtollige voorraden of andere onregelmatigheden buiten een normaal beloop van variabiliteit en het melden van onopgeloste kwesties aan de daartoe aangewezen wetshandhavings- en volksgezondheidsinstellingen, waar van toepassing

4. Beveiliging van gas- licht- en watervoorzieningen

 • Het beperken, voorzover praktisch mogelijk, van toegang tot regelmechanismen voor luchtcirculatie, water, elektriciteit en koeling
 • Het beveiligen van niet-gemeentelijke waterputten, standpijpen, opslagruimtes en verwerkingsinstallaties
 • Het zeker stellen dat watersystemen en tankwagens voorzien zijn van terugloopstops
 • Het chloreren van watersystemen en het bewaken van chloreringsapparatuur, waar praktisch mogelijk, en in het bijzonder voor niet-gemeentelijke watersystemen
 • Het regelmatig testen van niet-gemeentelijke bronnen op drinkbaarheid, evenals het nemen van steekproeven, en alert zijn op veranderingen in het profiel van de resultaten
 • Het opmerkzaam blijven op eventuele waarschuwingen in de media m.b.t. problemen met de openbare watervoorziening, waar van toepassing
 • Het identificeren van alternatieve bronnen van drinkwater voor gebruik tijdens noodsituaties waarbij de gewone watersystemen gecompromitteerd zijn (bijvoorbeeld, vervoer per tankwagen van een goedgekeurde bron, zuivering of opslag op het bedrijfsterrein)

5. Beveiliging van het ventilatiesysteem (waar van toepassing)

 • Het beveiligen van toegang tot de luchtinlaten van het bedrijf, voorzover mogelijk (bijvoorbeeld door gebruik te maken van hekken, sensors, bewakers, videobewaking)
 • Het routinematig inspecteren van de luchtinlaten op structurele integriteit

6. Postpakketten

 • Het implementeren van procedures teneinde de veiligheid van binnenkomende brieven en pakketten zeker te stellen (bijvoorbeeld zorgen dat de postkamer niet in de buurt is van locaties waar voedingsmiddelen worden verwerkt en opgeslagen, het beveiligen van de postkamer, het visueel of met röntgenstralen screenen van brieven en pakketten in overeenstemming met de richtlijnen van de U.S. Postal Service)

7. Toegang tot computersystemen

 • Het beperken van toegang tot geautomatiseerde stuursystemen van procedés en essentiële datasystemen tot diegenen die beschikken over toereikende bevoegdheden (door gebruik te maken van, bijvoorbeeld, wachtwoorden en firewalls)
 • Het intrekken van toegang tot de computersystemen, wanneer een medewerker niet langer aan het bedrijf is verbonden
 • Het instellen van een traceersysteem voor  computertransacties
 • Het evalueren van de toereikendheid van anti-virussystemen en procedures voor het maken van reservekopieën van essentiële computerdatasystemen
 • Het valideren van de beveiliging van het computersysteem

Emergency Point of Contact:

U.S. Food and Drug Administration
5600 Fishers Lane
Rockville, MD 20857
1-866-300-4374 of 301-796-8240)

Indien de houder van een voedingsmiddelenbedrijf vermoedt dat een of meer van zijn/haar producten die door de FDA zijn gereguleerd het doelwit zijn geweest van knoeierij, "vervalsing" of andere kwaadwillige, misdadige of terroristische activiteiten, raadt de FDA aan dat zij dit aan de FDA melden via het 24-uurs noodnummer, 1-866-300-4374 of 301-796-8240 of contact opnemen met het dichtstbijzijnde regionale kantoor van de FDA. De telefoonnummers van de regionale kantoren van de FDA zijn te vinden op: http://www.fda.gov/ora/inspect_ref/iom/iomoradir.html†. De FDA adviseert dat zij eveneens de daartoe in aanmerking komende wetshandhavings- en volksgezondheidsinstanties op de hoogte brengen

