• Decrease font size
 • Return font size to normal
 • Increase font size
U.S. Department of Health and Human Services

Food

 • Print
 • Share
 • E-mail

Voorlichting voor de industrie: Melkveehouderijen,Tankmelktransportbedrijven, tankmelkoverslagstations en verwerkingsbedrijven van vloeibare melk: voorlichting aangaande preventieve maatregelen m.b.t. voedselveiligheid

Bevat niet-bindende adviezen

Juli 2003; bijgewerkt Oktober 2007

In English


Extra exemplaren zijn te verkrijgen bij:

Office of Food Defense, Communication and Emergency Response
Food Defense Oversight Team HFS-007
Center for Food Safety and Applied Nutrition
Food and Drug Administration
5100 Paint Branch Parkway
College Park, MD 20740
(Tel) 301-436-1622 (Updated phone: 240-402-1622)
http://www.cfsan.fda.gov/guidance.html

 

U.S. Department of Health and Human Services
Food and Drug Administration
Center for Food Safety and Applied Nutrition
[July 2003; Updated October 2007]


Bevat niet-bindende adviezen

Inhoudsopgave

 1. INLEIDING

 2. ACHTERGROND

 3. DISCUSSIE

 4. AANBEVOLEN ACTIES

  1. Bedrijfsleiding
  2. Menselijke factoren
  3. Bedrijfsruimte
  4. Bedrijfsvoering
   1. Vitaminesupplementen en laboratoriumbenodigheden
   2. Etikettering
   3. Ruwe melk
 5. Appendix: Zelfevaluatiehulpmiddel m.b.t. voedselbescherming voor melkveehouderijen, tankmelktransportbedrijven, tankmelkoverslagstations, en verwerkingsbedrijven van vloeibare melk


  Gelieve er nota van te nemen dat het Zelfevaluatiehulpmiddel m.b.t. voedselbescherming is ontleend aan de hierboven vermelde adviezen en dat we voorbeelden en verwijzingen naar andere instellingen en hun reglementen hebben weggelaten. We sporen gebruikers aan om zich eerst vertrouwd te maken met het voorlichtingsdocument alvorens dit hulpmiddel te gebruiken.

 


Bevat niet-bindende adviezen

 

Voorlichting voor de industrie(i)
Melkveehouderijen, Tankmelktransportbedrijven,
tankmelkoverslagstations
en verwerkingsbedrijven van vloeibare melk: voorlichting
m.b.t preventieve maatregelen aangaande voedselveiligheid

Dit voorlichtingsdocument vertegenwoordigt de huidige gedachtegang van de Food and Drug Administration (FDA) over dit onderwerp. Het schept of verleent geen enkel recht voor of aan enige persoon en heeft niet de werking om de FDA of het publiek te binden. U kunt een alternatieve benadering verkiezen, indien de benadering voldoet aan de eisen van de van toepassing zijnde wettelijke voorzieningen en regelingen. Indien u een alternatieve benadering wenst te bespreken, kunt u zich wenden tot de FDA medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de implementatie van dit voorlichtingsdocument. Indien u niet weet wie de betrokken FDA medewerkers zijn, kunt u het van toepassing zijnde telefoonnummer bellen dat op de titelpagina van dit voorlichtingsdocument is vermeld.

INLEIDING

Dit voorlichtingsdocument is ontworpen als hulpmiddel voor houders van melkveebedrijven, tankmelktransportbedrijven, tankmelkoverslagstations en verwerkingsbedrijven van vloeibare melk. Het bevat de soorten preventieve maatregelen die houders van deze bedrijven kunnen nemen om het risico te minimaliseren dat vloeibare melk onder hun beheer het doelwit wordt van knoeierij of andere kwaadwillige, misdadige of terroristische activiteiten.

