• Decrease font size
 • Return font size to normal
 • Increase font size
U.S. Department of Health and Human Services

Food

 • Print
 • Share
 • E-mail

กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยทางด้าน สำหรับท่าน?

In English 


FDA व्यापक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए यह अनुवाद एक सेवा के रूप में प्रदान करता है। हमें आशा है कि आप इस अनुवाद को उपयोगी पायेंगे। हालांकि एजेंसी ने ऐसा अनुवाद पाने का प्रयास किया है जो यथासम्भव अंग्रेज़ी संस्करण जितना ही प्रामाणिक हो, फिर भी हम स्वीकार करते हैं कि अनुवादित संस्करण उतना सटीक, स्पष्ट, या पूर्ण न भी हो जितना कि अंग्रेज़ी संस्करण है। इस दस्तावेज का अधिकारिक संस्करण अंग्रेज़ी संस्करण है।

 

ขึ้นเว็บไว้เมื่อวันที่ 5 มกราคม ค.ศ. 2011
 
โดย แพทย์หญิงมาร์กาเร็ต เอ แฮมเบิร์ก ผู้อำนวยการสำนักงานอาหารและยา
 
ก่อนวันคริสต์มาส รัฐสภาและวุฒิสภาลงมติให้ความเห็นชอบต่อร่างกฎหมายว่าด้วย
การปรับปรุงความปลอดภัยทางอาหารให้ทันสมัยของสำนักงานอาหารและยา (FDA) ซึ่งประธานาธิบดีโอบาม่าลงนามออกเป็นกฎหมายในวันที่ 4 มกราคม ค.ศ. 2011 บทบัญญัติบางข้อในกฎหมายฉบับใหม่

 • การประกาศเรียกกลับ: เป็นครั้งแรก ที่สำนักงานอาหารและยาจะมีอำนาจ
  คำสั่งให้มีการเรียกกลับอาหารได้ จนกระทั่งขณะนี้ FDA ต้องปล่อยให้
  ผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายอาหาร สมัครใจเรียกกลับอาหารเอง ยกเว้นแป้งนม
  สำหรับเด็ก
 • การดำเนินการตรวจสอบ: กฎหมายที่ออกมากำหนดให้มีการตรวจสอบ
  บ่อยครั้งขึ้น และให้การตรวจสอบเหล่านั้นใช้ความเสี่ยงเป็นพื้นฐาน อาหาร
  และสถานที่ผลิตที่มีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของอาหารสูงกว่า จะได้รับ
  ความสนใจมากที่สุด
 • การนำเข้าอาหาร: กฎหมายเสริมสมรรถนะของ FDA เป็นอย่างมากสำหรับ
  การควบคุมดูแลอาหารที่ผลิตในต่างประเทศ และนำเข้ามาในสหรัฐ FDA ยังมี
  อำนาจหน้าที่ที่จะป้องกันไม่ให้อาหารเข้าประเทศนี้ ถ้าสถานที่ผลิตปฏิเสธ
  การตรวจสอบของสหรัฐ
 • การป้องกันปัญหา: สถานที่ผลิตอาหารจะต้องมีแผน ที่เขียนไว้เป็นลายลักษณ์
  อักษรแจกแจงปัญหาที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบความปลอดภัยของ
  ผลิตภัณฑ์ของตนได้ แผนจะต้องระบุขั้นตอนที่โรงงานจะดำเนินเพื่อป้องกัน
  ไม่ให้เกิดปัญหาไว้คร่าวๆ
 • มุ่งเน้นในด้านวิทยาศาสตร์และความเสี่ยง: กฎหมายกำหนดมาตรฐานที่อาศัย
  วิทยาศาสตร์เป็นพื้นฐานสำหรับการผลิต และการเก็บเกี่ยวผลไม้และผัก นับเป็น
  การก้าวไปข้างหน้าที่สำคัญ มาตรฐานเหล่านี้จะพิจารณาความเสี่ยงทั้งที่เป็น
  ธรรมชาติ และที่เกิดจากมือมนุษย์ต่อความปลอดภัยของผลิตผลที่เป็นของสด
 • ความเอาใจใส่ในบทบาทของธุรกิจขนาดย่อมและฟาร์ม: กฎหมายยังมี
  ความยืดหยุ่นให้ด้วย เช่น การยกเว้นมาตรฐานความปลอดภัยสำหรับผลไม้ และผักให้กับฟาร์มขนาดเล็กที่ขายของตามแผงข้างถนนให้แก่ผู้บริโภคโดยตรง หรือตามตลาดชาวไร่ชาวนา รวมทั้งที่ผ่านโครงการเกษตรที่ชุมชนให้การสนับสนุน (community supported agriculture program หรือ CSA)

 

คำถามเกี่ยวกับกฎหมาย
เมื่อคำนึงถึงความสำคัญของกฎหมายฉบับนี้ ไม่เป็นที่น่าประหลาดใจที่ผู้คนมีคำถามกันมาก บางคนถามว่ากระทรวงเกษตรสหรัฐ (USDA) และสำนักงานอาหารและยา (FDA) กำลัง
เปลี่ยนบทบาทหรือ คำตอบง่ายทีเดียว: กระทรวงเกษตรสหรัฐจะยังคงมีความรับผิดชอบ
ในขั้นแรกสำหรับการควบคุมดูแลเนื้อสัตว์ สัตว์ปีก และผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไข่อยู่ต่อไป
 
อีกคำถามหนึ่งที่มีผู้ถาม คือ "จะเกิดการเปลี่ยนแปลงเมื่อไหร่" ไม่มีคำตอบที่ง่ายสำหรับ
คำถามนี้ การเปลี่ยนแปลงบางอย่างตามกฎหมายนี้ จะมีผลบังคับใช้ในทันที เช่น อำนาจ
ใหม่สำหรับการเรียกกลับ การเปลี่ยนแปลงอื่นๆจะต้องใช้เวลาอีกสักหน่อย บางอย่างนั้น เป็นเรื่องเกี่ยวกับงบประมาณ
 
งบประมาณที่เราได้ในแต่ละปี ซึ่งส่งผลกระทบพนักงานเจ้าหน้าที่ และการปฏิบัติงาน
ที่สำคัญและกว้างไกลของเรา ยังจะส่งผลกระทบถึงการนำกฎหมายฉบับนี้มาบังคับใช้ด้วย ตัวอย่างเช่น กำหนดเวลาการตรวจสอบตามกฎหมายจะเพิ่มภาระให้กับการทำงานตรวจ
สอบของ FDA ถ้าไม่ได้งบประมาณเพิ่ม เราจะมีปัญหาในการนำกฎหมายมาใช้ปฏิบัติให้
ได้อย่างเต็มที่ โดยไม่กระทบกระเทือนการทำหน้าที่สำคัญอื่นๆ เราตั้งตารอคอยที่จะ
ทำงานร่วมกับรัฐสภาและผู้ร่วมงานอื่นๆ เพื่อให้เป็นที่แน่ใจว่า FDA จะมีงบประมาณเพียง
พอที่จะบรรลุเป้าหมายเรื่องความปลอดภัยทางด้านอาหาร และการปกป้องอาหารได้
 
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎหมายฉบับใหม่นี้ โปรดดูแหล่งข้อมูลต่อไปนี้:

 
-