 

 V. Appendix: Zelfevaluatiehulpmiddel m.b.t. voedselbescherming voor importeurs en douane-expediteurs

(Invulbare en afdrukbare versie verkrijgbaar als PDF, 1.3 MB)

Gelieve er nota van te nemen dat het Zelfevaluatiehulpmiddel m.b.t. voedselbescherming is ontleend aan de hierboven vermelde adviezen en dat we voorbeelden en verwijzingen naar andere instellingen en hun reglementen hebben weggelaten. We sporen gebruikers aan om zich eerst vertrouwd te maken met het voorlichtingsdocument alvorens dit hulpmiddel te gebruiken


Geef bij elk punt aan: J (Ja), N (Nee), NVT (Niet van toepassing) of Onbekend.

Bedrijfsvoering in de voedingsmiddelenimport:

Bedrijfsleiding

 • CheckBox signJ CheckBox signCheckBox sign NVT CheckBox signOnbekend – Voorbereiding op mogelijke knoeierij of andere kwaadwillige, misdadige of terroristische activiteiten.
 • CheckBox signJ CheckBox signCheckBox sign NVT CheckBox signOnbekend – Het toewijzen van verantwoordelijkheid voor beveiliging aan een of meer deskundige personen
 • CheckBox signJ CheckBox signCheckBox sign NVT CheckBox signOnbekend – Het uitvoeren van een initiële evaluatie van procedures en activiteiten m.b.t. voedselveiligheid
 • CheckBox signJ CheckBox signCheckBox sign NVT CheckBox signOnbekend – Het beschikbaar hebben van een strategie voor crisisbeheer ter voorbereiding op en beantwoording van knoeierij of andere kwaadwillige, misdadige of terroristische activiteiten, zowel bedreigingen als daadwerkelijke gebeurtenissen, met inbegrip van het identificeren, isoleren en veiligstellen van het betrokken product
 • CheckBox signJ CheckBox signCheckBox sign NVT CheckBox signOnbekend – Het maken van een plan voor noodevacuatie met inbegrip van het voorkomen van inbreuk op de veiligheidsvoorschriften gedurende de evacuatie
 • CheckBox signJ CheckBox signCheckBox sign NVT CheckBox signOnbekend – Het vertrouwd raken met het noodhulpsysteem in de gemeente
 • CheckBox signJ CheckBox signCheckBox sign NVT CheckBox signOnbekend – Het attenderen van de bedrijfsleiding op 24-uurs contactinformatie voor plaatselijke, provinciale en landelijke politie-/brandweer-/reddings-/volksgezondheids-/veiligheidsdiensten
 • CheckBox signJ CheckBox signCheckBox sign NVT CheckBox signOnbekend – Het informeren van medewerkers wie in de bedrijfsleiding zij moeten waarschuwen over mogelijke veiligheidsproblemen (24-uurs contacten)
 • CheckBox signJ CheckBox signCheckBox sign NVT CheckBox signOnbekend – Het bewaren van alle plattegronden en productieschema's op een veilige locatie buiten het bedrijf
 • CheckBox signJ CheckBox signCheckBox sign NVT CheckBox signOnbekend – Het bevorderen van het voedselveiligheidsbesef door alle medewerkers aan te sporen om alert te zijn op eventuele aanwijzingen van knoeierij of andere kwaadwillige, misdadige of terroristische activiteiten of punten die kwetsbaar zijn voor dergelijke activiteiten en eventuele bevindingen te melden aan daartoe aangewezen leden van de
 • CheckBox signJ CheckBox signCheckBox sign NVT CheckBox signOnbekend – Het beschikken over een intern communicatiesysteem om de medewerkers te informeren over en op de hoogte te houden van relevante veiligheidskwesties
 • CheckBox signJ CheckBox signCheckBox sign NVT CheckBox signOnbekend – Het beschikken over een strategie om met het publiek te communiceren