Voorlichtingsdocumenten van de FDA, met inbegrip van dit document, vestigen geen wettelijk af te dwingen verplichtingen. In plaats daarvan beschrijven voorlichtingsdocumenten de huidige gedachtegang van het Bureau over een bepaald onderwerp en dienen enkel te worden beschouwd als advies, tenzij aan specifieke reglementaire of wettelijke eisen wordt gerefereerd. Het gebruik van het woord dient in voorlichtingsdocumenten van het Bureau betekent dat iets wordt gesuggereerd of aanbevolen, maar niet verplicht gesteld.

ACHTERGROND

Houders van deze bedrijven worden aangespoord om hun huidige werkwijzen en controleprocedures te evalueren in het licht van het potentieel voor knoeierij of andere kwaadwillige, misdadige of terroristische activiteiten en passende verbeteringen aan te brengen. De FDA adviseert om de rol die groot- en distributieverpakking kunnen spelen in een voedselveiligheidsprogramma in de evaluatie te betrekken. Dit voorlichtingsdocument is ontworpen om de aandacht van bedrijfshouder stapsgewijze te richten op elk onderdeel van het boerderij-tot-tafel systeem dat onder hun beheer valt, teneinde het risico van knoeierij of andere kwaadwillige, misdadige of terroristische activiteiten bij elk onderdeel te minimaliseren. Voor succesvolle implementatie van verscherpte voorzorgsmaatregelen is sterke betrokkenheid van bedrijfsleiding en werknemers een eerste vereiste. De FDA adviseert dan ook dat zowel bedrijfsleiding als werknemers deelnemen aan de ontwikkeling en evaluatie van dergelijke maatregelen.

Mogelijk zijn niet alle in dit document vervatte adviezen van toepassing of praktisch uitvoerbaar voor elke melkveehouderij, tankmelktransportbedrijf, tankmelkoverslagstation of verwerkingsbedrijf van vloeibare melk. De FDA adviseert dat houders van deze bedrijven de adviezen in elke sectie doornemen die betrekking hebben op een component van hun bedrijf, en nagaan welke preventieve maatregelen toegepast kunnen worden. Tevens raadt de FDA bedrijfshouders aan om het doel van de preventieve maatregel in overweging te nemen, na te gaan of het doel relevant is voor hun bedrijf, en, indien dit het geval is, een benadering uit te denken die zowel efficiënt als effectief is om het doel onder hun bedrijfsomstandigheden te bereiken.

DISCUSSIE

Dit voorlichtingsdocument is verdeeld in vier secties: bedrijfsleiding; menselijke factoren, bedrijfsruimte en bedrijfsvoering.

Aanverwante voorlichtingsdocumenten:

Additionele adviezen met betrekking tot voedselveiligheid die mogelijk ook van toepassing zijn op houders van deze bedrijven, zijn vervat in een voorlichtingsdocument van de FDA getiteld: "Food Producers, Processors, and Transporters: Food Security Preventive Measures Guidance". Dit document is verkrijgbaar op: http://www.cfsan.fda.gov/~dms/secguid6.html.