Strategie voor terugroepacties

 • CheckBox signJ CheckBox signCheckBox sign NVT CheckBox signOnbekend – Het aanwijzen van een hiervoor verantwoordelijke persoon en een plaatsvervanger.
 • CheckBox signJ CheckBox signCheckBox sign NVT CheckBox signOnbekend – Het zorg dragen voor het correct omgaan met en het opruimen van teruggeroepen producten
 • CheckBox signJ CheckBox signCheckBox sign NVT CheckBox signOnbekend – Het vastleggen van contacten, adressen en telefoonnummers van cliënten

Onderzoek naar verdachte activiteiten

 • CheckBox signJ CheckBox signCheckBox sign NVT CheckBox signOnbekend – Het onderzoeken van bedreigingen of informatie over aanwijzingen van knoeierij of andere kwaadwillige, misdadige of terroristische activiteiten
 • CheckBox signJ CheckBox signCheckBox sign NVT CheckBox signOnbekend – Het waarschuwen van de daarvoor in aanmerking komende wetshandhavings- en volksgezondheidsinstanties aangaande eventuele bedreigingen met of vermoedens van knoeierij of andere kwaadwillige, misdadige of terroristische activiteiten

Evaluatieprogramma

 • CheckBox signJ CheckBox signCheckBox sign NVT CheckBox signOnbekend – Het evalueren van in het verleden geleerde lessen m.b.t. knoeierij of andere kwaadwillige, misdadige of terroristische activiteiten en bedreigingen
 • CheckBox signJ CheckBox signCheckBox sign NVT CheckBox signOnbekend – Het reviseren en verifiëren, tenminste éénmaal per jaar, van de effectiviteit van het veiligheidsbeheer en het programma dienovereenkomstig bijstellen, en deze informatie vertrouwelijk te houden.
 • CheckBox signJ CheckBox signCheckBox sign NVT CheckBox signOnbekend – Het houden van onaangekondigde inspecties m.b.t. voedselveiligheid van alle daarvoor in aanmerking komende locaties in het bedrijf (met inbegrip van losplaatsen en opslagruimtes, waar van toepassing) met gebruikmaking van deskundigen van het eigen bedrijf of daarbuiten
 • CheckBox signJ CheckBox signCheckBox sign NVT CheckBox signOnbekend – Het verifiëren dat ingehuurde beveiligingsfunctionarissen hun werk naar behoren doen, waar van toepassing

Menselijke factoren - medewerkers

Dagelijkse werkopdrachten

 • CheckBox signJ CheckBox signCheckBox sign NVT CheckBox signOnbekend – Weten wie er op het bedrijfsterrein is en wie er zou moeten zijn, en waar ze zich zouden moeten bevinden, voor iedere ploegendienst
 • CheckBox signJ CheckBox signCheckBox sign NVT CheckBox signOnbekend – De informatie m.b.t. taakstelling regelmatig bijwerken

Identificatie

 • CheckBox signJ CheckBox signCheckBox sign NVT CheckBox signOnbekend – Het invoeren van een systeem voor positieve identificatie en herkenning dat is aangepast aan de aard van het personeelsbestand, waar van toepassing
 • CheckBox signJ CheckBox signCheckBox sign NVT CheckBox signOnbekend – Het innemen van uniform, naamplaatje of identificatie-badge wanneer een medewerker niet langer meer verbonden is aan het bedrijf

Toegangsbeperking

 • CheckBox signJ CheckBox signCheckBox sign NVT CheckBox signOnbekend – Het identificeren van medewerkers die onbeperkt toegang moeten hebben tot alle bedrijfsruimten
 • CheckBox signJ CheckBox signCheckBox sign NVT CheckBox signOnbekend – Het periodiek herzien van de toegangsniveaus van alle medewerkers
 • CheckBox signJ CheckBox signCheckBox sign NVT CheckBox signOnbekend – Het beperken van toegang zodanig dat medewerkers alleen die ruimtes kunnen betreden die nodig zijn voor hun taakstelling en alleen gedurende normale werktijden, met inbegrip van toegang tot computerdatasystemen voor inkoop, opslag en distributie van geïmporteerde goederen
 • CheckBox signJ CheckBox signCheckBox sign NVT CheckBox signOnbekend – Het wijzigen van combinaties of veranderen van sloten en/of het innemen van de ongeldige sleutelkaart, wanneer een medewerker die zulks in zijn bezit heeft, niet langer meer aan het bedrijf verbonden is, en alles wat handhaving van de veiligheid meer vereist

Persoonlijke bezittingen

 • CheckBox signJ CheckBox signCheckBox sign NVT CheckBox signOnbekend – Het beperken van het soort persoonlijke bezittingen die in niet voor het publiek toegankelijke delen van het bedrijf mogen worden binnengebracht
 • CheckBox signJ CheckBox signCheckBox sign NVT CheckBox signOnbekend – Het uitsluitend in het bedrijf toelaten van die medicamenten voor persoonlijk gebruik die noodzakelijk zijn voor de gezondheid van de medewerkers en het zeker stellen dat deze medicamenten voor persoonlijk gebruik naar behoren zijn geëtiketteerd en niet nabij ruimtes worden bewaard waar voedingsmiddelen worden verwerkt of opgeslagen
 • CheckBox signJ CheckBox signCheckBox sign NVT CheckBox signOnbekend – Het voorkomen dat medewerkers persoonlijke bezittingen meenemen naar ruimtes waar voedingsmiddelen worden verwerkt of opgeslagen
 • CheckBox signJ CheckBox signCheckBox sign NVT CheckBox signOnbekend – Het zorg dragen dat de inhoud van opbergkastjes van medewerkers regelmatig kan worden geïnspecteerd, evenals tassen, pakketten, en voertuigen die zich op het bedrijfsterrein bevinden

Training in voedselveiligheidsprocedures

 • CheckBox signJ CheckBox signCheckBox sign NVT CheckBox signOnbekend – Het incorporeren van voedselveiligheidsbesef met inbegrip van informatie over hoe knoeierij of andere kwaadwillige, misdadige of terroristische activiteiten of bedreigingen te voorkomen, onderkennen, en te beantwoorden, in trainingsprogramma's voor medewerkers, met inbegrip van seizoenswerkers, tijdelijke krachten, onderaannemers en vrijwilligers
 • CheckBox signJ CheckBox signCheckBox sign NVT CheckBox signOnbekend – Het periodiek in herinnering brengen van het belang van veiligheidsprocedures
 • CheckBox signJ CheckBox signCheckBox sign NVT CheckBox signOnbekend – Het aanmoedigen van deelname door het personeel in veiligheidsprocedures

Ongebruikelijk gedrag

 • CheckBox signJ CheckBox signCheckBox sign NVT CheckBox signOnbekend – Het letten op ongebruikelijk of verdacht gedrag van medewerkers

Gezondheid van het personeel

 • CheckBox signJ CheckBox signCheckBox sign NVT CheckBox signOnbekend – Het alert zijn op abnormaliteiten in de gezondheidstoestand van medewerkers, die door de medewerkers vrijwillig gemeld kunnen worden, en absenties die een vroege aanwijzing zouden kunnen zijn van knoeierij of andere kwaadwillige, misdadige of terroristische activiteiten, en zulke verschijnselen te melden aan plaatselijke volksgezondheidsinstanties.