AANBEVOLEN ACTIES

A.Bedrijfsleiding

 • Het uitvoeren van een initiële evaluatie van de toereikendheid van procedures en activiteiten in verband met voedselveiligheid, welke wij adviseren vertrouwelijk te houden.
 • Het ontwikkelen van een strategie voor veiligheidsbeheer ter voorbereiding op en beantwoording van knoeierij of andere kwaadwillige, misdadige of terroristische activiteiten, zowel bedreigingen als daadwerkelijke gebeurtenissen, met inbegrip van het identificeren, isoleren en veiligstellen van het betrokken product.
 • Het ontwikkelen van een strategie voor terugroepacties
 • Het verschaffen van training m.b.t. voedselveiligheidsbesef teneinde alle werknemers aan te sporen om alert te zijn op aanwijzingen van knoeierij of andere kwaadwillige, misdadige of terroristische activiteiten, of punten die kwetsbaar zijn voor dergelijke activiteiten en eventuele bevindingen te melden aan de bedrijfsleiding.
  De training kan de werknemers ook aanzetten om alert te zijn op de aanwezigheid van ongeïdentificeerde of onbekende personen die zich op locaties bevinden waar zij niet uitdrukkelijk toegang hebben, en zulke personen direct aan te spreken of hen te melden bij de bedrijfsleiding.
 • Het houden van passend toezicht op alle werknemers die toegang hebben tot opslagplaatsen van ruwe en gepasteuriseerde melk, locaties waar vitaminesupplementen in ontvangst worden genomen en opgeslagen, en locaties in het bedrijf waar melk wordt verwerkt en verpakt, met inbegrip van schoonmakers, onderhouds- en kwaliteitscontrolepersoneel, seizoenwerkers, tijdelijke krachten, onderaannemers en vrijwilligers, en in het bijzonder nieuwe werknemers. Het toezicht kan onder andere omvatten: het letten op ongebruikelijk of verdacht gedrag van werknemers (b.v. werknemers die zonder duidelijk doel ongebruikelijk lang blijven na afloop van hun dienst, ongebruikelijk vroeg binnenkomen, of zich toegang verschaffen tot dossiers/informatie/locaties van het bedrijf die buiten hun werkgebied vallen; die documenten uit het bedrijf verwijderen; die vragen stellen over vertrouwelijke onderwerpen; of die camera's meebrengen naar het werk)
 • het uitvoeren van routinematige veiligheidsinspecties van de opslagplaatsen van ruwe en gepasteuriseerde melk, locaties waar vitaminesupplementen in ontvangst worden genomen en opgeslagen, en locaties in het bedrijf waar melk wordt verwerkt en verpakt, op aanwijzingen van knoeierij of andere kwaadwillige, misdadige of terroristische activiteiten of punten die mogelijk kwetsbaar zijn voor dergelijke activiteiten.
 • Het waarschuwen van de daarvoor in aanmerking komende wetshandhavings- en volksgezondheidsinstanties aangaande eventuele bedreigingen of vermoedens van knoeierij of andere kwaadwillige, misdadige of terroristische activiteiten
  De FDA kan 24 uur per dag worden bereikt via het noodnummer 1-866-300-4374 of 301-796-8240, of via het dichtstbijzijnde regionale kantoor van de FDA. Een lijst van telefoonnummers van regionale kantoren van de FDA is te vinden op: http://www.fda.gov/ora/inspect_ref/iom/iomoradir.html†.
 • Het evalueren, tenminste éénmaal per jaar, van de effectiviteit van het voedselveiligheidsplan met gebruikmaking van deskundigen van het eigen bedrijf of daarbuiten, en het programma dienovereenkomstig bijstellen, hetwelk wij adviseren om vertrouwelijk te houden.

B.Menselijke factoren

 • Het opvragen en verifiëren van werkreferenties, adressen en telefoonnummers van alle medewerkers met toegang tot opslagplaatsen van ruwe en gepasteuriseerde melk, locaties waar vitaminesupplementen in ontvangst worden genomen en opgeslagen, en locaties in het bedrijf waar melk wordt verwerkt en verpakt, met inbegrip van schoonmakers, onderhouds- en kwaliteitscontrolepersoneel, seizoenwerkers, tijdelijke krachten, onderaannemers en vrijwilligers.
 • Het laten uitvoeren van een strafbladonderzoek door de plaatselijke politie of door een daartoe gecontracteerde firma voor bovengenoemde werknemers, behalve wanneer deze werknemers onder direct toezicht staan, wanneer zij de bovengenoemde locaties betreden.
 • Het beperken van toegang tot opslagplaatsen van ruwe en gepasteuriseerde melk, locaties waar vitaminesupplementen in ontvangst worden genomen en opgeslagen, en locaties in het bedrijf waar melk wordt verwerkt en verpakt, tot die werknemers wier toegang noodzakelijk is i.v.m. hun taakstelling en uitsluitend gedurende hun normale werktijden.
 • Het voorkomen dat medewerkers persoonlijke bezittingen (zoals lunchtrommels en tassen) binnenbrengen in opslagplaatsen van ruwe en gepasteuriseerde melk, locaties waar vitaminesupplementen in ontvangst worden genomen en opgeslagen, en locaties in het bedrijf waar melk wordt verwerkt en verpakt.
 • Het alert zijn op abnormaliteiten in de gezondheidstoestand van medewerkers, die door de medewerkers vrijwillig gemeld kunnen worden, en absenties die een vroege aanwijzing zouden kunnen zijn van knoeierij of andere kwaadwillige, misdadige of terroristische activiteiten (b.v. een ongewoon hoog aantal medewerkers die in dezelfde bedrijfsruimte werken en over een korte periode gelijksoortige symptomen melden), en zulke verschijnselen te melden aan plaatselijke volksgezondheidsinstanties.
 • Het escorteren van alle bezoekers.