Menselijke factoren - het publiek

Bezoekers (niet-medewerkers)

 • CheckBox signJ CheckBox signCheckBox sign NVT CheckBox signOnbekend – Het inspecteren van binnenkomende en uitgaande voertuigen, pakketten en aktetassen op verdachte, misplaatste of ongebruikelijke voorwerpen of activiteit, voor zover praktisch uitvoerbaar.
 • CheckBox signJ CheckBox signCheckBox sign NVT CheckBox signOnbekend – Het beperken van toegang tot het bedrijf
 • CheckBox signJ CheckBox signCheckBox sign NVT CheckBox signOnbekend – Het zeker stellen dat er een geldige reden is voor het bezoek alvorens toegang te verlenen tot het bedrijf - pas op voor ongevraagde bezoekers
 • CheckBox signJ CheckBox signCheckBox sign NVT CheckBox signOnbekend – Het verifiëren van de identiteit van onbekende bezoekers
 • CheckBox signJ CheckBox signCheckBox sign NVT CheckBox signOnbekend – Het beperken van toegang tot locaties waar voedingsmiddelen worden verwerkt of opgeslagen (bijvoorbeeld het escorteren van bezoekers, tenzij deze anderszins specifiek zijn gemachtigd)
 • CheckBox signJ CheckBox signCheckBox sign NVT CheckBox signOnbekend – het beperken van toegang tot kleedkamers

Bedrijfsruimte

Structurele beveiliging

 • CheckBox signJ CheckBox signCheckBox sign NVT CheckBox signOnbekend – Het beschermen van de terreingrenzen met hekken of andere weringen, waar van toepassing
 • CheckBox signJ CheckBox signCheckBox sign NVT CheckBox signOnbekend – Het goed afsluiten van deuren, ramen, dakopeningen en dakluiken, ventilatieopeningen en opleggers, voorzover mogelijk
 • CheckBox signJ CheckBox signCheckBox sign NVT CheckBox signOnbekend – Het gebruiken van metalen of met metaal beslagen buitendeuren, voorzover mogelijk, wanneer het bedrijf gesloten is, behalve waar zichtbaarheid vanaf de openbare weg welbewust bedoeld is als afschrikmiddel
 • CheckBox signJ CheckBox signCheckBox sign NVT CheckBox signOnbekend – Het vergrendelen van losinstallaties, wanneer die niet in gebruik zijn en het inspecteren van de installaties voorafgaand aan gebruik
 • CheckBox signJ CheckBox signCheckBox sign NVT CheckBox signOnbekend – Het minimaliseren van het aantal toegangswegen tot locaties die verboden zijn voor onbevoegden
 • CheckBox signJ CheckBox signCheckBox sign NVT CheckBox signOnbekend – Het bijhouden van alle sleutels van het bedrijf
 • CheckBox signJ CheckBox signCheckBox sign NVT CheckBox signOnbekend – Het bewaken van het bedrijfsterrein met daartoe geschikte methodes
 • CheckBox signJ CheckBox signCheckBox sign NVT CheckBox signOnbekend – Het minimaliseren, voor zover praktisch mogelijk, van plaatsen die kunnen worden gebruikt om stoffen voor opzettelijke contaminatie tijdelijk te verbergen
 • CheckBox signJ CheckBox signCheckBox sign NVT CheckBox signOnbekend – Het zorgen voor voldoende binnen- en buitenverlichting met inbegrip van noodverlichting, waar van toepassing, om het bespeuren van verdachte of ongebruikelijke activiteiten te vergemakkelijken
 • CheckBox signJ CheckBox signCheckBox sign NVT CheckBox signOnbekend – Het implementeren van een beheersysteem voor voertuigen die vergunning hebben om op het bedrijfsterrein te parkeren
 • CheckBox signJ CheckBox signCheckBox sign NVT CheckBox signOnbekend – Het zorgdragen dat parkeerplaatsen niet in de buurt van locaties liggen waar voedingsmiddelen worden opgeslagen of verwerkt of van gas-, licht- en waterinstallaties, indien praktisch mogelijk

Opslag en gebruik van giftige en toxische chemicaliën (bijvoorbeeld, reinigings- en ontsmettingsstoffen en verdelgingsmiddelen)

 • CheckBox signJ CheckBox signCheckBox sign NVT CheckBox signOnbekend – Het beperken van giftige en toxische chemicaliën in het bedrijf tot wat benodigd is voor de bedrijfsvoering en het onderhoud van het bedrijf en wat op voorraad wordt gehouden voor verkoop
 • CheckBox signJ CheckBox signCheckBox sign NVT CheckBox signOnbekend – Het opslaan van giftige en toxische chemicaliën op locaties die zo ver mogelijk verwijderd zijn van locaties waar voedingsmiddelen worden opgeslagen of verwerkt als praktisch mogelijk is
 • CheckBox signJ CheckBox signCheckBox sign NVT CheckBox signOnbekend – Het beperken van toegang tot en het beveiligen van opslagruimtes voor giftige en toxische chemicaliën die niet op voorraad worden gehouden voor verkoop
 • CheckBox signJ CheckBox signCheckBox sign NVT CheckBox signOnbekend – Het zeker stellen dat giftige en toxische chemicaliën correct zijn geëtiketteerd
 • CheckBox signJ CheckBox signCheckBox sign NVT CheckBox signOnbekend – Het gebruiken van verdelgingsmiddelen in overeenstemming met de federale wet op insecticiden, fungiciden en rattengif (Federal Insecticide, Fungicide, and Rodenticide Act)
 • CheckBox signJ CheckBox signCheckBox sign NVT CheckBox signOnbekend – Het bijhouden van welke giftige en toxische chemicaliën in het bedrijf aanwezig dienen te zijn en het traceren daarvan
 • CheckBox signJ CheckBox signCheckBox sign NVT CheckBox signOnbekend – Het verrichten van onderzoek naar ontbrekende voorraden of andere onregelmatigheden buiten een normaal variabiliteitsbeloop en het waarschuwen van de daarvoor in aanmerking komende wetshandhavings- en volksgezondheidsinstellingen m.b.t. onopgeloste kwesties, waar van toepassing