C.Bedrijfsruimte

 • Het goed afsluiten van deuren (met inbegrip van laad- en losdeuren die niet in gebruik zijn en niet worden bewaakt, en nooduitgangen), ramen, dakopeningen en dakluiken, ventilatieopeningen, ventilatiesystemen, bergruimtes, zolders, opleggers, tankwagens en opslagtanks, voor zover mogelijk.
 • Het inspecteren van losinstallaties en pompen in het losgebied voorafgaand aan gebruik.
 • Het toezicht houden op de beveiliging van het bedrijfsterrein.
 • Het afsluiten of verzegelen met zegels met doorlopende nummering van alle toegangen tot het melkhuis of alle toe- en afvoerpoorten van de melkopslagtank vanaf het moment dat de tank is uitgespoeld tot het moment dat hij wordt gelost, behalve wanneer hij onder direct, visueel toezicht staat.
  (Denk eraan om eerst afspraken te maken met de regulerende instantie van de Staat om zeker te stellen dat de regulerende instantie, inspectiedienst en de FDA altijd vrije toegang hebben tot het melkhuis en de melkverwerkingsinstallaties voor routine-inspecties, klasse "A" IMS inspecties en controle-inspecties van de FDA, waar van toepassing.)

D.Bedrijfsvoering

 1. Vitaminesupplementen en laboratoriumbenodigheden
  • Het uitsluitend gebruik maken van erkende leveranciers met de vereiste vergunningen of machtigingen (als van toepassing) voor vitaminesupplementen.
  • Het vaststellen van leveringsroosters voor vitaminesupplementen en het afwijzen van onverklaarde, onaangekondigde leveringen of chauffeurs, en het instellen van onderzoek naar vertraagde of vermiste zendingen.
  • Het toezicht houden op het lossen van binnenkomende vitaminesupplementen, laboratorium reagensen en positieve controlestoffen, met inbegrip van leveringen buiten normale werktijden.
  • Het vergelijken van het product en de ontvangen hoeveelheid met het product en de hoeveelheid als besteld en het product en de hoeveelheid als vermeld op de factuur en verladingsdocumenten.
  • Het onderzoeken van verladingsdocumenten met verdachte wijzigingen.
  • Het inspecteren van binnenkomende vitaminesupplementen op aanwijzingen van knoeierij, contaminatie of beschadiging (b.v. abnormale poeders, vloeistoffen, vlekken of geuren, sporen van herverzegeling) of "vervalsing" (b.v. onjuiste of niet kloppende productidentificatie, etikettering, partijnummercodering of specificaties).
  • Het opslaan van vitaminesupplementen, laboratorium reagensen en positieve controlestoffen op een beveiligde locatie.
  • Het traceren van vitaminesupplementen, laboratorium reagensen en positieve controlestoffen en het instellen van onderzoek naar eventuele ontbrekende voorraden buiten een van te voren vast te stellen normaal beloop van variabiliteit.
 2. Etikettering
  • Het opslaan van productetiketten op een beveiligde locatie en het vernietigen van verouderde of afgedankte etiketten.
 3. Ruwe melk
  • Het uitsluitend accepteren van die binnenkomende tankwagens met ruwe melk waarvan alle openingen afgesloten dan wel verzegeld zijn met een zegel met volgnummer van het moment dat de tank voor het laatst is uitgespoeld tot het moment van levering. Uitzonderingen kunnen worden gemaakt voor binnenkomende ladingen, waarvan grondig onderzoek heeft uitgewezen dat er een verifieerde, redelijke verklaring is voor de afwijking. Zegels of sloten zijn niet noodzakelijk gedurende die tijden dat de tankwagen onder direct visueel toezicht van de chauffeur staat.
  • Het uitsluitend gebruik maken van erkende vervoersbedrijven met een goede reputatie.
  • Het vaststellen van leveringsroosters voor ruwe melk en het afwijzen van onverklaarde, onaangekondigde leveringen of chauffeurs, en het instellen van onderzoek naar vertraagde of vermiste zendingen. Wij adviseren dat de naam van het vervoersbedrijf vermeld wordt op de identificatie van de chauffeur.
  • Het toezicht houden op het lossen van binnenkomende melk.
  • Het vergelijken van de ontvangen hoeveelheid met de hoeveelheid vermeld op de verladingsdocumenten.
  • Het verifiëren dat houders van tankmelkoverslagstations die ruwe melk leveren, zich houden aan de in dit document vermelde preventieve maatregelen.
  • Het vergrendelen of verzegelen met doorlopend genummerde zegels van elke tankwagen vanaf het moment dat deze is uitgespoeld tot het moment dat de lading melk wordt afgeleverd aan het tankmelkoverslagstation of de verwerkingsinstallatie van vloeibare melk. Zegels of sloten zijn niet noodzakelijk gedurende de tijden dat de tankwagen onder direct visueel toezicht van de chauffeur staat.

 In noodgevallen contact opnemen met:

U.S. Food and Drug Administration
5600 Fishers Lane
Rockville, MD 20857
1-866-300-4374 of 301-796-8240

Indien een melkveebedrijf, tankmelktransportbedrijf, tankmelkoverslagstation of verwerkingsbedrijf van vloeibare melk vermoedt dat een of meer van hun producten die door de FDA zijn gereguleerd het doelwit zijn geweest van knoeierij, "vervalsing" of andere kwaadwillige, misdadige of terroristische activiteiten, adviseert de FDA dat zij dit aan de FDA melden via het 24-uurs noodnummer, 1-866-300-4374 of 301-796-8240, of contact opnemen met het dichtstbijzijnde regionale kantoor van de FDA. De telefoonnummers van de regionale kantoren van de FDA zijn te vinden op: http://www.fda.gov/ora/inspect_ref/iom/iomoradir.html†. De FDA adviseert dat zij eveneens de daartoe in aanmerking komende wetshandhavings- en volksgezondheidsinstanties op de hoogte brengen.

Terug naar voorlichtingsdocument

Bevat niet-bindende adviezen

V.Appendix: Zelfevaluatiehulpmiddel m.b.t. voedselbescherming voor melkveehouderijen, tankmelktransportbedrijven, tankmelkoverslagstations, en verwerkingsbedrijven van vloeibare melk

(Invulbare en afdrukbare versie verkrijgbaar als PDF, 1 MB)

Gelieve er nota van te nemen dat het Zelfevaluatiehulpmiddel m.b.t. voedselbescherming is ontleend aan de hierboven vermelde adviezen en dat we voorbeelden en verwijzingen naar andere instellingen en hun reglementen hebben weggelaten. We sporen gebruikers aan om zich eerst vertrouwd te maken met het voorlichtingsdocument alvorens dit hulpmiddel te gebruiken..

Geef bij elk punt aan: J (Ja), N (Nee), NVT (Niet van toepassing) of Onbekend.