Bedrijfsvoering

Binnenkomende producten

 • CheckBox signJ CheckBox signCheckBox sign NVT CheckBox signOnbekend – Het uitsluitend gebruik maken van erkende
 • CheckBox signJ CheckBox signCheckBox sign NVT CheckBox signOnbekend – Het nemen van redelijke stappen om zeker te stellen dat leveranciers, aannemers en expediteurs passende maatregelen in praktijk brengen m.b.t. voedselveiligheid
 • CheckBox signJ CheckBox signCheckBox sign NVT CheckBox signOnbekend – Het waarmerken van etikettering en verpakkingsconfiguratie en dateringssystemen voor productcodering/verloopdatum (waar van toepassing) voor binnenkomende materialen voorafgaand aan ontvangst van de lading, met name voor nieuwe producten
 • CheckBox signJ CheckBox signCheckBox sign NVT CheckBox signOnbekend – Het verzoeken om afgesloten en/of verzegelde voertuigen/containers/treinwagons, en, indien verzegeld, het opvragen van het zegelnummer van de leverancier en het verifiëren van zulks bij ontvangst, en het treffen van regelingen voor het instant houden van de bewakingsketen, wanneer een zegel is verbroken voor inspectie door een overheidsinstelling of als gevolg van meervoudige leveringen
 • CheckBox signJ CheckBox signCheckBox sign NVT CheckBox signOnbekend – Het vergen dat de expediteur over de capaciteit beschikt om de locatie van de lading ten allen tijde te verifiëren, waar praktisch mogelijk
 • CheckBox signJ CheckBox signCheckBox sign NVT CheckBox signOnbekend – Het vaststellen van leveringsroosters en het afwijzen van leveringen of chauffeurs, en het verrichten van onderzoek naar vertraagde of gemiste zendingen
 • CheckBox signJ CheckBox signCheckBox sign NVT CheckBox signOnbekend – Het houden van toezicht op het lossen van binnenkomende materialen, met inbegrip van leveringen buiten normale werktijden
 • CheckBox signJ CheckBox signCheckBox sign NVT CheckBox signOnbekend – Het verifiëren van naleving van de eisen van de FDA m.b.t. productveiligheid, kwaliteit, effectiviteit en etikettering
 • CheckBox signJ CheckBox signCheckBox sign NVT CheckBox signOnbekend – Het onderzoeken van verladingsdocumenten met verdachte wijzigingen
 • CheckBox signJ CheckBox signCheckBox sign NVT CheckBox signOnbekend – Het inspecteren van binnenkomende materialen en geretourneerde producten op aanwijzingen van knoeierij, contaminatie of beschadiging of "vervalsing",waar van toepassing
 • CheckBox signJ CheckBox signCheckBox sign NVT CheckBox signOnbekend – Het inspecteren van binnenkomende producten op authenticiteit, integriteit van product en verpakking, en aanwijzingen van ongeoorloofde heretikettering/herverpakking en het verifiëren van lading-, partij- en containercodes
 • CheckBox signJ CheckBox signCheckBox sign NVT CheckBox signOnbekend – Het verifiëren van naleving van de eisen van de FDA m.b.t. productveiligheid, kwaliteit, effectiviteit en etikettering
 • CheckBox signJ CheckBox signCheckBox sign NVT CheckBox signOnbekend – Het evalueren van het nut van het testen van binnenkomende producten en geretourneerde teneinde knoeierij of andere kwaadwillige, misdadige of terroristische activiteiten aan het licht te brengen
 • CheckBox signJ CheckBox signCheckBox sign NVT CheckBox signOnbekend – Het ontwikkelen en implementeren van procedures voor het inspecteren van transportcontainers en voertuigen
 • CheckBox signJ CheckBox signCheckBox sign NVT CheckBox signOnbekend – Het instellen van onderzoek naar beschadiging en verlies en het inlichten van de daartoe aangewezen overheden omtrent eventuele discrepanties
 • CheckBox signJ CheckBox signCheckBox sign NVT CheckBox signOnbekend – Het afwijzen van verdachte voedingsmiddelen
 • CheckBox signJ CheckBox signCheckBox sign NVT CheckBox signOnbekend – Het waarschuwen van de daartoe aangewezen wetshandhavings- en volksgezondheidsinstellingen m.b.t. aanwijzingen van knoeierij, "vervalsing" of andere kwaadwillige, misdadige of terroristische activiteiten

Opslag

 • CheckBox signJ CheckBox signCheckBox sign NVT CheckBox signOnbekend – Het beschikken over een systeem voor ontvangst, opslag en verwerking van ontzette, beschadigde, geretourneerde en gemodificeerde producten, waardoor hun potentieel om gecompromitteerd te raken of de veiligheid van andere producten te compromitteren wordt geminimaliseerd
 • CheckBox signJ CheckBox signCheckBox sign NVT CheckBox signOnbekend – Het traceren van binnenkomende producten, hergebruikte producten en geretourneerde producten
 • CheckBox signJ CheckBox signCheckBox sign NVT CheckBox signOnbekend – Het minimaliseren van hergebruik van containers, transportverpakking, karton en dergelijke, waar praktisch mogelijk
 • CheckBox signJ CheckBox signCheckBox sign NVT CheckBox signOnbekend – Het verrichten van onderzoek naar ontbrekende of overtollige voorraden of andere onregelmatigheden buiten een normaal beloop van variabiliteit en het melden van onopgeloste kwesties aan de daartoe aangewezen wetshandhavings- en volksgezondheidsinstellingen, waar van toepassing