Bedrijfsvoering Melkveehouderij:

Bedrijfsleiding 

 • CheckBox signJ CheckBox signCheckBox sign NVT CheckBox signOnbekend – Het uitvoeren van een initiële evaluatie van de toereikendheid van procedures en activiteiten m.b.t. voedselveiligheid
 • CheckBox signJ CheckBox sign CheckBox sign NVT CheckBox signOnbekend – Het ontwikkelen van een strategie voor veiligheidsbeheer ter voorbereiding op en beantwoording van knoeierij of andere kwaadwillige, misdadige of terroristische activiteiten, zowel bedreigingen als daadwerkelijke gebeurtenissen, met inbegrip van het identificeren, isoleren en veiligstellen van het betrokken product.
 • CheckBox signJ CheckBox sign CheckBox sign NVT CheckBox signOnbekend – Het ontwikkelen van een strategie voor terugroepacties
 • CheckBox signJ CheckBox sign CheckBox sign NVT CheckBox signOnbekend – Het verschaffen van training m.b.t. voedselveiligheidsbesef teneinde alle werknemers aan te zetten om alert te zijn op aanwijzingen van knoeierij of andere kwaadwillige, misdadige of terroristische activiteiten, of punten die kwetsbaar zijn voor dergelijke activiteiten en eventuele bevindingen te melden aan de bedrijfsleiding.
 • CheckBox signJ CheckBox sign CheckBox sign NVT CheckBox signOnbekend – Het houden van passend toezicht op alle werknemers die toegang hebben tot kwetsbare locaties in het bedrijf, met inbegrip van schoonmakers, onderhouds- en kwaliteitscontrolepersoneel, seizoenwerkers, tijdelijke krachten, onderaannemers en vrijwilligers, en in het bijzonder nieuwe werknemers.
 • CheckBox signJ CheckBox sign CheckBox sign NVT CheckBox signOnbekend – Het uitvoeren van routinematige veiligheidsinspecties van de opslagplaatsen van ruwe en gepasteuriseerde melk, locaties waar vitaminesupplementen in ontvangst worden genomen en opgeslagen, en locaties in het bedrijf waar melk wordt verwerkt en verpakt, op aanwijzingen van knoeierij of andere kwaadwillige, misdadige of terroristische activiteiten of punten die mogelijk kwetsbaar zijn voor dergelijke activiteiten.
 • CheckBox signJ CheckBox sign CheckBox sign NVT CheckBox signOnbekend – Het waarschuwen van de daarvoor in aanmerking komende wetshandhavings- en volksgezondheidsinstanties aangaande eventuele bedreigingen of vermoedens van knoeierij of andere kwaadwillige, misdadige of terroristische activiteiten.
 • CheckBox signJ CheckBox sign CheckBox sign NVT CheckBox signOnbekend – Het evalueren, tenminste éénmaal per jaar, van de effectiviteit van het voedselveiligheidsplan met gebruikmaking van deskundigen van het eigen bedrijf of daarbuiten, en het programma dienovereenkomstig bijstellen

Menselijke factoren

 • CheckBox signJ CheckBox sign CheckBox sign NVT CheckBox signOnbekend – Het opvragen en verifiëren van werkreferenties, adressen en telefoonnummers van alle medewerkers met toegang tot opslagplaatsen van ruwe en gepasteuriseerde melk, locaties waar vitaminesupplementen in ontvangst worden genomen en opgeslagen, en locaties in het bedrijf waar melk wordt verwerkt en verpakt, met inbegrip van schoonmakers, onderhouds- en kwaliteitscontrolepersoneel, seizoenwerkers, tijdelijke krachten, onderaannemers en vrijwilligers.

 • CheckBox signJ CheckBox sign CheckBox sign NVT CheckBox signOnbekend – Het laten uitvoeren van een strafbladonderzoek door de plaatselijke politie of door een daartoe gecontracteerde firma voor bovengenoemde werknemers, behalve wanneer deze werknemers onder direct toezicht staan, wanneer zij de bovengenoemde locaties betreden.

 • CheckBox signJ CheckBox sign CheckBox sign NVT CheckBox signOnbekend – Het beperken van toegang tot opslagplaatsen van ruwe en gepasteuriseerde melk, locaties waar vitaminesupplementen in ontvangst worden genomen en opgeslagen, en locaties in het bedrijf waar melk wordt verwerkt en verpakt, tot die werknemers wier toegang noodzakelijk is i.v.m. hun taakstelling en uitsluitend gedurende hun normale werktijden.

 • CheckBox signJ CheckBox sign CheckBox sign NVT CheckBox signOnbekend – Het voorkomen dat medewerkers persoonlijke bezittingen binnenbrengen in opslagplaatsen van ruwe en gepasteuriseerde melk, locaties waar vitaminesupplementen in ontvangst worden genomen en opgeslagen, en locaties in het bedrijf waar melk wordt verwerkt en verpakt.

 • CheckBox signJ CheckBox sign CheckBox sign NVT CheckBox signOnbekend – Het alert zijn op abnormaliteiten in de gezondheidstoestand van medewerkers, die door de medewerkers vrijwillig gemeld kunnen worden, en absenties die een vroege aanwijzing zouden kunnen zijn van knoeierij of andere kwaadwillige, misdadige of terroristische activiteiten, en zulke verschijnselen te melden aan plaatselijke volksgezondheidsinstanties.

 • CheckBox signJ CheckBox sign CheckBox sign NVT CheckBox signOnbekend – Het escorteren van alle bezoekers.

Bedrijfsruimte

 • CheckBox signJ CheckBox sign CheckBox sign NVT CheckBox signOnbekend – Het goed afsluiten van deuren, ramen, dakopeningen en dakluiken, ventilatieopeningen, ventilatiesystemen, bergruimtes, zolders, opleggers, tankwagens en opslagtanks, voor zover mogelijk.

 • CheckBox signJ CheckBox sign CheckBox sign NVT CheckBox signOnbekend – Het inspecteren van losinstallaties en pompen in het losgebied voorafgaand aan gebruik.

 • CheckBox signJ CheckBox sign CheckBox sign NVT CheckBox signOnbekendHet toezicht houden op de beveiliging van het bedrijfsterrein.

 • CheckBox signJ CheckBox sign CheckBox sign NVT CheckBox signOnbekendHet afsluiten of verzegelen met zegels met doorlopende nummering van alle toegangen tot het melkhuis of alle toe- en afvoerpoorten van de melkopslagtank vanaf het moment dat de tank is uitgespoeld tot het moment dat hij wordt gelost, behalve wanneer hij onder direct, visueel toezicht staat.

Bedrijfsvoering

Vitaminesupplementen en laboratoriumbenodigheden

 • CheckBox signJ CheckBox sign CheckBox sign NVT CheckBox signOnbekendHet uitsluitend gebruik maken van erkende leveranciers met de vereiste vergunningen of machtigingen (als van toepassing) voor vitaminesupplementen.
 • CheckBox signJ CheckBox sign CheckBox sign NVT CheckBox signOnbekendHet vaststellen van leveringsroosters voor vitaminesupplementen en het afwijzen van onverklaarde, onaangekondigde leveringen of chauffeurs, en het instellen van onderzoek naar vertraagde of vermiste zendingen.
 • CheckBox signJ CheckBox sign CheckBox sign NVT CheckBox signOnbekendHet toezicht houden op het lossen van binnenkomende vitaminesupplementen, laboratorium reagensen en positieve controlestoffen, met inbegrip van leveringen buiten normale werktijden.
 • CheckBox signJ CheckBox sign CheckBox sign NVT CheckBox signOnbekendHet vergelijken van het product en de ontvangen hoeveelheid met het product en de hoeveelheid als besteld en het product en de hoeveelheid als vermeld op de factuur en verladingsdocumenten.
 • CheckBox signJ CheckBox sign CheckBox sign NVT CheckBox signOnbekendHet onderzoeken van verladingsdocumenten met verdachte wijzigingen.
 • CheckBox signJ CheckBox sign CheckBox sign NVT CheckBox signOnbekendHet inspecteren van binnenkomende vitaminesupplementen op aanwijzingen van knoeierij, contaminatie of beschadiging of "vervalsing"
 • CheckBox signJ CheckBox sign CheckBox sign NVT CheckBox signOnbekendHet opslaan van vitaminesupplementen, laboratorium reagensen en positieve controlestoffen op een beveiligde locatie.
 • CheckBox signJ CheckBox sign CheckBox sign NVT CheckBox signOnbekendHet traceren van vitaminesupplementen, laboratorium reagensen en positieve controlestoffen en het instellen van onderzoek naar eventuele ontbrekende voorraden buiten een van te voren vast te stellen normaal beloop van variabiliteit.