Uitgaande producten

 • CheckBox signJ CheckBox signCheckBox sign NVT CheckBox signOnbekend – Het zeker stellen dat passende veiligheidsmaatregelen in praktijk worden gebracht bij publieke opslagbedrijven en vervoersbedrijven (voer- en vaartuigen)
 • CheckBox signJ CheckBox signCheckBox sign NVT CheckBox signOnbekend – Het uitvoeren van onaangekondigde inspecties van opslagruimtes, voer- en vaartuigen
 • CheckBox signJ CheckBox signCheckBox sign NVT CheckBox signOnbekend – Het verzoeken om afgesloten en/of verzegelde voertuigen/containers/treinwagons en het doorgeven van het zegelnummer aan de ontvanger
 • CheckBox signJ CheckBox signCheckBox sign NVT CheckBox signOnbekend – Het vaststellen van ophaalroosters en het afwijzen van ophaling
 • CheckBox signJ CheckBox signCheckBox sign NVT CheckBox signOnbekend – Het beperken van toegang tot het distributieproces tot daartoe bevoegde werknemers
 • CheckBox signJ CheckBox signCheckBox sign NVT CheckBox signOnbekend – Het vergen dat de expediteur over de capaciteit beschikt om de locatie van de lading ten allen tijde te verifiëren
 • CheckBox signJ CheckBox signCheckBox sign NVT CheckBox signOnbekend – Het instrueren van verkooppersoneel om gedurende bezoeken aan cliënten alert te zijn op vervalste producten en om de bedrijfsleiding te waarschuwen bij eventuele ontdekking van problemen
 • CheckBox signJ CheckBox signCheckBox sign NVT CheckBox signOnbekend – Het instellen van onderzoek naar ontbrekende of overtollige voorraden of andere onregelmatigheden buiten een normaal beloop van variabiliteit en het melden van onopgeloste kwesties aan de daartoe aangewezen wetshandhavings- en volksgezondheidsinstellingen, waar van toepassing

Beveiliging van het ventilatiesysteem (waar van toepassing)

 • CheckBox signJ CheckBox signCheckBox sign NVT CheckBox signOnbekend – Het beveiligen van toegang tot de luchtinlaten van het bedrijf, voorzover mogelijk
 • CheckBox signJ CheckBox signCheckBox sign NVT CheckBox signOnbekend – Het routinematig inspecteren van de luchtinlaten op structurele integriteit

Toegang tot computersystemen

 • CheckBox signJ CheckBox signCheckBox sign NVT CheckBox signOnbekend – Het beperken van toegang tot geautomatiseerde stuursystemen van procedés en essentiële datasystemen tot diegenen die beschikken over toereikende bevoegdheden
 • CheckBox signJ CheckBox signCheckBox sign NVT CheckBox signOnbekend – Het intrekken van toegang tot de computersystemen, wanneer een medewerker niet langer aan het bedrijf is verbonden
 • CheckBox signJ CheckBox signCheckBox sign NVT CheckBox signOnbekend – Het instellen van een traceersysteem voor  computertransacties
 • CheckBox signJ CheckBox signCheckBox sign NVT CheckBox signOnbekend – Het evalueren van de toereikendheid van anti-virussystemen en procedures voor het maken van reservekopieën van essentiële computerdatasystemen
 • CheckBox signJ CheckBox signCheckBox sign NVT CheckBox signOnbekend – Het valideren en periodiek beproeven van de beveiliging van het computersysteem

Indien de houder van een voedingsmiddelenbedrijf  vermoedt dat een of meer van zijn/haar producten die door de FDA zijn gereguleerd het doelwit zijn geweest van knoeierij, "vervalsing" of andere kwaadwillige,  misdadige of terroristische activiteiten, raadt de FDA aan dat zij dit aan de FDA melden via het 24-uurs noodnummer, 1-866-300-4374 of 301-796-8240 of contact opnemen met het dichtstbijzijnde regionale kantoor van de FDA. De telefoonnummers van de regionale kantoren van de FDA zijn te vinden op: http://www.fda.gov/ora/inspect_ref/iom/iomoradir.html†. De FDA adviseert dat zij eveneens de daartoe in aanmerking komende wetshandhavings- en volksgezondheidsinstanties op de hoogte brengen

 
-