Etikettering

 • CheckBox signJ CheckBox sign CheckBox sign NVT CheckBox signOnbekendHet opslaan van productetiketten op een beveiligde locatie en het vernietigen van verouderde of afgedankte etiketten.

Ruwe melk

 • CheckBox signJ CheckBox sign CheckBox sign NVT CheckBox signOnbekendHet uitsluitend accepteren van die binnenkomende tankwagens met ruwe melk waarvan alle openingen afgesloten dan wel verzegeld zijn met een zegel met volgnummer van het moment dat de tank voor het laatst is uitgespoeld tot het moment van levering. Uitzonderingen kunnen worden gemaakt voor binnenkomende ladingen, waarvan grondig onderzoek heeft uitgewezen dat er een verifieerde, redelijke verklaring is voor de afwijking. Zegels of sloten zijn niet noodzakelijk gedurende die tijden dat de tankwagen onder direct visueel toezicht van de chauffeur staat.
 • CheckBox signJ CheckBox sign CheckBox sign NVT CheckBox signOnbekendHet uitsluitend gebruik maken van erkende vervoersbedrijven met een goede reputatie.
 • CheckBox signJ CheckBox sign CheckBox sign NVT CheckBox signOnbekendHet vaststellen van leveringsroosters voor ruwe melk en het afwijzen van onverklaarde, onaangekondigde leveringen of chauffeurs, en het instellen van onderzoek naar vertraagde of vermiste zendingen
 • CheckBox signJ CheckBox sign CheckBox sign NVT CheckBox signOnbekendHet toezicht houden op het lossen van binnenkomende melk.
 • CheckBox signJ CheckBox sign CheckBox sign NVT CheckBox signOnbekendHet vergelijken van de ontvangen hoeveelheid met de hoeveelheid vermeld op de verladingsdocumenten.
 • CheckBox signJ CheckBox sign CheckBox sign NVT CheckBox signOnbekendHet verifiëren dat houders van tankmelkoverslagstations die ruwe melk leveren, zich houden aan de in deze controlelijst vermelde preventieve maatregelen.
 • CheckBox signJ CheckBox sign CheckBox sign NVT CheckBox signOnbekendHet vergrendelen of verzegelen met doorlopend genummerde zegels van elke tankwagen vanaf het moment dat deze is uitgespoeld tot het moment dat de lading melk wordt afgeleverd aan het tankmelkoverslagstation of de verwerkingsinstallatie van vloeibare melk. Zegels of sloten zijn niet noodzakelijk gedurende de tijden dat de tankwagen onder direct visueel toezicht van de chauffeur staat.

Indien een melkveebedrijf, melktransportbedrijf, melkoverslagstation of verwerkingsbedrijf van vloeibare melk vermoedt dat een of meer van hun producten die door de FDA zijn gereguleerd het doelwit zijn geweest van knoeierij, "vervalsing" of andere kwaadwillige, misdadige of terroristische activiteiten, raadt de FDA aan dat zij dit aan de FDA melden via het 24-uurs noodnummer, 1-866-300-4374 of 301-796-8240, of contact opnemen met het dichtstbijzijnde regionale kantoor van de FDA. De telefoonnummers van de regionale kantoren van de FDA zijn te vinden op: http://www.fda.gov/ora/inspect_ref/iom/iomoradir.html†.

De FDA adviseert dat zij eveneens de daartoe in aanmerking komende wetshandhavings- en volksgezondheidsinstanties op de hoogte brengen.


(1)Dit voorlichtingsdocument is samengesteld door het Toezichtsteam voor voedselbescherming (Food Defense Oversight Team) van het Centrum voor voedselveiligheid en toegepaste voedingsleer (Center for Food Safety and Applied Nutrition) van de U.S. Food and Drug Administration

 


Het voorgaande document vervangt de vorige versie, uitgegeven op 11 juli 2003. 

 

 

 

 
-